Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 6ης Μαρτίου 2008 - Gering κατά Europol

(Υπόθεση F-68/07)1

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Ο πρόεδρος του δευτέρου τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως.

____________

1 - EE C 247 της 20.10.2008, σ. 42.