BENDROJO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS

2019 m. rugsėjo 20 d.(*)

„REACH – Cheminės medžiagos, dėl kurių reikia autorizacijos – 1‑brompropano (nPB) įtraukimas į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priedą – Kiekis – Registracijos dokumentacija – Duomenys – Cheminių medžiagų grupavimas – Gero administravimo principas – Teisė užsiimti verslu ir laisvai prekiauti – Pareiga motyvuoti – Teisėti lūkesčiai – Proporcingumas – Vienodas požiūris“

Byloje T‑610/17

ICLIP Terneuzen, BV, įsteigta Ternezene (Nyderlandai),

ICL Europe Coöperatief UA, įsteigta Amsterdame (Nyderlandai),

atstovaujamos advokatų R. Cana, E. Mullier ir H. Widemann,

ieškovės,

prieš

Europos Komisiją, atstovaujamą M. Huttunen, R. Lindenthal ir K. Mifsud-Bonnici,

atsakovę,

palaikomą

Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA), atstovaujamos M. Heikkilä, W. Broere, T. Zbihlej ir N. Herbatschek,

įstojusios į bylą šalies,

dėl pagal SESV 263 straipsnį pateikto prašymo iš dalies panaikinti 2017 m. birželio 13 d. Komisijos reglamentą (ES) 2017/999, iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL L 150, 2017, p. 7) XIV priedą, kiek į tą priedą yra įtrauktas 1‑brompropanas (nPB),

BENDRASIS TEISMAS (penktoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas D. Gratsias, teisėjai I. Labucka ir A. Dittrich (pranešėjas),

posėdžio sekretorė S. Bukšek Tomac, administratorė,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2019 m. vasario 14 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

I.      Ginčo aplinkybės ir ginčijamas reglamentas

1        1‑brompropanas (n‑propilbromidas, nPB) yra brominta skystoji medžiaga. Jis naudojamas kaip riebalų šalinimo garais tirpiklis. Taip pat nPB naudojamas kaip tarpinė medžiaga gaminant kitas chemines medžiagas. Jis buvo įtrauktas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008, p. 1), kaip toksiška reprodukcijai medžiaga (1B kategorija).

2        Viena iš ieškovių ICLIP Terneuzen BV yra pagrindinė pareiškėja dėl nPB. Ji gamina ir naudoja nPB, kaip tai suprantama pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006, p. 1).

3        Kita ieškovė ICL Europe Coöperatief UA tiekia rinkai nPB tam, kad jis būtų naudojamas kaip riebalų šalinimo garais tirpiklis ir paviršių valiklis, ir jį naudoja, kaip tai suprantama pagal Reglamentą Nr. 1907/2006.

4        2002 m. spalio 11 d. ICLIP Terneuzen pateikė nPB registracijos dokumentaciją dėl 1 000–10 000 tonų kiekio. Tada ji paragino visus keitimosi informacija apie chemines medžiagas forumo dalyvius prisijungti prie bendros paraiškos dėl šios medžiagos.

5        2012 m. rugsėjo 3 d. Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) savo interneto svetainėje paskelbė dokumentų rinkinį, kuriame siūloma nustatyti, kad nPB yra labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga pagal Reglamento Nr. 1907/2006 57 straipsnio c punktą.

6        2012 m. spalio 18 d. ieškovės pateikė pastabų dėl pasiūlymo nustatyti, kad nPB yra labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga. Savo pastabose ieškovės, be kita ko, pabrėžė, kad nPB daugiausia buvo naudojamas kaip tarpinė medžiaga, dėl kurios nereikia autorizacijos, ir kad jo naudojimas kaip netarpinės cheminės medžiagos buvo atidžiai kontroliuojamas arba jam buvo taikomos griežtos profesinio poveikio normos.

7        2012 m. gruodžio 18 d. ECHA vykdomojo direktoriaus sprendimu ED/169/2012 nPB buvo įtrauktas į kandidatinį sąrašą pagal Reglamento Nr. 1907/2006 59 straipsnio 8 dalį.

8        2014 m. rugsėjo 1 d. šeštą kartą nustatydama pirmenybę ECHA savo interneto svetainėje paskelbė rekomendacijos projektą, siekdama tam tikras chemines medžiagas, įskaitant nPB, įtraukti į Reglamento Nr. 1907/2006 XIV priedą (toliau – XIV priedas), ir paragino suinteresuotąsias šalis pateikti savo pastabas ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 1 d. Tame projekte minimos 22 cheminės medžiagos, įskaitant nPB, buvo pasirinktos remiantis preliminariais šios pirmenybės nustatymo rezultatais, kurie tą pačią dieną buvo paskelbti ECHA interneto svetainėje.

9        2014 m. gruodžio 1 d. ieškovės kitų pareiškėjų vardu pateikė pastabas dėl šio rekomendacijos projekto. Pastabose ieškovės, be kita ko, pabrėžė, kad maždaug 70 % nPB buvo naudojama tarpiniams tikslams, todėl šiam kiekiui netaikoma Reglamento Nr. 1907/2006 VII antraštinė dalis.

10      2015 m. liepos 1 d. ECHA priėmė rekomendaciją dėl cheminių medžiagų įtraukimo į XIV priedą, kurioje ji rekomendavo į XIV priedą įtraukti nPB, netaikant išimčių dėl kurio nors iš jo naudojimo būdų ar dėl jo naudojimo kategorijų (toliau – ECHA rekomendacija). Tą pačią dieną ECHA paskelbė galutinius atnaujintus rezultatus ir jos išvadas patvirtinančius dokumentus, įskaitant referencinį dokumentą dėl nPB. Iš jo matyti, kad nBP buvo suteikta 20/45 bendrojo pirmenybės balo dėl kriterijų, minėtų Reglamento Nr. 1907/2006 58 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a–c punktuose. Šį balą sudaro 1/15 balo, skirto dėl būdingų savybių, 12/15 balo, skirto dėl kiekio, ir 7/15 balo, skirto dėl didelės naudojimo įvairovės. Savo galutinėje išvadoje dėl nPB ECHA nurodė, kad, nors kitoms kandidatinių medžiagų sąrašo cheminėms medžiagoms, vertintoms per šią rekomendacijos rengimo sesiją, buvo skirtas didesnis bendras pirmenybės balas, remiantis Reglamento Nr. 1907/2006 58 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a–c punktuose nurodytais kriterijais, nPB įtraukti į XIV priedą buvo rekomenduojama dėl priežasčių, susijusių su šios medžiagos ir trichloretileno, kuris jau buvo įtrauktas į tą priedą, priskyrimu prie tos pačios grupės.

11      2015 m. rugpjūčio 10 d. ieškovės nusiuntė Europos Komisijai pirmą raštą. Tame rašte jos teigė, kad ECHA rekomendacijoje buvo padaryta procedūrinių pažeidimų ir teisės klaidų.

12      2015 m. rugsėjo 18 d. Komisija atsakė ieškovėms.

