Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 24ης Μαΐου 2007 - Lofaro κατά Επιτροπής

(Συνεκδικασθείσες υποθέσεις F-27/06 και F-75/06)1

(Υπάλληλοι - Έκτακτος υπάλληλος - Παράταση της περιόδου δοκιμασίας - Απόλυση κατά τη λήξη της περιόδου δοκιμασίας - Βλαπτικές πράξεις - Προθεσμία ασκήσεως διοικητικής ενστάσεως - Απαράδεκτο)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Alessandro Lofaro (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωπος: J. -L. Laffineur)

Καθής-εναγομένη: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εκπρόσωποι: J. Currall και K. Herrmann, επικουρούμενοι στην υπόθεση F-27/06 από την F. Longfils)

Αντικείμενο των υποθέσεων

Στην υπόθεση F-27/06:

Αφενός, ακύρωση των αποφάσεων της Επιτροπής περί παρατάσεως της περιόδου δοκιμασίας του προσφεύγοντος-ενάγοντος και περί λύσεως της συμβάσεώς του κατά λήξη της περιόδου αυτής και, αφετέρου, αίτημα περί αποζημιώσεως.

Στην υπόθεση F-75/06:

Αφενός, ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 περί απολύσεως του προσφεύγοντος-ενάγοντος κατά τη λήξη της περιόδου δοκιμασίας και της εκθέσεως για την περίοδο δοκιμασίας επί της οποίας στηρίχθηκε η απόφαση αυτή και, αφετέρου, αίτημα περί αποζημιώσεως

Διατακτικό της διατάξεως

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης διατάσσει:

Απορρίπτει τις προσφυγές ως απαράδεκτες

Οι διάδικοι φέρουν τα δικαστικά τους έξοδα

____________

1 - F-27/06: JO C 208 της 6/5/2006, σ. 35 και F-75/06: JO C 212 της 2/9/2006, σ. 48.