Tožba, vložena 13. aprila 2007 - Skareby proti Komisiji

(Zadeva F-34/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Carina Skareby (Biškek, Kirgizistan) (zastopnika: S. Rodrigues in C. Bernard-Glanz, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Karierno ocenjevalno poročilo (KOP) o tožeči stranki za leto 2005 naj se razglasi za nično;

odločba Organa, pristojnega za imenovanje (OPI), s katero se je zavrnil ugovor tožeče stranke, naj se po potrebi razglasi za nično;

OPI naj se opozori na učinke, ki jih ima razglasitev ničnosti izpodbijanih aktov in zlasti na sprejetje novega KOP za leto 2005, tokrat v skladu s Kadrovskimi predpisi;

OPI naj tožeči stranki plača: i) znesek 15.000 evrov, določenega ex aequo et bono, iz naslova nepremoženjske škode ii) znesek 15.000 evrov, določenega ex aequo et bono, iz naslova škode, povzročene poklicnemu ugledu iii) znesek, ki ga določi Sodišče prve stopnje iz naslova premoženjske škode, pri čemer se vsak znesek poviša za zakonite zamudne obresti od datuma, ko je ta znesek zapadel;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev tožbe tožeča stranka najprej navaja nespoštovanje pravil za sestavo KOP. Uprava naj bi kršila pravila postopka, ki ga določajo Splošne določbe za izvajanje člena 43 Kadrovskih predpisov in storila očitno napako pri presoji.

Tožeča stranka nato zatrjuje kršitev pravic obrambe, načela dobrega upravljanja in dolžnost skrbnega ravnanja.

Na koncu zatrjuje, da naj bi uprava zlorabila pooblastila in postopek.

____________