13      2016 m. vasario 4 d. ieškovės nusiuntė Komisijai antrą raštą. Jame jos pateikė papildomų įrodymų, kad, įtraukiant nPB į XIV priedą, remiantis ECHA rekomendacija, buvo padaryta teisės klaida, ir prašė susitikimo su Komisijos atstovais.

14      2016 m. spalio 3 d. ieškovės nusiuntė Komisijai trečią raštą. Jame jos paaiškino, kad nPB, naudojamo šalinant riebalus garais ir valant paviršius, kiekis dar labiau sumažėjo dėl to, kad vienintelis kitas to ne tarpinio naudojimo pareiškėjas buvo sustabdęs savo registraciją, todėl ICLIP Terneuzenas buvo vienintelė netarpinio nPB naudojimo, patenkančio į autorizacijos taikymo sritį, tiekėja, ir kad buvo surinkti nauji duomenys apie šią cheminę medžiagą, kurie leido nustatyti saugias nPB naudojimo normas. Ieškovės paprašė Komisijos skubiai išnagrinėti šią papildomą informaciją ir bet kuriuo atveju surengti susitikimą iki kito reguliavimo komiteto susitikimo.

15      2016 m. lapkričio 15 d. raštu Komisija pranešė ieškovėms, kad buvo pamiršta atsakyti į jų 2016 m. vasario 4 d. raštą. Ji pridūrė, kad paprašė ECHA išanalizuoti ieškovių pateiktus duomenis, ir patenkino jų prašymą surengti susitikimą, ragindama kreiptis į jos sekretoriatą, kad būtų nustatyta tinkama susitikimo data lapkričio mėnesį.

16      Per 2016 m. gruodžio 7 ir 8 d. reguliavimo komiteto susitikimą buvo aptartas Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas XIV priedas, įtraukiant rekomenduojamas chemines medžiagas, įskaitant nPB, projektas.

17      2016 m. gruodžio 7 d. el. laišku ieškovės kreipėsi į Komisiją dėl to, kad būtų surengtas šio sprendimo 15 punkte minimas susitikimas. Susirašinėdamos jos pasiteiravo, ar bus surengtas 2016 m. gruodžio 7 ir 8 d. reguliavimo komiteto susitikimas dėl nPB įtraukimo į XIV priedą.

18      2016 m. gruodžio 8 d. reguliavimo komitetas pateikė teigiamą nuomonę dėl ECHA rekomendacijos.

19      2016 m. gruodžio 23 d. Komisija atsakė į 2016 m. gruodžio 7 d. ieškovių el. laišką. Savo atsakyme Komisija, be kita ko, paaiškino, kad šis el. laiškas jai buvo atsiųstas per vėlai, kad ji galėtų surengti susitikimą su ieškovėmis, nes reguliavimo komiteto susitikimas vyko tą pačią dieną.

20      2017 m. birželio 13 d. Komisija, remdamasi reglamentavimo komiteto palankia nuomone ir ECHA rekomendacija, 2017 m. birželio 13 d. priėmė Reglamentą (ES) 2017/999, iš dalies keičiantį XIV priedą (OL L 150, 2017, p. 7, toliau – ginčijamas reglamentas). Ginčijamu reglamentu nPB buvo įtrauktas kaip XIV priedo 32 eilutė, netaikant jokių išimčių tam tikriems naudojimo būdams arba tam tikroms naudojimo kategorijoms, o 2020 m. liepos 4 d. buvo nustatyta kaip šios medžiagos autorizacijos galiojimo pabaigos data. Kaip nurodyta to reglamento 1 konstatuojamojoje dalyje, Komisija laikėsi nuomonės, kad nPB atitinka toksiškų reprodukcijai cheminių medžiagų (1B kategorija) klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą Nr. 1272/2008, todėl jis tenkina Reglamento Nr. 1907/2006 57 straipsnio c punkte nustatytus įtraukimo į XIV priedą reikalavimus. Ginčijamo reglamento 13 konstatuojamojoje dalyje ji nurodė, kad nPB buvo identifikuotas ir įtrauktas į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą pagal Reglamento Nr. 1907/2006 59 straipsnį, kad ECHA savo rekomendacijoje laikėsi nuomonės, jog jis pirmenybės tvarka turi būti įtrauktas į XIV priedą, ir kad, nepaisant suinteresuotųjų šalių pateiktos informacijos, nPB reikia įtraukti į tą priedą.

II.    Procesas Bendrajame Teisme ir šalių reikalavimai

21      Ieškovės pareiškė šį ieškinį, jį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2017 m. rugsėjo 6 d.

22      2017 m. lapkričio 23 d. Komisija pateikė atsiliepimą į ieškinį.

23      2018 m. sausio 15 d. ieškovės pateikė dubliką.

24      2018 m. kovo 5 d. Komisija pateikė tripliką.

25      2017 m. gruodžio 4 d. Bendrojo Teismo kanceliarija gavo aktą, kuriuo ECHA paprašė leisti įstoti į šią bylą palaikyti Komisijos reikalavimų. 2018 m. kovo 1 d. Nutartimi ICLIP Terneuzen ir ICL Europe Coöperatief / Komisija (T‑610/17, nepaskelbta Rink., EU:T:2018:139) ECHA buvo leista įstoti į bylą palaikyti Komisijos reikalavimų. 2018 m. balandžio 17 d. ECHA pateikė savo įstojimo į bylą paaiškinimą. 2018 m. gegužės 15 ir 30 d. Komisija ir ieškovės pateikė savo pastabas dėl šio įstojimo į bylą paaiškinimo.

26      Remdamasis teisėjo pranešėjo siūlymu, Bendrasis Teismas (penktoji kolegija) nusprendė pradėti žodinę proceso dalį ir, taikydamas savo Procedūros reglamento 89 straipsnyje numatytas proceso organizavimo priemones, pateikė Komisijai ir ECHA rašytinį klausimą. Jos atsakė į šį klausimą per nustatytą terminą.

27      Ieškovės pateikė rašytines pastabas dėl teismo posėdžio pranešimo; penktosios kolegijos pirmininko sprendimu jos buvo pridėtos prie bylos.

28      Ieškovės, Komisija ir ECHA buvo išklausytos ir atsakė į Bendrojo Teismo pateiktus klausimus per 2019 m. vasario 14 d. posėdį. Komisija pateikė žodines pastabas dėl teismo posėdžio pranešimo. Ieškovės argumentavo, kad 2018 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos sprendime C (2018)5057 final dėl leidimo naudoti trichloretileną tam tikriems naudojimo būdams aiškiai nurodyta, kad, kiek tai susiję su tos medžiagos naudojimu pramoniniam dalių valymui riebalus šalinant garais, nėra tinkamų alternatyvių medžiagų ar technologijų, kurias techniškai ir ekonomiškai būtų galima naudoti. Savo ruožtu Komisija ir ECHA pateikė pastabų dėl šio argumento priimtinumo ir svarbos.

29      Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

–        panaikinti ginčijamą reglamentą tiek, kiek juo nPB įtraukiamas į XIV priedą,

–        priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas,

–        „imtis kitų priemonių, kurių reikia vykdant teisingumą“.

