Appel iværksat den 28. marts 2022 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Udvidede Afdeling) den 19. januar 2022 i sag T-610/19, Deutsche Telekom AG mod Europa-Kommissionen

(Sag C-221/22 P)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Europa-Kommissionen (ved D. Calleja Crespo, B. Martenczuk, N. Khan, P. Rossi og L. Wildpanner, som befuldmægtigede)

Den anden part i appelsagen: Deutsche Telekom AG

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Rettens dom af 19. januar 2022 i sag T-610/19 ophæves, for så vidt som Deutsche Telekom AG gives medhold

Domstolen træffer selv afgørelse vedrørende de uafklarede punkter i sagen, eller

Subsidiært hjemvises sagen til Retten til fornyet afgørelse, idet omfang den endnu ikke er afgjort

Deutsche Telekom AG tilpligtes at betale alle sagsomkostninger i forbindelse med nærværende sag og sagen for Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

Det centrale punkt i denne appelsag, som Kommissionen anser for at være af principiel betydning for fortolkningen og anvendelsen af artikel 266 TEUF, er Kommissionens pligt til at betale renter af en bøde, der pålagt i henhold til konkurrencereglerne, i tilfælde af tilbagebetaling af bøden. Deutsche Telekom AG betalte på grundlag af en afgørelse fra Kommissionen foreløbigt en bøde, der var pålagt for misbrug af dominerende stilling i henhold til artikel 102 TEUF, hvilken bøde senere blev nedsat af Den Europæiske Unions Ret 1 . Kommissionen har nu anfægtet den pligt til af den del af bøden, der skal betales tilbage, at betalemorarenter, der har karakter af sanktioner som omhandlet i Printeos-dommen, som Retten pålagde den i den appellerede dom 2 .

Kommissionen har med det første appelanbringende gjort gældende, at Retten begik en retlig fejl, idet den lagde til grund, at Kommissionen på grundlag af artikel 266 TEUF er underlagt en absolut og ubetinget pligt til at betale morarenter med karakter af sanktion fra tidspunktet for den foreløbige betaling af en bøde på konkurrenceretsområdet i det tilfælde, at bøden nedsættes af en retsinstans.

Kommissionen har i denne forbindelse navnligt anført følgende:

Retten fastslog med urette, at Kommissionen havde tilsidesat artikel 266, idet den ikke betalte det beløb i morarenter, som Deutsche Telekom AG havde krævet (Det første appelanbringendes første led).

Den appellerede dom er i modstrid med Unionens retsinstansernes retspraksis før dommen i sagen Kommissionen mod Printeos (det første appelanbringendes andet led).

Desuden reguleres de renter, der skal betales ved opfyldelsen af domme, af afledt EU-ret, og Retten burde have anvendt denne afledte EU-ret eller have erklæret den afledte EU-ret for ugyldig (det første appelanbringendes tredje led).

Betingelserne for et erstatningssøgsmål efter artikel 340 TEUF er ikke opfyldt, således at Retten begik en retlig fejl, da den tilkendte morarenterne som erstatning (det første appelanbringendes fjerde led).

Ex tunc-virkningen af domme medfører ikke, at der skal betales morarenter fra det tidspunkt, hvor den berørte virksomhed betaler bøden foreløbigt (det første appelanbringendes femte led).

Betalingen af morarenter som omhandlet i den appellerede dom er i strid med den afskrækkende virkning af bøder (det første appelanbringendes sjette led).

Kommissionen har for det tilfælde, at det første appelanbringende måtte blive forkastet, med det andet appelanbringende gjort gældende, at Retten begik en retlig fejl, idet den lagde til grund, at den rentesats, som Kommissionen skulle betale, analogt med artikel 83, stk. 2, litra b), i delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 1 var Den Europæiske Centralbanks (ECB) refinansieringssats forhøjet med 3,5 procentpoint.

____________

1     Dom af 13.12.2018, Deutsche Telekom mod Kommissionen (T‑827/14, EU:T:2018:930).

1     Dom af 20.1.2021, Kommission mod Printeos (C-301/19 P, EU:C:2021:39).

1 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29.10.2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT 2012, L 362, s. 1).