Prasība, kas celta 2021. gada 26. februārī – Čehijas Republika/Polijas Republika

(Lieta C-121/21)

Tiesvedības valoda – poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Čehijas Republika (pārstāvji: M. Smolek, L. Dvořáková un J. Vláčil)

Otra lietas dalībniece: Polijas Republika

Prasījumi

Čehijas Republika lūdz Tiesu:

nospriest, ka Polijas Republika:

bez ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas atļaujot pagarināt brūnogļu ieguves koncesijas spēkā esamības termiņu par 6 gadiem, nav izpildījusi pienākumus, kuri izriet no Direktīvas 2011/92 1 4. panta 1. un 2. punkta saistībā ar šīs direktīvas 4. panta 4.–6. punktu, 5. panta 1. un 2. punktu, kā arī 6., 7., 8. un 9. pantu;

pieļaujot, ka no izrakteņu ieguves darbību koncesijas piešķiršanas procedūras tiek izslēgta attiecīgā sabiedrības daļa, nav izpildījusi pienākumus, kuri izriet no Direktīvas 2011/92 6. panta 2.–7. punkta, 7. panta 5. punkta, 8. panta, 9. panta un 11. panta 1. punkta;

atzīstot, ka lēmums par ietekmes uz vidi novērtējumu ir tūlītēji izpildāms, nav ievērojusi savus pienākumus, kuri izriet no Direktīvas 2011/92 11. panta 1. punkta;

neiekļaujot lēmumā par ietekmes uz vidi novērtējumu eventuālu procedūru gadījumam, ja netiktu sniegta piekrišana attiecībā uz Direktīvas 2000/60 2 4. panta 5. punktā paredzēto atbrīvojumu piemērošanu attiecīgajām ūdenstilpnēm, tā nav izpildījusi pienākumus, kuri izriet no Direktīvas 2000/60 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punkta un b) apakšpunkta ii) punkta;

nesniedzot iespēju attiecīgajai sabiedrības daļai un Čehijas Republikai piedalīties procedūrā, kurā tika piešķirta līdz 2026. gadam spēkā esošā izrakteņu ieguves koncesija, nav izpildījusi pienākumus, kuri izriet no Direktīvas 2011/92 6. panta 2.–7. punkta, 7. panta 1., 2. un 5. punkta, kā arī 8. panta;

nepublicējot izrakteņu ieguves koncesiju, kura ir spēkā līdz 2026. gadam, un saprotamā formā nedarot to zināmu Čehijas Republikai, nav izpildījusi pienākumus, kuri izriet no Direktīvas 2011/92 9. panta 1. un 2. punkta;

padarot neiespējamu ierosināt līdz 2026. gadam spēkā esošās izrakteņu ieguves koncesijas pārskatīšanu tiesā, nav izpildījusi pienākumus, kuri izriet no Direktīvas 2011/92 11. panta 1. punkta;

nepublicējot izrakteņu ieguves koncesiju, kura ir spēkā līdz 2026. gadam, nav izpildījusi pienākumus, kuri izriet no Direktīvas 2003/4 3 7. panta;

nesniedzot pilnīgu informāciju saistībā ar procedūru, kurā ir piešķirta izrakteņu ieguves koncesija, kas ir spēkā līdz 2026. gadam, nav izpildījusi pienākumus, kuri izriet no LES 4. panta 3. punktā noteiktā lojālas sadarbības principa;

izrakteņu ieguves koncesijā, kas ir spēkā līdz 2026. gadam, pienācīgā mērā neņemot vērā lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējumu, nav izpildījusi pienākumus, kuri izriet no Direktīvas 2011/92 2. panta 1. punkta kopsakarā ar tās 4. panta 1. punktu;

izrakteņu ieguves koncesijā, kas ir spēkā līdz 2026. gadam, pienācīgā mērā neņemot vērā visus nosacījumus, kuri attiecas vidi, nav izpildījusi pienākumus, kas izriet no Direktīvas 2011/92 8.a panta 1. punkta b) apakšpunkta;

piespriest Polijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza pamatus, ar kuriem tiek apgalvots, ka ir pārkāpta Direktīva 2011/92, Direktīva 2000/60 un Direktīva 2003/4, kā arī ES Līgums (lojālas sadarbības princips).

1.    Polijas Republika esot ieviesusi valsts tiesību normas, saskaņā ar kurām bez ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas brūnogļu ieguves koncesiju ir iespējams pagarināt par 6 gadiem un saskaņā ar kurām izrakteņu ieguves darbību koncesijas piešķiršanas process lielākoties nav publisks. Šādi rīkojoties, tā esot pieļāvusi Direktīvas 2011/92 pārkāpumu.

2.    Polijas Republika esot pārkāpusi Direktīvu 2011/92, ciktāl tā esot noteikusi, ka lēmums par vides nosacījumiem, kuri piemērojami projektam par ieguves darbību pagarināšanu un paplašināšanu Turovas [Turów] karjerā līdz 2044. gadam, ir ar tūlītēju iedarbību, kā rezultātā ir izslēgta efektīva tiesību aizsardzība tiesā attiecībā uz šo lēmumu. Polijas Republika esot pārkāpusi arī Direktīvu 2000/60, ciktāl lēmums par vides nosacījumiem pienācīgi neaptver visu projekta laikposmu, ņemot vērā izrakteņu ieguves ietekmi uz ūdenstilpņu stāvokli.

3.    Polijas Republika esot pārkāpusi Direktīvu 2011/92, ciktāl tā esot padarījusi neiespējamu attiecīgajai sabiedrības daļai un Čehijas Republikai dalību procedūrā, kurā tika piešķirta galīgā koncesija brūnogļu ieguvei Turovā [Turów] līdz 2026. gadam, ciktāl tā neesot publicējusi piešķirto koncesiju un nosūtījusi to Čehijas Republikai novēloti un nepilnīgā stāvoklī, ciktāl Polijas tiesību akti ieinteresētajai sabiedrības daļai liedzot pārbaudīt šādu koncesiju, kā arī ciktāl šajā koncesijā neesot pienācīgi ņemta vērā ietekme uz vidi. Šādā veidā Polijas Republika esot pieļāvusi arī Direktīvas 2003/4 un LES 4. panta 3. punktā noteiktā lojālas sadarbības principa pārkāpumu.

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/92/ES (2011. gada 13. decembris) par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV 2012, L 26, 1. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (OV 2000, L 327, 1. lpp.).

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/4/EK (2003. gada 28. janvāris) par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu (OV 2003, L 41, 26. lpp.).