30      Komisija Bendrojo Teismo prašo:

–        atmesti ieškinį,

–        priteisti iš ieškovių bylinėjimosi išlaidas.

31      ECHA Bendrojo Teismo prašo:

–        atmesti ieškinį,

–        priteisti iš ieškovių bylinėjimosi išlaidas.

III. Dėl teisės

32      Grįsdamos ieškinį ieškovės nurodo šešis pagrindus. Pirmasis pagrindas grindžiamas tuo, kad ginčijamame reglamente pateikta nepakankamai motyvų, padaryta akivaizdi vertinimo klaida ir pažeistas gero administravimo principas. Antrasis pagrindas grindžiamas Reglamento Nr. 1907/2006 55 straipsnio pažeidimu, tuo, kad buvo nesilaikoma tuo reglamentu siekiamo konkurencingumo tikslo, ir ieškovių teisės užsiimti verslu ir laisvai prekiauti pažeidimu. Trečiasis pagrindas grindžiamas, be kita ko, pareigos motyvuoti pažeidimu. Ketvirtasis pagrindas grindžiamas teisėtų lūkesčių apsaugos principo pažeidimu. Jį sudaro trys dalys. Pirma dalis susijusi su nPB kiekio kriterijumi. Antra dalis susijusi su nPB ir trichloretileno priskyrimu prie tos pačios grupės. Trečia dalis susijusi su tuo, kad, atsižvelgiant į nPB skirtą pirmenybės balą, ieškovės galėjo tikėtis, kad ši medžiaga nebus įtraukta į XIV priedą. Penktasis pagrindas grindžiamas proporcingumo principo pažeidimu. Galiausiai, šeštasis pagrindas grindžiamas vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principo pažeidimu.

33      Pirmiausia reikėtų priminti, kad savo 2012 m. rugsėjo 3 d. sprendime ECHA nustatė, kad nPB yra kandidatinė medžiaga, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 1907/2006 57 straipsnio c punktą. Kaip matyti iš šio reglamento 58 straipsnio, reikia nustatyti, kurios iš šių kandidatinių medžiagų turi būti pirmenybės tvarka įtrauktos į XIV priedą. Remdamasi to reglamento 58 straipsnio 3 dalimi, 2015 m. liepos 1 d. ECHA rekomendavo įtraukti kandidatines medžiagas, kurias ji laikė prioritetinėmis. Dėl nPB ji pažymėjo, kad, turint omenyje šios medžiagos vertinimą, atsižvelgiant į Reglamento Nr. 1907/2006 58 straipsnio 3 dalies a–c punktuose aiškiai nurodytus kriterijus, būtent dėl šiai medžiagai būdingų savybių, jos naudojimo įvairovės ir kiekio, taip pat dėl tos medžiagos ir trichloretileno priskyrimo prie tos pačios grupės ją reikia laikyti medžiaga, kuri pirmenybės tvarka turi būti įtraukta į XIV priedą (žr. šio sprendimo 10 punktą). Vėliau, remdamasi Reglamento Nr. 1907/2006 58 straipsnio 1 dalimi, to reglamento 133 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka Komisija priėmė ginčijamą reglamentą, kuriuo nPB buvo įtraukta į XIV priedą.

34      Šiuo ieškiniu nesiekiama užginčyti nPB kaip kandidatinės medžiagos, kuri gali būti įtraukta į XIV priedą, identifikavimo, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 1907/2006 57 straipsnio c punktą. Šiame ieškinyje ieškovės tik tvirtina, kad dar per anksti įtraukti nPB į tą priedą.

35      Be to, reikėtų pažymėti, kad šio ieškinio dalykas, žinoma, yra ginčijamo reglamento panaikinimas, todėl jis nėra tiesiogiai susijęs su ECHA rekomendacija. Vis dėlto tame reglamente Komisija nusprendė laikytis ECHA rekomendacijos ir remtis ECHA vertinimu dėl nPB, atsižvelgdama į Reglamento Nr. 1907/2006 58 straipsnio 3 dalies a–c punktuose nustatytus kriterijus, t. y. į šiai medžiagai būdingas savybes, jos naudojimo įvairovę ir kiekį, taip pat nPB ir trichloretileno grupavimo kriterijus. Tokiomis aplinkybėmis reikia konstatuoti, kad ieškovių pagrindais, susijusiais su ECHA atliktu vertinimu, siekiama užginčyti motyvų, kuriais grindžiamas ginčijamas reglamentas, pagrįstumą.

36      Pirmiausia reikia išnagrinėti pirmajame pagrinde ir ketvirtojo pagrindo pirmoje dalyje pateiktus ieškovių argumentus, kuriais siekiama užginčyti Komisijos motyvus, susijusius su nPB kiekiu.

37      Antruoju etapu bus nagrinėjami ieškovių argumentai, kuriais siekiama užginčyti Komisijos motyvus, susijusius su nPB ir trichloretileno grupavimu (tai argumentai, pateikti trečiajame pagrinde ir ketvirtojo pagrindo antroje dalyje).

38      Trečiuoju etapu bus nagrinėjamas šeštasis pagrindas, grindžiamas vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principo pažeidimu.

39      Ketvirtuoju etapu bus nagrinėjama ketvirtojo pagrindo trečia dalis, grindžiama tuo, kad, turint omenyje nPB skirtą bendrą pirmenybės balą, ieškovės negalėjo tikėtis, kad ši medžiaga bus įtraukta į ginčijamo reglamento XIV priedą..

40      Penktuoju etapu bus analizuojamas antrasis pagrindas, grindžiamas Reglamento Nr. 1907/2006 55 straipsnio pažeidimu, tuo, kad buvo nesilaikoma tuo reglamentu siekiamo konkurencingumo tikslo, ir ieškovių teisės užsiimti verslu ir laisvai prekiauti pažeidimu, taip pat penktasis pagrindas, grindžiamas proporcingumo principo pažeidimu.

A.      Dėl Komisijos motyvų, susijusių su nPB kiekiu

41      Pirmajame pagrinde ir ketvirtojo pagrindo pirmoje dalyje ieškovės pateikia argumentus, kuriais siekiama užginčyti Komisijos motyvus, susijusius su nBP kiekiu.

