Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Törvényszék (Unkari) on esittänyt 3.3.2021 – BE v. Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(asia C-132/21)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Fővárosi Törvényszék

Pääasian asianosaiset

Valittaja: BE

Vastaaja: Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Muu osapuoli: Budapesti Elektromos Művek Zrt.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/6791 (jäljempänä yleinen tietosuoja-asetus) 77 artiklan 1 kohtaa ja 79 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että sen 77 artiklassa tarkoitettu hallinnollinen muutoksenhakumenettely on julkisoikeudellinen oikeussuojakeino, kun taas sen 79 artiklassa tarkoitettu tuomioistuimelle osoitettava muutoksenhaku on yksityisoikeudellinen oikeussuojakeino? Jos kysymykseen vastataan myöntävästi, seuraako tästä, että hallinnollisessa muutoksenhakumenettelyssä toimivaltaisella valvontaviranomaisella on ensisijainen toimivalta sääntöjenvastaisen menettelyn toteamisen osalta?

Jos rekisteröity, joka katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesti, käyttää rinnakkain sekä yleisen tietosuoja-aseuksen 77 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valitusoikeutta että yleisen tietosuoja-asetuksen 79 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua oikeutta hakea muutosta tuomioistuimelta, mitä seuraavassa esitetyistä tulkinnoista voidaan pitää perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaisena tulkintana:

a)    valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen on toisistaan riippumatta tutkittava sääntöjenvastaiset teot, ja ne voivat tämän vuoksi päätyä jopa erilaisiin ratkaisuihin; vai

b)    valvontaviranomaisen päätös on ensisijainen – sääntöjenvastaisuuteen syyllistymisen toteamisen osalta – kun otetaan huomioon yleisen tietosuoja-asetuksen 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vastuualueet ja sen 58 artiklan 2 kohdan b ja d kohdassa tarkoitetut valtuudet?

Onko yleisen tietosuoja-asetuksen 51 artiklan 1 kohdalla ja 52 artiklan 1 kohdalla valvontaviranomaiselle osoitettu riippumaton asema ymmärrettävä siten, että se on 77 artiklan mukaisessa valitusmenettelyssä ja siinä tekemänsä päätöksen osalta riippumaton toimivaltaisen tuomioistuimen 79 artiklan nojalla antamasta lainvoimaisesta tuomiosta, jolloin se voi päätyä saman väitetyn sääntöjenvastaisuuden osalta erilaiseen ratkaisuun?

____________

1 Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27.4.2016 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 (EUVL 2016, L 119, s. 1).