Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nejvyšší správní soud (Tsjechië) op 27 januari 2021 – FCC Česká republika

(Zaak C-43/21)

Procestaal: Tsjechisch

Verwijzende rechter

Nejvyšší správní soud

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: FCC Česká republika s.r.o.

Verwerende partijen: Městská část Praha-Ďáblice, Spolek pro Ďáblice

in tegenwoordigheid van: Ministerstvo životního prostředí (Tsjechië)

Prejudiciële vraag

Moet artikel 3, punt 9, van richtlijn 2010/75/EU1 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) aldus worden uitgelegd dat onder een „belangrijke wijziging” van een installatie ook moet worden verstaan een verlenging van de periode van opslag op een stortplaats, ook al is er geen sprake van een wijziging van de goedgekeurde maximale oppervlakte of van de toegestane totale capaciteit van de betrokken stortplaats?

____________

1 PB 2010, L 334, blz. 17.