1.      Dėl pirmojo pagrindo, grindžiamo tuo, kad ginčijamame reglamente pateikta nepakankamai motyvų, pažeistas gero administravimo principas ir padaryta akivaizdžių vertinimo klaidų

42      Pirmąjį pagrindą sudaro dvi dalys. Pirmoje dalyje ieškovės tvirtina, kad ginčijamo reglamento motyvai yra nepakankami. Komisija pakankamai nepaaiškino, kaip ji apskaičiavo nBP kiekį, į kurį buvo atsižvelgta vertinant šią medžiagą. Antra dalis susijusi su tuo, kad Komisija pažeidė gero administravimo principą ir padarė akivaizdžių vertinimo klaidų, kai rėmėsi vien tik registracijos dokumentacijoje esančiais duomenimis apie kiekį, bet ne duomenimis, pateiktais per viešas konsultacijas ir vėliau per ginčijamo reglamento priėmimo procedūrą.

a)      Dėl pirmos dalies, susijusios su nepakankamu ginčijamo reglamento motyvavimu

43      Ieškovės tvirtina, kad Komisijos argumentai, pagrįsti nPB kiekiu, nebuvo pakankamai išplėtoti. Konkrečiai, jos teigia, kad taip apskaičiuotas nPB kiekis, į kurį atsižvelgė Komisija, nebuvo pakankamai paaiškintas. Jos taip pat tvirtina negalėjusios tinkamai ginti savo interesų.

44      Komisija, palaikoma ECHA, nesutinka su ieškovių argumentais.

45      Kaip pirmą dalyką reikėtų priminti, kad pagal SESV 296 straipsnį teisės aktai turi būti motyvuojami. Pareiga nurodyti asmens nenaudai priimto akto motyvus, kuri yra teisės į gynybą paisymo principo dalis, siekiama, pirma, suteikti suinteresuotajam asmeniui pakankamai informacijos, kuri leistų žinoti, ar aktas yra pagrįstas, o jeigu jis turi trūkumų, – ginčyti jo galiojimą Europos Sąjungos teisme ir, antra, leisti šiam teismui vykdyti šio akto teisėtumo kontrolę (2011 m. balandžio 15 d. Sprendimo Čekijos Respublika / Komisija, T‑465/08, EU:T:2011:186, 162 punktas).

46      Vis dėlto motyvai turi atitikti nagrinėjamo akto pobūdį ir aplinkybes, kuriomis jis buvo priimtas. Reikalavimas motyvuoti turi būti vertinamas atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes, ypač į akto turinį, nurodytų motyvų pobūdį ir šio akto adresatų ar kitų asmenų, su kuriais jis tiesiogiai ir konkrečiai susijęs, suinteresuotumą gauti paaiškinimus. Nurodant motyvus, nereikalaujama tiksliai nurodyti visų svarbių faktinių ir teisinių aplinkybių, nes tai, ar akto motyvavimas yra pakankamas, turi būti vertinama atsižvelgiant ne tik į jo tekstą, bet ir į priėmimo aplinkybes, taip pat į nagrinėjamą sritį reglamentuojančių teisės normų visumą. Konkrečiai kalbant, asmens nenaudai priimtas aktas yra pakankamai motyvuotas, jeigu jis priimtas suinteresuotajam asmeniui žinomomis aplinkybėmis, leidžiančiomis jam suprasti jo atžvilgiu priimtos priemonės turinį (žr. 2015 m. rugsėjo 18 d. Sprendimo Petro Suisse Intertrade / Taryba, T‑156/13 ir T‑373/14, nepaskelbtas Rink., EU:T:2015:646, 67 punktą).

47      Taip pat reikia priminti, kad pareiga motyvuoti yra esminis procedūrinis reikalavimas ir jį reikia skirti nuo motyvų pagrįstumo klausimo, kuris susijęs su ginčijamo akto turinio teisėtumu (2001 m. kovo 22 d. Sprendimo Prancūzija / Komisija, C‑17/99, EU:C:2001:178, 35 punktas).

48      Kaip antrą dalyką, kalbant apie ginčijamo reglamento motyvavimą, reikėtų pažymėti, kad, pirma, iš ginčijamo reglamento 1, 13 ir 20 konstatuojamųjų dalių matyti, kad Komisija konstatavo, jog nPB yra kandidatinė medžiaga, kurią ECHA rekomendavo pirmenybės tvarka įtraukti į XIV priedą, ir kad, nepaisant suinteresuotųjų šalių pastabų, Komisija laikėsi nuomonės, jog ši medžiaga ginčijamu reglamentu turėtų būti įtraukta į tą priedą.

49      Antra, atsižvelgiant į tai, kad ginčijamame reglamente Komisija pateikė nuorodą į ECHA rekomendaciją ir nusprendė jos laikytis, tikslinga atsižvelgti į tos rekomendacijos ir joje nurodytų dokumentų turinį.

50      Kaip matyti iš ECHA rekomendacijos I priedo ir 2015 m. liepos 1 d. referencinio dokumento dėl nPB, į kurį šiame priede pateikiama nuoroda, priežastys, dėl kurių ECHA rekomendavo pirmenybės tvarka įtraukti nPB į XIV priedą, buvo raštas dėl 20/45 pirmenybės balo, kurį ji suteikė šiai cheminei medžiagai, remdamasi kriterijais, aiškiai nurodytais Reglamento Nr. 1907/2006 58 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a–c punktuose (žr. šio sprendimo 10 punktą), ir argumentai, susiję su nPB ir trichloretileno, kuris jau buvo įtrauktas į tą priedą, priskyrimu prie tos pačios grupės. Tame priede ECHA taip pat pateikė nuorodą į kitus viešus dokumentus, kuriais ji rėmėsi rengdama rekomendaciją, būtent į:

–        2014 m. vasario 10 d. Pirmenybės suteikimo vadovą;

–        2014 m. rugsėjo 1 d. šeštą kartą nustatytos pirmenybės preliminarius rezultatus;

–        2015 m. liepos 1 d. dokumentą, kuriame pateiktos suinteresuotųjų šalių pastabos ir nuorodos į atsakymus dėl šeštosios rekomendacijos dėl nPB įtraukimo į XIV priedą projekto;

–        2015 m. liepos 1 d. dokumentą, kuriame pateikiami ECHA atsakymai į šias pastabas.

51      Iš 2015 m. liepos 1 d. referencinio dokumento dėl nPB 2 puslapio matyti, kad ECHA atsižvelgė į šios medžiagos registracijos dokumentacijoje esančią informaciją apie kiekį, atitinkantį įvairius jos naudojimo būdus, t. y. į tos medžiagos registracijos dokumentacijos 3.5 punkte nurodytą kiekį. Iš to dokumento taip pat matyti, kad, remiantis šiais duomenimis, turi būti laikoma, kad nPB kiekis, patenkantis į autorizacijos taikymo sritį, sudaro nuo 1 000 t iki 10 000 t, kaip numatyta 2014 m. vasario 10 d. Pirmenybės suteikimo vadovo 5.2 punkte, ir kad dėl šio kiekio turi būti skirta 12/15 balo.

