Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Constitucional, Madrid (Spanien) den 28. juli 2011 - straffesagen mod Stefano Melloni - den anden part: Ministerio Fiscal

(Sag C-399/11)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Tribunal Constitucional

Parter i hovedsagen

Straffesagen mod: Stefano Melloni

Den anden part: Ministerio Fiscal

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 4a, stk. 1, i rammeafgørelse 2002/584/RIA 1, som ændret ved rammeafgørelse 2009/299/RIA 2, fortolkes således, at den er til hinder for, at de nationale judicielle myndigheder under de omstændigheder, der fremgår af denne bestemmelse, betinger fuldbyrdelsen af en europæisk arrestordre af, at den omhandlede dom kan prøves på ny for at sikre den eftersøgtes ret til forsvar?

Hvis det første spørgsmål besvares bekræftende, er artikel 4a, stk. 1, i rammeafgørelse 2002/584/RIA forenelig med de krav, der kan udledes af retten til effektive retsmidler og en retfærdig rettergang som fastsat i artikel 47, og af retten til forsvar, der er garanteret i artikel 48, stk. 2, i Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder?

For det tilfælde, at det andet spørgsmål besvares bekræftende, tillader artikel 53, hvis den fortolkes systematisk i forhold til de anerkendte rettigheder i [org. s. 25] charterets artikel 47 og 48, at en medlemsstat med henblik på at undgå en indskrænkende eller krænkende fortolkning af en grundlæggende rettighed, der er anerkendt i denne medlemsstats forfatning, betinger overgivelsen af en person, der er dømt in absentia, af, at denne dom prøves på ny i den udstedende medlemsstat, hvorved disse rettigheder opnår et højere beskyttelsesniveau end det, der kan udledes af EU-retten?

____________

1 - Rådets rammeafgørelse af 13.6.2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (EFT L 190, s. 1).

2 - Rådets Rammeafgørelse af 26.2.2009 om ændring af rammeafgørelse 2002/584/RIA, rammeafgørelse 2005/214/RIA, rammeafgørelse 2006/783/RIA, rammeafgørelse 2008/909/RIA og rammeafgørelse 2008/947/RIA samt styrkelse af personers proceduremæssige rettigheder og fremme af anvendelsen af princippet om gensidig anerkendelse i forbindelse med afgørelser afsagt, uden at den pågældende selv var til stede under retssagen (EUT L 81, s. 24).