Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 18. augustil 2010 - NS versus Secretary of State for the Home Department

(kohtuasi C-411/10)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: NS

Vastustaja: Secretary of State for the Home Department

Menetlusse astujad: 1. Amnesty International Limited ja AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe), 2. ÜRO pagulaste ülemkomissar, 3. Equality and Human Rights Commission

Eelotsuse küsimused

1.    Kas otsus, mille liikmesriik on võtnud vastu nõukogu määruse nr 343/20031 (edaspidi "määrus") artikli 3 lõike 2 alusel, küsimuses, kas ta peaks vaatama läbi varjupaigataotluse, mille läbivaatamise eest ta määruse III peatükis sätestatud kriteeriumide kohaselt ei vastuta, kuulub EL õiguse kohaldamisalasse Euroopa Liidu lepingu artikli 6 ja/või Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi "harta") artikli 51 tähenduses?

Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis:

2.    Kas liikmesriigi kohustus järgida EL põhiõigusi (sh harta artiklites 1, 4 ja 18, artikli 19 lõikes2 ja artiklis 47 sätestatud õigusi) on täidetud, kui see riik saadab varjupaigataotleja liikmesriiki, kelle artikli 3 lõige 1 määratleb kui III peatükis sätestatud kriteeriumide kohaselt vastutava liikmesriigi (edaspidi "vastutav liikmesriik"), arvestamata selles liikmesriigis valitsevat olukorda?

3.    Täpsemalt, kas kohustus järgida EL põhiõigusi välistab sellise hüpoteesi rakendumise, kus vastutav liikmesriik järgib i) taotlejale EL õigusest tulenevaid põhiõigusi; ja/või ii) direktiiviga 2003/9/EÜ2 (vastuvõtudirektiiv), direktiiviga 2004/83/EÜ3 ("kvalifitseerumisdirektiiv") ja/või direktiiviga 2005/85/EÜ4 (menetlusdirektiiv) (edaspidi koos "direktiivid") kehtestatud miinimumstandardeid?

4.    Alternatiivselt, kas (ning kui jah, siis mis tingimustel) liikmesriik on EL õiguse alusel kohustatud kasutama talle määruse artikli 3 lõikest 2 tulenevat pädevust vaadata varjupaigataotlus läbi ja tunnistada end taotluse eest vastutavaks, kui varjupaigataotleja vastutavasse liikmesriiki tagasisaatmine tekitab ohu, et rikutakse taotleja põhiõigusi, eelkõige harta artiklites 1, 4 ja 18, artikli 19 lõikes 2 ja artiklis 47 sätestatud õigusi, ja/või ohu, et tema suhtes ei kohaldata direktiivides sätestatud miinimumstandardeid?

5.    Kas selle kaitse ulatus, mille tagavad määruse kohaldamisalasse kuuluvale isikule EL õiguse üldpõhimõtted ja eelkõige harta artiklites 1, 18 ja 47 sätestatud õigused, on laiem, kui Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikliga 3 tagatav kaitse?

6.    Kas harta artiklis 47 sätestatud õigustega on kooskõlas, kui siseriikliku õiguse säte nõuab kohtult, et selle kindlaksmääramiseks, kas isiku saab määruse alusel seaduslikult ühest riigist teise tagasi saata, tuleb käsitada seda liikmesriiki riigina, kust isikut ei saadeta teise liikmesriiki vastuolus talle EIÕK-st, 1951. aasta konventsioonist ja 1967. aasta pagulasseisundi protokollist tulenevate õigustega?

7.    Kas osas, milles eelnevad küsimused kerkivad üles seoses Ühendkuningriigi kohustustega, on vastused küsimustele 2-6 piiritletavad nii, et need võtaksid arvesse protokolli nr 30 harta kohaldamise kohta Poola ja Ühendkuningriigi suhtes?

____________

1 - Nõukogu määrus (EÜ) nr 343/2003, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest (ELT L 50, lk 1; ELT eriväljaanne 19/06, lk 109).

2 - Nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2003/9/EÜ, millega sätestatakse varjupaigataotlejate vastuvõtu miinimumnõuded (ELT L 31, lk 18; ELT eriväljaanne 19/06, lk 18).

3 - Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/83/EÜ, miinimumnõuete kohta, mida kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad täitma, et saada pagulase või muul põhjusel rahvusvahelist kaitset vajava isiku staatus, ja antava kaitse sisu kohta (ELT L 304, lk 2; ELT eriväljaanne 19/07, lk 12).

4 - Nõukogu 1. detsembri 2005. aasta direktiiv 2005/85/EÜ, liikmesriikides pagulasseisundi omistamise ja äravõtmise menetluse miinimumnõuete kohta (ELT L 326, lk 13).