52      2015 m. liepos 1 d. dokumente, kuriame pateikiami ECHA atsakymai į suinteresuotųjų šalių pastabas, ECHA pateikė savo požiūrį. Šiomis aplinkybėmis ji, be kita ko, nurodė, kad, apskaičiuojant kiekį, atsižvelgta į registracijos dokumentacijos 3.2 ir 3.5 punktų duomenis, cheminės saugos ataskaitų duomenis ir procedūros, kurią atlikus nustatyta, kad nPB yra labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga, duomenis, t. y. šiame kontekste parengtas ataskaitas ir per viešas konsultacijas pateiktą informaciją. Remiantis ECHA duomenimis, kai buvo turima informacijos apie naudojimo būdus, kuriems taikomos autorizacijos išimtys, ir apie atitinkamą kiekį tonomis, ji taip pat buvo vertinama siekiant apskaičiuoti kiekį, kuris svarbus nustatant pirmenybę. Šiomis aplinkybėmis ECHA pažymėjo, kad kiekio, kuriam taikoma autorizacija, apskaičiavimas daugiausia buvo grindžiamas registracijos dokumentacijoje ir cheminės saugos ataskaitose esančiais duomenimis. Šios agentūros manymu, į kitą informaciją, visų pirma apie kiekvieno naudojimo būdo kiekį tonomis, pateiktą ataskaitose dėl cheminių medžiagų nustatymo kaip keliančių labai didelį susirūpinimą ir gautą per viešąsias konsultacijas, buvo galima atsižvelgti, jei buvo galima įvertinti informacijos reprezentatyvumą ir patikimumą. ECHA taip pat nurodė, kad apskritai nustatant pirmenybę buvo laikomasi atsargaus požiūrio tais atvejais, kai, remiantis turimais duomenimis, buvo neįmanoma padaryti aiškios išvados, kad cheminė medžiaga naudojama kaip tarpinė medžiaga arba kad turi būti taikomos kitos išimtys.

53      Konkrečiai dėl nPB ECHA nurodė, kad, remdamasi registracijos dokumentacijos duomenimis, ji padarė išvadą, jog šios medžiagos kiekis, dėl kurio taikoma autorizacija, buvo nuo 1 000 t iki 10 000 t, kaip numatyta 2014 m. vasario 10 d. Pirmenybės suteikimo vadovo 5.2 punkte, o tai, šios agentūros manymu, pateisino kiekiui taikomo 12/15 balo suteikimą. Šis apskaičiavimas nepasikeistų, net jeigu būtų atsižvelgta į apskaičiuotą 30 % bendro Europos Sąjungos kiekio dalį, kuri buvo paminėta per viešas konsultacijas. Šiuo klausimu ECHA pažymėjo, kad, kiek tai susiję su nPB kiekiu, kuriam taikoma autorizacija, buvo skirtumų tarp registracijos dokumentacijoje esančios informacijos ir per viešas konsultacijas pateiktos informacijos. ECHA priduria, kad remiantis pramonės atstovų pareiškimais, pateiktais per viešas konsultacijas, šis kiekis buvo mažesnis nei 1 000 t. Kaip mano ECHA, pastabose pateiktos informacijos nepakako, kad būtų galima neatsižvelgti į registracijos duomenis, o pareiškėjai turėjo užtikrinti, kad registracijos dokumentacijoje būtų nurodytas tikslus kiekis.

54      Taip pat reikėtų atsižvelgti į 2014 m. vasario 10 d. Pirmenybės suteikimo vadove, į kurį buvo pateikta nuoroda ECHA rekomendacijoje, pateiktas gaires. Visų pirma, kaip matyti iš šio vadovo 3 punkto, informacija, kurios reikia nustatant pirmenybę, iš esmės turi būti įtraukta į registracijos dokumentaciją. Dėl šio punkto pateiktoje 2 išnašoje primenama, kad dokumentacijos registravimas yra teisinė prievolė, kad pareiškėjai privalo pateikti teisingą informaciją ir prireikus laiku ją atnaujinti ir kad dėl šios priežasties pareiškėjas yra atsakingas už registracijos duomenų teisingumą. Jame taip pat nurodyta, kad informacija, pateikta dėl registracijos reikalavimo, turi būti naudojama kituose procesuose, kuriems taikomas Reglamentas Nr. 1907/2006. Toliau, kaip matyti iš minėto vadovo 4 punkto pirmos pastraipos, registracijos dokumentacijos duomenys yra pagrindinis informacijos šaltinis siekiant nustatyti pirmenybę, o pramonės subjektams patariama nurodyti visus svarbius duomenis tiesiogiai registracijos dokumentacijoje. Be to, to punkto trečioje pastraipoje pažymėta, kad tais atvejais, kai nustatant pirmenybę reikalingų duomenų yra registracijos dokumentacijoje (ir jie pakankamos kokybės), vertinant cheminę medžiagą remiamasi tais duomenimis. Toje pastraipoje taip pat nurodyta, kad jei tokių duomenų nėra, jie yra prieštaringi arba prastos kokybės, taikomi patys nepalankiausi realūs scenarijai. Galiausiai, šio punkto ketvirtoje pastraipoje atkreipiamas dėmesys į tai, kad naudojamų duomenų kokybė visada turės įtakos pirmenybės nustatymo rezultatams.

55      Trečia, turint omenyje šio sprendimo 46 punkte primintą jurisprudenciją, pagal kurią taip pat turi būti atsižvelgiama į suinteresuotajam asmeniui žinomas aplinkybes, reikia atsižvelgti į Komisijos ir ieškovių susirašinėjimą per administracinę procedūrą. 2015 m. rugsėjo 18 d. rašte Komisija, be kita ko, pažymėjo, kad registracijos dokumentacijoje esantys duomenys neatitiko per viešas konsultacijas pateiktų duomenų ir kad, atsižvelgiant į pareiškėjų pareigą atnaujinti registracijos dokumentacijos duomenis, registracijos dokumentacijoje pateikta informacija buvo pagrindinis informacijos šaltinis siekiant nustatyti pirmenybę.

56      Kaip trečią dalyką, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirma, reikėtų konstatuoti, kad ginčijamo reglamento motyvai turi būti laikomi pakankamais. Pirma, iš 2015 m. liepos 1 d. referencinio dokumento dėl nPB matyti, kad ECHA atsižvelgė į šios medžiagos registracijos dokumentacijoje esančią informaciją apie kiekį, atitinkantį įvairius jos naudojimo būdus, t. y. šios medžiagos registracijos dokumentacijos 3.5 punkte nurodytą kiekį. Antra, šis dokumentas taip pat atskleidžia priežastis, dėl kurių ECHA naudojo šiuos duomenis. Iš tiesų, viena vertus, iš jo pakankamai aiškiai matyti, kad tuo atveju, jei registracijos dokumentacijoje esantys duomenys neatitinka per viešas konsultacijas ar vėliau pateiktos informacijos, iš principo pirmenybė teikiama registracijos dokumentacijos duomenims. Kita vertus, pakankamai aišku, kad tais atvejais, jei duomenys prieštaringi, turi būti atsižvelgiama į realų blogiausią scenarijų. Argumentai, kuriais grindžiamas šis požiūris, taip pat pakankamai aiškūs iš minėtų dokumentų.

57      Todėl argumentai, kuriais grindžiamas nepakankamas ginčijamo reglamento motyvavimas, kiek tai susiję su nPB kiekio, į kurį atsižvelgė Komisija, apskaičiavimu, turi būti atmesti.

