Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 25 април 2012 г. — Oprea/Комисия

(Дело F-108/11)1

(Публична служба — Конкурс на общо основание — Недопускане до участие в конкурса — Досъдебна процедура — Нередовност на процедурата — Явна недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Valentin Oprea (Брюксел, Белгия) (представители: адв. A. Fratini и адв. F. Filpo)

Ответник: Европейска комисия (представители: г-н J. Currall и г-жа B. Eggers)

Предмет

Искане за отмяна на решението на конкурсната комисия по конкурс на общо основание EPSO/AD/198/10 да не допусне жалбоподателя до участие в конкурса поради липса на професионален опит

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Осъжда г-н Oprea да заплати съдебните разноски.

____________

1 ОВ C 25, 28.1.2012 г., стр. 69.