PERSONALDOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 13 november 2007

Mål F-77/06

Fotini Colovea

mot

Europaparlamentet

“Personalmål – Tjänstemän – Arbetsvillkor – Arbete på halvtid som en förberedelse inför pensionen – Överförda pensionsrättigheter beaktas inte vid beräkning av den grundlön som utgår som ersättning för arbete på halvtid – Sammanfattning nr 241/05 av förvaltningschefskollegiet”

Saken: Talan, som har väckts med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA, genom vilken Fotini Colovea har begärt att Europaparlamentets beslut av den 25 oktober 2005, som upprepades i beslut av den 19 april 2006, att avslå sökandens klagomål över att inte tjänsteår som överförts till gemenskapens pensionssystem beaktas vid beräkningen av den procentandel av sökandens grundlön som sökanden hade när administrationen godtog sökandens ansökan om att få arbeta halvtid som en förberedelse inför pensioneringen, ska ogiltigförklaras.

Avgörande:         Talan ogillas. Vardera parten ska ersätta sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Lön – Arbete på halvtid som en förberedelse inför pensioneringen

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga IV a, artikel 4 b, och bilaga VIII, artiklarna 2–5, 9, 9 a och 11)

2.      Tjänstemän – Talan – Föregående administrativt klagomål – Objektiv identitet

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 90.2)

1.      Artikel 4 b i bilaga IV a i tjänsteföreskrifterna, i vilken villkoren för beräkning av den lägre lön som utbetalas till en tjänsteman som är halvtidsanställd inför sin pensionering föreskrivs, innehåller en uttömmande uppräkning av det antal pensionsgrundande tjänsteår som ska beaktas vid beräkning av den procentsats av grundlönen som den berörde tjänstemannen kan förvänta sig. I artikel 4 b anges att det antal pensionsgrundande tjänsteår som förvärvats i den mening som avses i artiklarna 2, 3, 4, 5, 9 och 9a i bilaga VIII i tjänsteföreskrifterna ska beaktas, men det hänvisas inte till artikel 11 i bilaga VIII i tjänsteföreskrifterna. Pensionsgrundande tjänsteår som förvärvas till följd av en överföring av pensionsrättigheter till gemenskapens pensionssystem i enlighet med nämnda artikel 11, omfattas följaktligen inte av artikel 4 b i bilaga IV a i tjänsteföreskrifterna.

Denna bokstavstolkning av artikel 4 b i bilaga IV a i tjänsteföreskrifterna har stöd av två överväganden som är förenade med det system i vilket denna bestämmelse ingår. Bestämmelserna i artikel 4 i bilaga IV a i tjänsteföreskrifterna utgör å ena sidan ett självständigt system som styr villkoren för beräkning av den lön som ska utgå som ersättning för arbete på halvtid som en förberedelse inför en tjänstemans pensionering. Detta system ingår i det allmänna regelsystemet för arbete på halvtid som föreskrivs i bilaga IV a i tjänsteföreskrifterna. Den regel som föreskrivs i artikel 11 i bilaga VIII i tjänsteföreskrifterna är däremot specifik för pensionssystemet och kan inte ses som ett uttryck för en allmän princip enligt vilken det arbete som utfördes före tillträdet till tjänsten i gemenskaperna ska omfattas av det faktiska antalet tjänsteår. Det framgår å andra sidan inte av det sammanhang i vilket artikel i bilaga IV a i tjänsteföreskrifterna tillkom eller av syftena med den reglering i vilken den artikeln ingår, nämligen regelsystemet för halvtidsarbete, att åren före tillträdet till tjänsten i gemenskaperna ska beaktas vid beräkningen av den procentandel av grundlönen som den berörde tillräknas vid godkännande av vederbörandes ansökan att arbeta på halvtid som en förberedelse inför pensioneringen.

Med avseende på tillämpningen av principen om likabehandlingen avseende pensionsgrundande tjänsteår som har förvärvats under anställning vid en institution, i förhållande till de pensionsgrundande tjänsteår som har förvärvats till följd av en överföring av pensionsrättigheter, utgör inte ett belopp med vilket en tjänsteman bidrar till gemenskapsbudgeten och en tidsperiod under vilken vederbörande tjänstgjort i gemenskapsinstitutionerna jämförvara värden. En tjänsteman som vid tillträdet till sin tjänst i gemenskaperna överförde ett belopp motsvarade pensionsrättigheter som förvärvats i ett nationellt system till gemenskapens pensionssystem, och en tjänsteman som tillträde sin tjänst i gemenskapernas vid en tidigare tidpunkt, och som sedan dess har bidragit till gemenskapens pensionssystem genom avdrag från lönen, befinner sig således inte i jämförbara situationer.

(se punkterna 35–40 och 42)

Hänvisning till:

Domstolen 11 september 2007, Lindorfer mot rådet, C‑227/04 P, REG 2007, s. I‑6767, punkterna 67 och 68

Förstainstansrätten 16 december 2004, Pappas mot kommissionen, T‑11/02, REGP 2004, s. I‑A‑381 och II‑1773, punkt 44

2.      Enligt regeln om överensstämmelse mellan ett administrativt klagomål i den mening som avses i artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna och den efterföljande talan krävs det att en grund som har åberopats vid domstolen redan hade åberopats under det administrativa förfarandet för att den ska kunna upptas till prövning. Detta gäller för att tillsättningsmyndigheten, i tillräcklig utsträckning, ska ha kunnat ta del av den kritik som den berörde tjänstemannen har framfört mot det angripna beslutet. Denna regel rättfärdigas av själva ändamålet med det administrativa förfarandet, vilket syftar till att möjliggöra en uppgörelse i godo av tvister mellan tjänstemän och administration. Den nämnda myndigheten ska således informeras i tillräcklig grad om klagandens invändningar för att kunna föreslå vederbörande en möjlig uppgörelse i godo.

(se punkt 46)

Hänvisning till:

Domstolen 1 juli 1976, Sergy mot kommissionen, 58/75, REG 1976, s. 1139, punkt 32; 14 mars 1989, Del Amo Martinez mot parlamentet, 133/88, REG 1989, s. 689, punkt 9

Förstainstansrätten 29 november 2006, Campoli mot kommissionen, T‑135/05, REGP 2006, s. I‑A‑2‑297 och II‑A‑2‑1527, punkt 32 och där angiven rättspraxis