58      Galiausiai, ieškovės teigia, kad jos neturėjo pakankamai informacijos, kad galėtų pasinaudoti savo dalyvavimo teisėmis pagal Reglamentą Nr. 1907/2006 per procedūrą, kuriai pasibaigus buvo priimtas ginčijamas reglamentas, ir veiksmingai apginti savo interesų. Šiuo aspektu pakanka pažymėti, kad informacija, pateikta 2014 m. vasario 10 d. Pirmenybės suteikimo vadove, ECHA ir Komisijos atsakymuose į ieškovių pastabas ir šio sprendimo 49–55 punktuose paminėtuose kituose dokumentuose, leido ieškovėms veiksmingai naudotis savo teisėmis per šią procedūrą.

b)      Dėl antros dalies, susijusios su gero administravimo principo pažeidimu ir akivaizdžiomis vertinimo klaidomis

59      Ieškovės teigia, kad Komisija pažeidė gero administravimo principą ir padarė akivaizdžią klaidą naudodamasi savo diskrecija. Komisija pati neatliko vertinimo. Be to, ji rėmėsi duomenimis, apimančiais visus nPB naudojimo būdus, įskaitant, kai ji naudojama kaip tarpinė medžiaga, nors jiems netaikoma autorizacija, todėl į juos neturėjo būti atsižvelgta. Be to, jų nuomone, Komisija turėjo atsižvelgti į informaciją, kurią jos pateikė per viešas konsultacijas ir 2015 m. rugpjūčio 10 d., 2016 m. vasario 4 d. ir spalio 3 d. raštuose. Laikantis požiūrio, kad turi būti atsižvelgiama tik į registracijos dokumentacijoje pateiktą informaciją, Reglamento Nr. 1907/2006 58 straipsnio 4 dalyje numatytos viešos konsultacijos netektų prasmės. Nereikalaujama, kad pareiškėjai nurodytų cheminės medžiagos kiekį ar kiekio intervalą įvairiems naudojimo būdams. Bet kuriuo atveju registracijos dokumentaciją reikalaujama atnaujinti ne nedelsiant, o tik per daug nevėluojant. Ieškovių teigimu, Komisijos pasirinktas požiūris taip pat gali lemti tai, kad cheminės medžiagos, kurios nėra tikrai prioritetinės medžiagos, bus įtrauktos į XIV priedą.

60      Komisija, palaikoma ECHA, nesutinka su ieškovių argumentais.

61      Visų pirma reikia priminti, kad pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnį kiekvienas asmuo turi teisę į tai, kad Sąjungos institucijos, įstaigos ir organai jo reikalus tvarkytų nešališkai, teisingai ir per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Jurisprudencijoje pažymėta, kad laikydamasi šio principo administracija turi atidžiai ir nešališkai išnagrinėti visas reikšmingas bylos aplinkybes ir surinkti visus faktinius ir teisinius įrodymus, kurių reikia siekiant pasinaudoti diskrecija, taip pat turi užtikrinti jos vykdomų procedūrų tinkamą eigą ir veiksmingumą (2018 m. sausio 30 d. Sprendimo Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej / ECHA, T‑625/16, nepaskelbtas Rink., EU:T:2018:44, 89 punktas).

62      Pirmiausia reikia išnagrinėti ieškovių argumentą, kad Komisija naudojo duomenis, susijusius su bendru nPB kiekiu. Paskui bus nagrinėjami argumentai, kad Komisija nepakankamai atsižvelgė į informaciją, pateiktą per viešas konsultacijas ir jų 2015 m. rugpjūčio 10 d., 2016 m. vasario 4 d. ir spalio 3 d. raštuose.

1)      Argumentas, kad Komisija naudojo duomenis, susijusius su bendru nPB kiekiu

63      Ieškovės teigia, kad Komisija rėmėsi registracijos dokumentacijos 3.2 punkte pateiktais duomenimis, o tame punkte nurodytas kiekis taip pat skirtas nPB kaip tarpinės medžiagos naudojimo būdams, į kuriuos, jų nuomone, neturėjo būti atsižvelgta.

64      Šiuo aspektu reikėtų priminti, kad pagal Reglamento Nr. 1907/2006 10 straipsnio a punkto iii papunktį kiekvienas pareiškėjas privalo pateikti informaciją apie cheminės medžiagos gamybą ir (arba) naudojimą (naudojimo būdus) pagal Reglamento Nr. 1907/2006 VI priedo 3 punktą. Šio priedo 3.1 punkte numatyta, kad pareiškėjas turi nurodyti, be kita ko, bendrą pagaminamos, registruotino gaminio gamybai naudojamos ir (arba) importuojamos cheminės medžiagos kiekį tonomis, tenkantį vienam pareiškėjui per metus. Ši informacija svarbi taikant Reglamento Nr. 1907/2006 7 straipsnio 4 dalies f punkte nurodytą kiekio intervalą, lemiantį reikalavimus dėl informacijos (žr. Reglamento Nr. 1907/2006 VI–XI priedus). Tai yra duomenys, nurodyti registracijos dokumentacijos 3.2 punkte.

65      Kita vertus, jeigu priimant reglamentą, kuriuo cheminė medžiaga įtraukiama į XIV priedą, atsižvelgiama į tos medžiagos kiekį, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2 straipsnio 8 dalimi galima daryti išvadą, kad turi būti naudojama tik ta kiekio dalis, kuriai taikoma autorizacija. Todėl šiomis aplinkybėmis nereikia atsižvelgti į kiekio dalį, susijusią su tarpiniais naudojimo būdais.

66      Vis dėlto, priešingai, nei teigia ieškovės, šiuo atveju, kaip matyti iš šio sprendimo 51 punkto, Komisija, apskaičiuodama kiekio dalį, kuriai taikoma autorizacija, nesirėmė registracijos dokumentacijos 3.2 punkte nurodytu bendru nPB kiekiu, bet naudojo registracijos dokumentacijos 3.5 punkte nurodytus duomenis apie įvairius nPB naudojimo būdus.

67      Todėl argumentą, kad Komisija rėmėsi registracijos dokumentacijos 3.2 punkte nurodytais duomenimis apie bendrą nPB kiekį, reikia atmesti.

2)      Argumentai, kad Komisija nepakankamai atsižvelgė į informaciją, pateiktą per viešas konsultacijas ir vėlesniuose raštuose, kuriais apsikeitė šalys

68      Ieškovės taip pat tvirtina, kad Komisija nepakankamai atsižvelgė į informaciją, kurią jos pateikė per viešas konsultacijas ir savo 2015 m. rugpjūčio 10 d., 2016 m. vasario 4 d. ir spalio 3 d. raštuose.

i)      Dėl per viešas konsultacijas pateiktų duomenų

69      Ieškovės teigia, kad per viešas konsultacijas jos pateikė papildomos informacijos apie nPB kiekį, kuriam taikoma autorizacija. Pirma, jos nurodė, kad 70 % nPB kiekio buvo skirta tarpinio naudojimo tikslams, taigi jam nebuvo taikoma autorizacija, todėl šios autorizacijos reikėjo tik dėl 30 % šio kiekio. Antra, jos pateikė nPB, naudojamo kaip tirpiklio, rinkos dydžio vertinimą.

