Euroopa Kohtu (neljas koda) 3. juuni 2021. aasta otsus –
Yokohama Rubber ja EUIPO vs. Pirelli Tyre

(liidetud kohtuasjad C818/18 P ja C6/19 P)(1)

Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu kaubamärk – Absoluutsed registreerimisest keeldumise või kehtetuks tunnistamise põhjused – Tähis, mis koosneb kauba kujust, mis on vajalik teatud tehnilise tulemuse saavutamiseks – Määrus (EÜ) nr 40/94 – Artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt ii – Tähis, mis koosneb kauba kujust, mis ei kujuta märkimisväärset osa kaubast

1.      Apellatsioonkaebus – Väited – Asjaolude ja tõendite ebaõige hindamine – Vastuvõetamatus – Asjaolude ja tõendite hindamise kontroll Euroopa Kohtus – Välistamine, v.a tõendite moonutamise korral

(ELTL artikli 256 lõige 1; Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 58 esimene lõik)

(vt punkt 49)

2.      Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine – Absoluutsed keeldumispõhjused – Tähised, mis koosnevad ainult kauba kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks – Tähise põhitunnuste kindlakstegemine

(Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt ii)

(vt punkt 60)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebused kohtuasjades C‑818/18 P ja C‑6/19 P rahuldamata.

2.

Jätta The Yokohama Rubber Co. Ltd ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) apellatsioonimenetlusega asjades C‑818/18 P ja C‑6/19 P seotud kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt võrdsetes osades välja Pirelli Tyre SpA kantud kohtukulud nendes menetlustes.

3.

Jätta European Association of Trade Mark Ownersi (Marques) kohtukulud tema enda kanda.


1 ELT C 148, 29.4.2019.