Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Varhoven administrativen sad (Bulgaria) on esittänyt 2.6.2021 – PV v. Zamestnik Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond ”Zemedelie”

(Asia C-343/21)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Varhoven administrativen sad

Pääasian asianosaiset

Kassaatiovalittaja: PV

Kassaatiovalituksen vastapuoli: Zamestnik Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond ”Zemedelie”

Ennakkoratkaisukysymykset

1.    Onko asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1974/20061 45 artiklan 4 kohtaa tulkittava siten, että käsiteltävän asian kaltaisessa tapauksessa on kyse ”tilusjärjestelystä” tai ”uusjakotoimenpiteestä”, jonka seurauksena tuensaaja ei voi noudattaa tekemiään sitoumuksia?

2.    Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko se, että jäsenvaltio ei ole ryhtynyt tarpeellisiin toimenpiteisiin tuensaajan sitoumusten mukauttamiseksi tilan uuteen tilanteeseen, peruste sille, että varojen takaisinmaksua ei edellytetä sitoumuksen tosiasiallisen keston osalta?

3.    Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, kuinka 19.1.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/20092 31 artiklaa on tulkittava käsiteltävän asian todettu tosiseikasto huomioon ottaen ja millainen on neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 30.11.2009 annetun komission asetuksen (EY) 1122/20093 75 artiklan 2 kohdassa säädetyn määräajan luonne?

____________

1 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 15.12.2006 annettu komission asetus (EY) N:o 1974/2006 (EYVL 2006, L 368, s. 15).

2 Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta 19.1.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (EUVL 2009, L 30, s. 16).

3 Neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta 30.11.2009 annettu komission asetus (EY) N:o 1122/2009 (EUVL 2009, L 316, s. 65).