70      Šiuo aspektu pirmiausia reikia pažymėti, kad iš 2015 m. liepos 1 d. dokumento, kuriame pateikiami ECHA atsakymai į suinteresuotųjų šalių pastabas, matyti, jog ECHA atsižvelgė į per viešas konsultacijas ieškovių pateiktą informaciją.

71      Iš tiesų tame dokumente, pirma, ECHA atsakė į ieškovių pastabą, kad per tas konsultacijas jos buvo nurodžiusios, jog 70 % nPB kiekio buvo susiję su šios medžiagos, kaip tarpinės cheminės medžiagos, naudojimo būdais, taigi jam netaikoma autorizacija, todėl šios autorizacijos reikėjo tik dėl 30 % šio kiekio. Šiuo aspektu ECHA nurodė, kad vien ši informacija negalėjo pakeisti jos vertinimo. Kaip nurodyta šiame dokumente, net jei, remiantis vertinimo byloje esančiais duomenimis, ieškovių pateikta informacija buvo teisinga ir tik dėl 30 % nPB kiekio reikėjo autorizacijos, tai nepaneigia balo, skirto nPB kiekiui, kuriam taikoma autorizacija.

72      Antra, šiame 2015 m. liepos 1 d. dokumente, kuriame pateikiami ECHA atsakymai į suinteresuotųjų šalių pastabas, taip pat pateikta nuomonė dėl rinkos dydžio vertinimo. Iš tiesų, iš šio dokumento matyti, kad į šiuos duomenis nebuvo atsižvelgta, nes jie negalėjo paneigti registracijos dokumentacijos 3.5 punkte pateiktų duomenų.

73      Priešingai, nei teigia ieškovės, vien aplinkybė, kad Komisija nusprendė laikytis ECHA rekomendacijos, kurioje, be kita ko, daroma nuoroda į 2015 m. liepos 1 d. dokumentą, kuriame pateikiami ECHA atsakymai į suinteresuotųjų šalių pastabas (žr. šio sprendimo 50 punktą), negali įrodyti, kad Komisija pati neatliko vertinimų. Atvirkščiai, Reglamente Nr. 1907/2006 aiškiai nustatyta, kad ECHA pateikia rekomendaciją dėl cheminių medžiagų, kurias ji laiko prioritetinėmis, siekiant įtraukti jas į XIV priedą, ir kad Komisija priima sprendimą atsižvelgdama į tą rekomendaciją. Tokiomis aplinkybėmis negalima daryti išvados, jog vien tai, kad Komisija nusprendė laikytis ECHA rekomendacijos ir į ją pateikė nuorodą ginčijamame reglamente, kelia abejonių dėl to, ar Komisija pati atliko vertinimus.

74      Priešingai, nei teigia ieškovės, remiantis tuo, kad Komisija nesutiko su jų nuomone, o laikėsi ECHA rekomendacijos, negalima daryti išvados, jog Komisija neatsižvelgė į informaciją, kurią jos buvo pateikusios per viešas konsultacijas.

75      Kiek ieškovės teigia, kad Komisija padarė vertinimo klaidų, kai neatsižvelgė į informaciją, kurią jos buvo pateikusios per viešas konsultacijas, reikia priminti, kad kandidatinių cheminių medžiagų, kurios gali būti įtrauktos į XIV priedą, pasirinkimas apima labai sudėtingų mokslinių ir techninių faktų, dėl kurių Komisija turi plačią diskreciją, vertinimą. Ši plati diskrecija taip pat susijusi su naudojamų duomenų pasirinkimu. Šiuo aspektu Bendrojo Teismo vykdoma kontrolė yra ribota (šiuo klausimu žr. 2014 m. kovo 27 d. Nutarties Polyelectrolyte Producers Group ir kt. / Komisija, C‑199/13 P, nepaskelbta Rink., EU:C:2014:205, 28 punktą). Todėl reikia išnagrinėti, ar ieškovių argumentais galima įrodyti, kad Komisija padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, kai nPB kiekio, kuriam taikoma autorizacija, neskaičiavo remdamasi informacija, kurią jos buvo pateikusios per viešas konsultacijas.

76      Šiuo atžvilgiu, kaip pirmą dalyką reikia pažymėti, kad vienas iš Reglamente Nr. 1907/2006 nustatytos sistemos, susijusios su cheminių medžiagų registracija, vertinimu, autorizacija ir joms taikomais apribojimais, tikslų yra tas, kad tame reglamente būtų pateikiama informacija apie chemines medžiagas ir jų naudojimo būdus ir kad ši informacija būtų nurodyta registracijos dokumentuose.

77      Šiomis aplinkybėmis, pirma, reikėtų nurodyti, kad iš Reglamento Nr. 1907/2006 14 konstatuojamosios dalies matyti, jog tame reglamente turi būti pateikta informacija apie chemines medžiagas ir jų naudojimo būdus. Iš šios konstatuojamosios dalies taip pat aišku, kad šią informaciją turėtų naudoti atitinkami subjektai, taikydami ir įgyvendindami reikšmingus teisės aktus. Kaip matyti iš Reglamento Nr. 1907/2006 17 konstatuojamosios dalies, turėtų būti surinkta visa svarbi informacija apie chemines medžiagas, siekiant padėti nustatyti jų pavojingas savybes.

78      Antra, kaip matyti iš Reglamento Nr. 1907/2006 19 konstatuojamosios dalies, šio reglamento II antraštinės dalies „Cheminių medžiagų registravimas“ nuostatų tikslas – įpareigoti gamintojus ir importuotojus pateikti duomenis apie gaminamas arba importuojamas chemines medžiagas, naudotis šiais duomenimis vertinant su tokiomis cheminėmis medžiagomis susijusią riziką, parengti ir rekomenduoti tinkamas rizikos valdymo priemones. Siekiant užtikrinti, kad registracijos paraiškas teikiantys operatoriai iš tikrųjų laikytųsi šių įpareigojimų, taip pat ir skaidrumo sumetimais, jie privalo ECHA pateikti dokumentaciją su visa minėta informacija.

79      Trečia, remiantis Reglamento Nr. 1907/2006 21 konstatuojamąja dalimi, pateikta informacija apie chemines medžiagas gali būti naudojama inicijuojant autorizacijos procedūras, todėl reikėtų užtikrinti, kad ši informacija būtų pasiekiama kompetentingoms institucijoms ir kad tos institucijos galėtų ja naudotis vykdydamos šias procedūras.

80      Ketvirta, iš Reglamento Nr. 1907/2006 27 konstatuojamosios dalies aišku, kad reikalavimų vykdymo užtikrinimo ir įvertinimo tikslais ir skaidrumo sumetimais informacija apie chemines medžiagas, taip pat su jomis susijusi informacija, įskaitant informaciją apie rizikos valdymo priemones, paprastai turėtų būti pateikiama valdžios institucijoms.

