Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 19. marts 2015 – Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-90/13) 1

(Partsrepræsentants udelukkelse fra retsforhandlingerne – ingen udpegning af en ny repræsentant – sagsøgeren ophørt med at besvare Personalerettens henvendelser – ufornødent at træffe afgørelse)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricasse, Italien) (ved advokat A.)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og G. Gattinara, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelserne om afslag på sagsøgerens ansøgninger om erstatning som følge af den omstændighed, at sagsøgte skulle have fremsendt en skrivelse vedrørende sagsøgeren til en advokat, der ikke repræsenterede sagsøgeren, og dermed tilsidesatte sagsøgerens ret til respekt for privatliv.

Konklusion

Det er ufornødent at træffe afgørelse i sag F-90/13, Marcuccio mod Kommissionen.

Luigi Marcuccio bærer sine egne omkostninger og betaler de af Europa-Kommissionen afholdte omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 24 af 25.1.2014, s. 40.