Προσφυγή της 18ης Σεπτεμβρίου 2008 - Behmer κατά Κοινοβουλίου

(Υπόθεση F-76/08)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Joachim Behmer (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, δικηγόροι)

Καθού: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Η ακύρωση της αποφάσεως περί μη προαγωγής του προσφεύγοντος στον βαθμό AD 13 στο πλαίσιο της περιόδου προαγωγών 2007.

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση περί μη προαγωγής του προσφεύγοντος στον βαθμό AD 13 στο πλαίσιο της περιόδου προαγωγών 2007.

να καταδικάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα δικαστικά έξοδα.

____________