Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 2 октомври 2012 г. - Psarras/ENISA

(Дело F-118/10)

(Публична служба - Назначаване - Преназначаване - Интерес на службата - Отпуск по лични причини)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Aristidis Psarras (Хераклион, Гърция) (представители: първоначално É. Boigelot и S. Woog, avocats, впоследствие É. Boigelot, avocat)

Ответник: Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (представители: E. Maurage, подпомаган от D. Waelbroeck и A. Duron, avocats)

Предмет

Публична служба ― От една страна, искане за отмяна на решението за освобождаване на жалбоподателя от длъжността му на счетоводител в Агенцията и за назначаване на друго лице на същата длъжност. От друга страна, искане за изплащане на жалбоподателя на парично обезщетение за претърпените вреди в резултат на обжалваните актове и на тормоза, на който той твърди, че е бил жертва.

Диспозитив

Отменя решение от 7 февруари 2010 г. на управителния съвет на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност, с което г-н Psarras е освободен от длъжността счетоводител, считано от същата дата и г-н X, служител по бюджетните въпроси, е назначен на длъжност счетоводител за неопределен срок, както и решение от 1 март 2010 г., прието впоследствие от изпълнителния директор за преназначаване на г-н Psarras на нова длъжност.

Отхвърля жалбата в останалата част.

Осъжда Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност да понесе собствените си съдебни разноски и да заплати направените от г-н Psarras разноски.

____________

1 - ОВ C 63, 26.2.2011 г., стр. 34.