WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
(pierwsza izba)

z dnia 28 czerwca 2011 r.

Sprawa F-128/10

Aurora Mora Carrasco i in.

przeciwko

Parlamentowi Europejskiemu

Służba publiczna – Urzędnicy – Przeniesienie do innej instytucji w trakcie postępowania w sprawie awansu, w którym urzędnik otrzymałby awans w pierwszej z instytucji – Instytucja właściwa do wydania decyzji o awansowaniu przeniesionego urzędnika

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której A. Mora Carrasco, C. Serrano Jimenez i N. Görlitz żądają stwierdzenia nieważności odmownych decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie ich awansowania odpowiednio do grupy zaszeregowania AST 8, AST 5 i AD 7 w postępowaniu w sprawie awansu za 2009 r.

Orzeczenie:      Skarga zostaje oddalona. Parlament pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez skarżących.

Streszczenie

Urzędnicy – Awans – Porównanie osiągnięć – Przeniesienie do innej instytucji w trakcie postępowania w sprawie awansu – Właściwość instytucji pochodzenia do wydania decyzji w sprawie awansu

(regulamin pracowniczy, art. 45)

Zgodnie z wymogami art. 45 regulaminu pracowniczego, jeśli urzędnik może zostać awansowany w trakcie roku, w którym został przeniesiony do innej instytucji, organem powołującym właściwym do wydania decyzji w sprawie awansu jest organ instytucji pochodzenia.

Artykuł 45 regulaminu pracowniczego stanowi, że awans następuje po porównaniu osiągnięć urzędników mających prawo do ubiegania się o awans i że przy porównaniu osiągnięć organ powołujący w szczególności uwzględnia sprawozdania dotyczące urzędników.

Tymczasem, aby podjąć decyzję, czy urzędnik powinien zostać awansowany z mocą wsteczną w dniu 1 stycznia roku N (a nawet ogólnie, w trakcie roku N), organ powołujący instytucji przyjmującej może w praktyce przystąpić jedynie do porównania dawnych osiągnięć urzędników, w szczególności w trakcie roku N-1 (i w świetle sprawozdań z oceny wyników pracy tych urzędników w latach N-1 i wcześniejszych). W tym zakresie jest bowiem konieczne porównanie osiągnięć urzędników przeniesionych z osiągnięciami urzędników, którzy byli jeszcze ich współpracownikami w roku poprzedzającym przeniesienie. Taka ocena natomiast może zostać skutecznie przeprowadzona jedynie przez instytucję pochodzenia.

(zob. pkt 34, 35, 39)