Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Frankfurt am Main (Nemecko) 13. januára 2021 – JW, HD, XS/LOT Polish Airlines

(vec C-20/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Frankfurt am Main

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: JW, HD, XS

Žalovaná: LOT Polish Airlines

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 7 bod 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach1 vykladať v tom zmysle, že v prípade letu, ktorý sa vyznačuje jedinou potvrdenou rezerváciou pre celú trasu letu rozdeleného na dva alebo viacero úsekov, môže byť miestom plnenia v zmysle tohto ustanovenia miesto príletu prvého úseku letu, ak dopravu na týchto úsekoch letu vykonávajú dvaja rôzni leteckí dopravcovia a ak sa žaloba o zaplatenie náhrady podaná na základe nariadenia č. 261/20042 zakladá na meškaní prvého úseku letu a smeruje proti leteckému dopravcovi zodpovednému za tento prvý úsek letu?

____________

1 Ú. v. EÚ L 351, 2012, s. 1.

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).