Skarga wniesiona w dniu 26 marca 2011 r. - ZZ przeciwko CEDEFOP

(Sprawa F-31/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat M.A. Lucas)

Strona pozwana: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji dyrektor CEDEFOP o zakończeniu zatrudnienia skarżącego i żądanie naprawienia poniesionej szkody i doznanej krzywdy.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 14 kwietnia 2010 r. dyrektor CEDEFOP o zakończeniu zatrudnienia skarżącego;

zasądzenie od CEDEFOP wypłaty - z tytułu naprawienia szkody ze względu na brak przywrócenia do pracy lub do chwili ewentualnego przywrócenia do pracy - różnicy między z jednej strony wynagrodzeniem i emeryturą, które otrzymywałby, gdyby pozostał na służbie po dniu 15 listopada 2010 r., a z drugiej strony ewentualnymi wynagrodzeniami lub zasiłkiem dla bezrobotnych oraz emeryturą, które otrzymywałby po tym dniu;

zasądzenie od CEDEFOP wypłaty kwoty wycenionej tymczasowo na 35 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za krzywdę;

obciążenie CEDEFOP kosztami postępowania.

____________