Pritožba, ki jo je 26. februarja 2021 vložila Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 16. decembra 2020 v zadevi T-541/18, Changmao Biochemical Engineering/Komisija

(Zadeva C-123/21 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (zastopnika: K. Adamantopoulos, dikigoros, P. Billiet, advocaat)

Druge stranke v postopku: Evropska komisija, Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA in Caviro Distillerie Srl

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2020 v zadevi T-541/18;

v skladu s členom 61 Statuta Sodišča ugodi predlogu pritožnice iz tožbe pred Splošnim sodiščem in izpodbijano uredbo1 razglasi za nično v delu, v katerem se nanaša na pritožnico, ali, podredno, v celoti, in

toženi stranki in intervenientkam naloži plačilo stroškov pritožnice v okviru te pritožbe in postopka pred Splošnim sodiščem v zadevi T-541/18; ali

podredno, zadevo vrne Splošnemu sodišču, da odloči o nekaterih ali vseh razlogih pritožnice, če stanje postopka to dovoljuje; in

pridrži odločitev o stroških.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog: pri točkah 64, 65 in 74 izpodbijane sodbe je podana napačna uporaba prava, ker je v njih navedeno, da zakonitost aktov EU, sprejetih v skladu s členom 2(7) Osnovne uredbe2 , ni mogoče preizkusiti glede na Protokol o pristopu Ljudske republike Kitajske k STO (v nadaljevanju: Protokol o pristopu). Podredno, pri izpodbijani sodbi je podana napačna uporaba prava, ker se ne priznava, da je člen 2(7) Osnovne uredbe izjema od členov 2, od (l) do (6), Osnovne uredbe, ki se lahko v skladu s členom 15(a)(ii) in (d) Protokola o pristopu in dokler te določbe veljajo specifično uporablja le za uvoz iz Kitajske v EU. To, da je Komisija kot primerljivo državo v zadevi pritožnice uporabila Argentino je napačno tako po pravu EU kot pravu STO. Zaradi tega pristopa je Komisija ugotovila zelo visoko stopnjo dampinga pritožnice, pri čemer te sploh ne bi bilo, če bi Komisija namesto tega za pritožnico uporabila določbe členov 2, od (l) do 6) Osnovne uredbe.

Drugi pritožbeni razlog: pri ugotovitvah Splošnega sodišča v točkah 103, 106, od 109 do 112, 114, 116, 117, 120 in 121 izpodbijane sodbe je podana očitna napačna uporaba prava zaradi ugotovitve, da Komisija ni kršila členov 3(1), (2) in (5) ter 11(2) in (9) Osnovne uredbe in svoje dolžnosti skrbnega ravnanja in dobrega upravljanja, ker pri svoji oceni stanja industriji vinske kisline Unije ni upoštevala rezultatov in poslovne dejavnosti družbe Distilerie Mazzari, največjega, najbolj donosnega in najuspešnejšega proizvajalca vinske kisline v Uniji in dejstva, da so slabo zastavljene naložbene odločitve nekaterih proizvajalcev vinske kisline v EU negativno vplivale na njihove rezultate.

Tretji pritožbeni razlog: pri ugotovitvah Splošnega sodišča v točkah 138, 139, od 145 do 147, 150 in 152 izpodbijane sodbe je podana očitna napačna uporaba prava zaradi ugotovitve, da Komisija ni kršila členov 3(1), (2) in (5) ter 11(2) osnovne uredbe in svoje dolžnosti skrbnega ravnanja in dobrega upravljanja, ker je zavrnila, da bi pri svoji oceni verjetnosti ponovitve škode upoštevala dejavnosti družbe Hangzhou Bioking, največjega kitajskega izvoznika vinske kisline v EU, in posledice klimatskih sprememb ter razlike med končnimi uporabami sintetične in naravno proizvedene vinske kisline.

Četrti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo v točkah 171 in od 173 do 177 izpodbijane sodbe zaradi ugotovitve, da je Komisija pritožnici v tej zadevi pravočasno ponudila razkritje vseh bistvenih dejstev in preudarkov. Če bi Komisija ravnala v skladu s svojimi obveznostmi iz členov 3(2), 11(2), 6(7), 19(2) in (4), ter 20(2) in (4) Osnovne uredbe in členov 6(4) in 6(2) Protidampinškega sporazuma STO, bi pritožnica Komisiji predložila koristne pripombe, ugotovitve glede ranljivosti Unije in verjetnosti ponovitve škode pa bi bile drugačne in ugodne za pritožnico.

Poleg tega pritožnica navaja, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo pri tem, ko je na podlagi člena 296 PDEU presojalo trditve pritožnice glede (1) neobstoja pravne podlage za uporabo člena 2(7) osnovne uredbe v izpodbijani uredbi v točki 187 izpodbijane sodbe; (2) stanja industrije vinske kisline Unije v točki 188 izpodbijane sodbe ; in (3) verjetnosti ponovitve škode in upoštevnosti rezultatov družbe Hangzhou Bioking v točki 189 izpodbijane sodbe. Te trditve bi morale biti namreč obravnavane v okviru prvega oziroma četrtega razloga iz tožbe pred Splošnim sodiščem.

____________

1 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/921 z dne 28. junija 2018 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz vinske kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta (UL 2018, L 164, str. 1).

2 Uredba (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (UL 2016, 176, str. 21).