Talan väckt den 12 maj 2009 - Missir Mamachi di Lusignano mot kommissionen

(Mål F-50/09)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Belgien) (ombud: advokaterna F. Di Gianni och R. Antonini)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ansökan om ersättning för den ideella och materiella skada som lidits till följd av mordet på en tjänsteman vid kommissionen och dennes maka.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 3 februari 2009 om avslag på ansökan nr R/406/08 om ersättning för den ideella och materiella skada som lidits till följd av mordet på Alessandro Missir Mamachi di Lusignano och dennes maka den 18 september 2006 i Rabat, Marocko, där denne befann sig i tjänsten,

förplikta kommissionen att till Alessandro Missir Mamachi di Lusignanos arvingar utbetala ersättning till ett belopp på 2 552 837, 96 euro, vilket motsvarar 26 årslöner för den mördade tjänstemannen, ett belopp som kan omprövas mot bakgrund av dennes uppskattade karriärsutsikter (såväl med avseende på de automatiska löneförhöjningarna som med avseende på förmodade befordringar), såsom ersättning för den skada som lidits i ekonomiskt hänseende,

förplikta kommissionen att till Alessandro Missir Mamachi di Lusignanos legala arvingar utbetala ersättning till ett belopp på 250 000,00 euro, såsom ersättning för den icke-ekonomiska skada som denne led innan han dog,

förplikta kommissionen att till Alessandro Missir Mamachi di Lusignanos legala arvingar utbetala ersättning till ett belopp på 1 276 512,00 euro, såsom ersättning för den icke-ekonomiska skada som dennes barn, som var vittnen till det tragiska mordet, lidit,

förplikta kommissionen att till Livio Missir Mamachi di Lusignano utbetala ersättning till ett belopp på 212 752,00 euro, såsom ersättning för den icke-ekonomiska skada som denne lidit i egenskap av far till den mördade,

förplikta kommissionen att utbetala ersättning för kompensationsränta och dröjsmålsränta till dess att betalning sker,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________