Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 października 2014 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Commissione tributaria provinciale di Roma - Włochy) – Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13) przeciwko Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

(Sprawy połączone C-344/13 i C-367/13)1

(Odesłanie prejudycjalne – Swoboda świadczenia usług – Ograniczenia – Przepisy podatkowe – Dochody pochodzące z wygranych z gier losowych – Różnica w opodatkowaniu wygranych uzyskanych za granicą i wygranych pochodzących z kasyn krajowych)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Commissione tributaria provinciale di Roma

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)

Strona pozwana: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

Sentencja

Artykuły 52 TFUE i 56 TFUE należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one obowiązywaniu przepisów państwa członkowskiego, które obejmują podatkiem dochodowym wygrane w grach losowych uzyskane w kasynach gier znajdujących się w innych państwach członkowskich oraz zwalniają z tegoż podatku podobne dochody uzyskane w kasynach krajowych.

____________

1     Dz.U. C 260 z 7.9.2013.