Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Nejvyšší správní soud (Τσεχική Δημοκρατία) στις 31 Δεκεμβρίου 2020 – TanQuid Polska Sp. z o. o. κατά Generální ředitelství cel

(Υπόθεση C-711/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η τσεχική

Αιτούν δικαστήριο

Nejvyšší správní soud

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: TanQuid Polska Sp. z o. o.

Καθής: Generální ředitelství cel

Προδικαστικά ερωτήματα

Κυκλοφορούν υπό καθεστώς αναστολής του φόρου, κατά την έννοια του άρθρου 4, στοιχείο γ΄, της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου, τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα στην περίπτωση κατά την οποία οι τελωνειακές αρχές ενός κράτους μέλους επιτρέπουν την κυκλοφορία των προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής του φόρου από φορολογική αποθήκη προς εγγεγραμμένο επαγγελματία εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, μολονότι δεν πληρούνται αντικειμενικώς οι προϋποθέσεις της κυκλοφορίας των προϊόντων υπό το καθεστώς αναστολής του φόρου, δεδομένου ότι, στο πλαίσιο μεταγενέστερης διαδικασίας, αποδεικνύεται ότι, λόγω απάτης τρίτων, ο εγγεγραμμένος επαγγελματίας δεν γνώριζε για τη διακίνηση των προϊόντων;

Μπορεί να γίνει δεκτό ότι η παροχή της εγγύησης για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, κατά την έννοια του άρθρου 15, παράγραφος 3, της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για άλλο σκοπό και όχι για την κυκλοφορία των προϊόντων υπό το καθεστώς αναστολής του φόρου μεταξύ φορολογικής αποθήκης και εγγεγραμμένου επαγγελματία εγκατεστημένου σε άλλο κράτος μέλος κωλύει τη νομότυπη έναρξη της κυκλοφορίας υπό το καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αν το γεγονός της παροχής της εγγύησης διαλαμβάνεται στα συνοδευτικά έγγραφα της κυκλοφορίας των προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής του φόρου προς τον εγγεγραμμένο επαγγελματία και επιβεβαιώνεται από τελωνειακή αρχή κράτους μέλους;

____________

1 Οδηγία 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (ΕΕ 1992, L 76, σ. 1).