Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Cottbus (Saksamaa) 24. detsembril 2020 – RO, keda esindab seaduslik esindaja versus Saksamaa Liitvabariik

(kohtuasi C-720/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Cottbus

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: RO, keda esindab seaduslik esindaja

Vastustaja: Saksamaa Liitvabariik, keda esindab siseministeerium, keda omakorda esindab Saksamaa rände- ja pagulasameti juhataja

Eelotsuse küsimused

1.    Kas seoses liidu õiguse sooviga vältida teisest rännet, samuti määruses (EL) nr 604/20131 väljendatud perekonna ühtsuse üldpõhimõttega tuleb nimetatud määruse artikli 20 lõiget 3 kohaldada analoogia alusel sellises olukorras, milles alaealine laps ja tema vanemad esitavad samas liikmesriigis rahvusvahelise kaitse taotlused, vanemad on saanud aga juba rahvusvahelise kaitse teises liikmesriigis, samas kui laps alles sündis selles liikmesriigis, milles esitas rahvusvahelise kaitse taotluse?

2.    Kui vastus küsimusele on jaatav, kas sellisel juhul tuleb alaealise lapse varjupaigataotlus jätta määruse (EL) nr 604/2013 kohaselt läbi vaatamata ja teha üleandmisotsus vastavalt määruse artiklile 26 seoses sellega, et alaealise lapse rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise pädevus on sellel liikmesriigil, milles on rahvusvahelise kaitse saanud tema vanemad?

3.    Kui vastus eelmisele küsimusele on jaatav, kas siis on määruse (EL) nr 604/2013 artikli 20 lõige 3 ka selles osas analoogia alusel kohaldatav, kuivõrd selle teise lause kohaselt ei ole vaja algatada eraldi menetlust hiljem sündinud lapse vastuvõtmiseks, kuigi sellisel juhul tekib oht, et vastuvõttev liikmesriik ei tea alaealise lapse võimalikust vastuvõtmise vajadusest või keeldub oma halduspraktika kohaselt määruse (EL) nr 604/2013 artikli 20 lõike 3 analoogia alusel kohaldamisest ja seega on oht, et alaealisest lapsest saab „refugee in orbit“ (vt Saksamaa Liitvabariigi kõrgeima halduskohtu otsus, 23.06.2020-1 C 37.19; ECLI:DE:BVerwG:2020:230620U1C37.19.0)?

4.    Kui vastused teisele ja kolmandale küsimusele on eitavad, kas sellisel juhul võib alaealise lapse ühes liikmesriigis esitatud rahvusvahelise kaitse taotlust pidada vastuvõetamatuks vastavalt direktiivi 2013/32/EL2 artikli 33 lõike 2 punktile a seda analoogia alusel kohaldades ka siis, kui mõni teine liikmesriik on andnud rahvusvahelise kaitse küll mitte lapsele endale, aga tema vanematele?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 604/2013, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (ELT 2013, L 180, lk 31).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/32/EL rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta (ELT 2013, L 180, lk 60).