Vincent Thunuse, Jaime Barragáni, Marc D’hooge, Alexandra Felteni, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudti 12. veebruaril 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 2. detsembri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-247/19: Thunus jt versus EIP

(kohtuasi C-90/21)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellandid: Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudt (esindaja: advokaat L. Levi)

Teine menetlusosaline: Euroopa Investeerimispank

Apellantide nõuded

Tühistada Üldkohtu 2. detsembri 2020. aasta otsus kohtuasjas T-247/19;

sellest tulenevalt, rahuldada nõuded, mille apellandid esitasid esimeses kohtuastmes ning seega:

tühistada otsus, mis sisaldub apellantide 2018. aasta veebruari töötasu teatistes, ja mis kinnitab põhitöötasu iga-aastase kohandamise piiriks 2018. aastal 0,7%, ja sellest tulenevalt tühistada hilisemates töötasu teatistes sisalduvad samasisulised otsused;

mõista teiselt menetlusosaliselt varalise kahju hüvitisena välja (i) töötasu jääksumma, mis vastab 2018. aasta töötasu kohandamise määrale ehk 1,4% alates 1. jaanuarist 2018 kuni 31. detsembrini 2018; (ii) töötasu jääksumma, mis tekkis 2018. aastal 0,7% kohanduse rakendamise tõttu töötasu summade suhtes, mis kuuluvad tasumisele alates 2018. aasta jaanuarist; (iii) tasumisele kuuluva töötasu jääksumma eest intress kuni tasumisele kuuluvate summade täieliku äramaksmiseni, kusjuures kohaldatav intressimäär tuleb arvutada Euroopa Keskpanga poolt peamiste refinantseerimistoimingute jaoks kehtestatud määra alusel, mis kehtis kõnealusel perioodil ning millele on lisatud kolm protsendipunkti;

mõista kõik kohtukulud välja teiselt menetlusosaliselt.

Väited ja peamised argumendid

Järelevalvekolleegiumiga konsulteerimise õiguse rikkumine – Toimiku moonutamine

Põhjendamiskohustuse rikkumine – Toimiku moonutamine – Kohtu põhjendamiskohustuse rikkumine

Hoolsuskohustuse ja proportsionaalsuse põhimõtte rikkumine

____________