ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 10. septembra 2009

Vec F‑9/08

Eckehard Rosenbaum

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Menovanie – Zaradenie do platovej triedy – Žiadosť o nové zaradenie – Rozsah pôsobnosti článku 13 prílohy XIII služobného poriadku – Zohľadnenie odbornej praxe – Prijatie do platovej triedy uvedenej vo výberovom konaní – Článok 31 služobného poriadku – Zásada nediskriminácie – Voľný pohyb pracovníkov“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou E. Rosenbaum navrhuje najmä zrušiť rozhodnutie Komisie z 13. februára 2007 o jeho zaradení do platovej triedy AD 6 platového stupňa 2

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Žalobca znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Komisii. Rada Európskej únie, vedľajší účastník konania na podporu návrhov Komisie, znáša vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Predmet – Príkaz administratíve – Neprípustnosť

(Článok 233 ES; služobný poriadok úradníkov, článok 91)

2.      Úradníci – Služobný poriadok – Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa služobný poriadok – Prechodné ustanovenia na nové profesionálne zloženie zamestnancov

(Služobný poriadok úradníkov, príloha XIII článok 12 ods. 2 a článok 13)

3.      Žaloba o neplatnosť – Dôvody – Neúčinný dôvod – Pojem

1.      Súdu pre verejnú službu neprislúcha udeľovať príkazy inštitúcii Spoločenstva ani robiť zásadné vyhlásenia alebo zistenia, nezávisle od všeobecnej povinnosti uvedenej v článku 233 ES, aby inštitúcia, ktorej akt bol vyhlásený za neplatný, prijala nevyhnutné opatrenia, aby vyhovela rozsudku vyhlasujúceho neplatnosť.

(pozri bod 21)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 28. októbra 2004, Meister/ÚHVT, T‑76/03, Zb. VS s. I‑A‑325, II‑1477, bod 38

Súd pre verejnú službu: 16. mája 2006, Voigt/Komisia, F‑55/05, Zb. VS s. I‑A‑1‑15, II‑A‑1‑51, body 23 a 25

2.      Nijaké ustanovenie prílohy XIII služobného poriadku nestanovuje, že tento služobný poriadok nie je viac účinný vo svojej celistvosti od 30. apríla 2006. V období od 1. mája 2004 do 30. apríla 2006 je obmedzená iba uplatniteľnosť určitých osobitných ustanovení uvedenej prílohy. Vzhľadom na neexistenciu údaja v tomto zmysle, pokiaľ ide o článok 13 prílohy XIII služobného poriadku, nemožno sa domnievať, že uvedený článok patrí do tejto skupiny ustanovení a uplatňuje sa len v uvedenom období, a to ani so zohľadnením článku 12 ods. 2 uvedenej prílohy.

(pozri body 31 a 32)

3.      Ak žalobný dôvod v prípade, že je dôvodný, nemôže viesť k zrušeniu napadnutého aktu, tento žalobný dôvod treba považovať za neúčinný.

(pozri bod 41)

Odkaz:

Súdny dvor: 21. septembra 2000, EFMA/Rada, C‑46/98 P, Zb. s. I‑7079, body 37 a 38