Acţiune introdusă la 30 mai 2007 - Bui Van/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-51/07)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Philippe Bui Van (Hettange Grande, Franţa) (reprezentanţi: S: Rodrigues și R. Albelice, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Concluziile reclamantului

anularea deciziei autorităţii împuternicite să facă numiri (AIPN) din 5 martie 2007 de respingere a contestaţiei reclamantului;

anularea deciziei directorului general al Centrului Comun de Cercetare din 4 octombrie 2006, în măsura în care aceasta schimbă încadrarea reclamantului în gradul AST 3, treapta 2, după ce iniţial, reclamantul a fost încadrat în gradul AST 4, treapta 2;

precizarea, către AIPN, a efectelor pe care le presupune anularea deciziilor atacate și, în special, încadrarea în gradul AST 4, treapta 2, retroactivitatea numirii în gradul AST 4, treapta 2 de la data intrării în funcţie, a efectelor în privinţa diferenţei de renumeraţie și a dobânzilor de întârziere pentru plata acestei diferenţe, precum și a efectelor în privinţa promovării;

acordarea către reclamant a sumei simbolice de un euro simbolic pentru repararea prejudiciului moral suferit;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

Reclamantul, care a reușit la concursul general EPSO/B/23/041 în vederea constituirii unei liste de rezervă pentru recrutări ulterioare de asistenţi tehnici de gradul B5/B4, a fost numit ca funcţionar stagiar după intrarea în vigoare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 723/2004 al Consiliului din 22 martie 2004 de modificare a Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene precum și a regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai acestor comunităţi2. O primă decizie din 28 iunie 2006, prin care reclamantul a fost încadrat în gradul AST 4, a fost revocată și înlocuită cu decizia atacată, prin care a fost încadrat în gradul AST 3.

În susţinerea acţiunii sale, reclamantul invocă, în primul rând, încălcarea principiului egalităţii de tratament și al nediscriminării, în special, prin aceea că anumiţi colegi ai săi care au fost și ei retrogradaţi, au redobândit gradul AST 4 în urma procedurii precontencioase.

Reclamantul invocă și existenţa unei erori manifeste de apreciere precum și încălcarea principiilor securităţii juridice și protecţiei încrederii legitime. În special, reclamantul consideră că decizia din 28 iunie 2006 nu a fost revocată într-un termen rezonabil.

____________

1 - JO C 81 A, 31.3.2004, p. 17.

2 - JO L 124, 27.4.2004, p. 1