Prasība, kas celta 2007. gada 18. janvārī - Moschonaki pret EUROFOUND

(lieta F-3/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Chrysanthe Moschonaki, Ballybrack (Īrija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (EUROFOUND)

Prasītājas prasījumi:

atcelt EUROFOUND direktora lēmumu neapstiprināt prasītājas komandējumu dalībai Aģentūru personāla komiteju asamblejas 2006. gada 30. un 31. marta sanāksmē;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumam prasītāja galvenokārt apgalvo, ka, noraidot viņas komandējuma pieteikumu dalībai Aģentūru personāla komiteju asamblejas 2006. gada 30. un 31. marta sanāksmē, EUROFOUND ir pārkāpusi Civildienesta noteikumu 24.b pantu un 9. panta 3. punktu, kā arī Civildienesta noteikumu 2. pielikuma 1. panta sesto daļu, kas nosaka apvienošanās brīvību un arodbiedrības pārstāvību, personāla komitejas konsultatīvo un vadības lomu un aizliegumu ietekmēt personāla komitejas locekļus šādu pienākumu veikšanas dēļ.

Turklāt prasītāja atsaucas uz Civildienesta noteikumu 110. panta 4. punkta un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 126. panta pārkāpumu. No šīm tiesību normām izrietot, ka ir vajadzīgas regulāras apspriedes starp iestāžu pārvaldēm un aģentūrām, piedaloties personāla komitejām, lai nodrošinātu Civildienesta noteikumu vienotu piemērošanu.

Apstrīdētais lēmums pārkāpjot arī labas vadības un labas pārvaldības principu.

____________