Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 19. ledna 2021 – Eurocostruzioni Srl v. Regione Calabria

(Věc C-31/21)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Corte suprema di cassazione

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Eurocostruzioni Srl

Odpůrce: Regione Calabria

Předběžné otázky

Vyžaduje nařízení Komise (ES) č. 1685/2000 ze dne 28. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/19991 , týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy, a zejména bod 2.1 pravidla č. 1 jeho přílohy, týkající se „prokázání výdajů“, aby doklad o platbách prováděných konečnými příjemci byl nutně poskytnut kvitovanými fakturami, a to i v případě, že financování bylo poskytnuto příjemci za účelem vybudování nemovitosti s vlastními materiály, nástroji a vlastními pracovníky, nebo může existovat výjimka, která se liší od výslovně stanovené výjimky pro případ nemožnosti poskytnout takovýto důkaz, která vyžaduje předložení „účetní[ch] doklad[ů] se stejnou průkazní hodnotou“?

Jaký je správný výklad výše uvedeného výrazu „účetní doklady se stejnou průkazní hodnotou“?

Brání výše uvedená ustanovení nařízení takové vnitrostátní a regionální právní úpravě a následným správním prováděcím opatřením, které v případě, že financování bylo příjemci poskytnuto za účelem vybudování nemovitosti s vlastními materiály, nástroji a vlastními pracovníky, stanoví kontrolní systém pro výdaje financované veřejnou správou, sestávající z:

a)    předběžného vyčíslení prací na základě regionálního ceníku týkajícího se veřejných staveb a pro položky, které nejsou stanoveny v tomto nástroji, aktuální tržní ceny odhadované projektantem,

b)    následného vyúčtování s předložením účetnictví týkajícího se prací, jež zahrnuje stavební deník a registr účetnictví, řádně podepsané na každé stránce zhotovitelem a podnikem-příjemcem, a ověření prací a potvrzení jejich realizace na základě jednotných cen uvedených v bodě a) ze strany kolaudační komise jmenované příslušnou regionální správou?

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech (Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1). Zvláštní vydání v českém jazyce: Kapitola 14 Svazek 001 S. 31.