81      Penkta, kaip matyti iš Reglamento Nr. 1907/2006 46 konstatuojamosios dalies, siekiant užtikrinti, kad per registraciją surinkta informacija būtų nuolat atnaujinama, numatyta, kad pareiškėjai privalo pranešti ECHA apie tam tikrus dokumentacijoje esančios informacijos pasikeitimus.

82      Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Komisijos taip pat negalima kaltinti tuo, kad ji daugiausia rėmėsi dokumentacijoje esančiais duomenimis.

83      Kaip antrą dalyką reikia pažymėti, kad Komisija negali būti kritikuojama už tai, kad remiasi registracijos dokumentacijos 3.5 punkte nurodytais duomenimis apie kiekvieno nPB naudojimo būdo kiekį, nors šie duomenys ir neatitinka registracijos dokumentacijos 3.2 punkte pateiktų duomenų apie visą nPB kiekį. Atsižvelgiant į Reglamento Nr. 1907/2006 1 straipsnio 3 dalies antrame sakinyje nurodytą atsargumo principą, kai yra nenuoseklūs duomenys apie atitinkamos kandidatinės medžiagos kiekį, Komisija negali būti kritikuojama už tai, kad naudojosi registracijos dokumentacijos 3.5 punkte pateiktais duomenimis, susijusiais su įvairiais nPB naudojimo būdais, ir nurodė didesnį tos medžiagos kiekį, patenkantį į autorizacijos taikymo sritį.

84      Kaip trečią dalyką, būtina išnagrinėti, ar, atsižvelgiant į per viešas konsultacijas ieškovių pateiktą informaciją, Komisija padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, apskaičiuodama nPB kiekį, patenkantį į autorizacijos taikymo sritį, remdamasi registracijos dokumentacijos 3.5 punkte pateiktais duomenimis.

85      Pirma, reikia konstatuoti, kad ieškovių pateikti argumentai neįrodo Komisijos išvados, jog net jei, remiantis vertinimo byloje esančiais duomenimis, 70 % bendro nPB kiekio, nurodyto registracijos dokumentacijos 3.2 punkte, nepateko į autorizacijos taikymo sritį, taigi ši sritis apėmė tik 30 % nPB kiekio, tai negali paneigti nPB kiekiui, patenkančiam į šią sritį, suteikto balo, akivaizdaus klaidingumo.

86      Antra, reikia išnagrinėti, ar Komisija padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, kai priėjo prie išvados, kad tai, kaip ieškovės vertino nPB, naudojamo kaip tirpiklio, rinkos apimtį, negalėjo paneigti registracijos dokumentacijos 3.5 punkte esančių duomenų.

87      Šiuo aspektu reikia priminti, kad, kaip išdėstyta šio sprendimo 76–82 punktuose, pagal Reglamentą Nr. 1907/2006 svarbus vaidmuo tenka duomenims, nurodytiems cheminės medžiagos registracijos dokumentacijoje.

88      Be to, iš Reglamento Nr. 1907/2006 struktūros aišku, kad pareiškėjai atsakingi už duomenis, kuriuos nurodė savo registracijos dokumentacijoje.

89      Tiesa, kiek tai susiję su informacija apie medžiagos kiekį, Reglamento Nr. 1907/2006 22 straipsnio 1 dalies c punkte nurodoma tik tai, kad pareiškėjai turi savo iniciatyva nepagrįstai nedelsdami atnaujinti savo registraciją, pridėdami atitinkamą naują informaciją, ir ją pateikti ECHA, kai pasikeičia metinis ar bendras jų gaminamas ar importuojamas kiekis arba jų importuojamuose arba gaminamuose gaminiuose esančių cheminių medžiagų kiekis ir dėl to pasikeičia kiekio intervalas. Taigi ši nuostata susijusi su Reglamente Nr. 1907/2006 numatytais bendro kiekio intervalais, kurie turi būti nurodyti registruojant cheminę medžiagą (žr. šio sprendimo 64 punktą), o ne su kiekio dalimi, kuriai taikoma autorizacija (žr. šio sprendimo 65 punktą).

90      Tačiau jei registracijos dokumentacijoje pareiškėjas nurodo duomenis apie medžiagos kiekį, net jei tai yra ne tie duomenys, kurie nurodyti Reglamento Nr. 1907/2006 22 straipsnio 1 dalies c punkte, bet duomenys apie kiekį, susijusį su įvairiais cheminės medžiagos naudojimo būdais, atsižvelgiant į svarbą, kuri pagal Reglamentą Nr. 1907/2006 tenka minėtoje dokumentacijoje esantiems duomenims, ir į pareiškėjo atsakomybę, susijusią su šiais duomenimis, būtent pareiškėjas turi laiku atnaujinti nurodytus duomenis, bent jau kai tai yra duomenys, kurie svarbūs vykdant Reglamente Nr. 1907/2006 numatytas procedūras.

91      Dėl duomenų, rodančių skirtingų nPB naudojimo būdų kiekį, reikia priminti, kad, kaip matyti iš 2014 m. vasario 10 d. Pirmenybės suteikimo vadovo 4 punkto pirmos pastraipos, registracijos dokumentacijoje esantys duomenys yra pagrindinis informacijos apie ECHA atliekamą pirmenybės suteikimą šaltinis ir kad šiame vadove pramonės atstovams patariama visus susijusius duomenis nurodyti tiesiogiai registracijos dokumentacijoje.

92      Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškovės turėjo laiku atnaujinti registracijos dokumentacijos 3.5 punkte pateiktus duomenis, jeigu, taikant 2014 m. vasario 10 d. Pirmenybės suteikimo vadovo 5.2 punkte nurodytus intervalus, nurodytas kiekio pokytis galėjo turėti poveikį pirmenybės balui, skirtam kiekio kriterijui, kaip tai suprantama pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsnio 3 dalies c punktą.

93      Šiomis aplinkybėmis taip pat reikia konstatuoti, kad registracijos dokumentacijos 3.5 punkte pateikti duomenys nebuvo iš dalies pakeisti prieš priimant ginčijamą reglamentą ir kad ieškovės nepateikė jokių argumentų, kuriais būtų įrodyta, kad toks pakeitimas neįmanomas.

94      Be to, reikia pažymėti, kad per viešas konsultacijas ieškovės nepateikė jokios informacijos, kuri leistų paaiškinti neatitikimą tarp duomenų, pateiktų šių konsultacijų metu, ir duomenų, nurodytų registracijos dokumentacijos 3.5 punkte. Priešingai, remiantis ECHA duomenimis, kurių ieškovės išsamiai neginčijo, jų pateikti duomenys neatitiko prie ieškovių pateiktų pastabų pridėtos cheminės saugos ataskaitos, kurioje nurodytas gerokai didesnis kiekis, duomenų.

95      Tokiomis aplinkybėmis Komisija negali būti kritikuojama už tai, kad, laikėsi nuomonės, jog ieškovių vertinimas dėl nPB, naudojamo kaip tirpiklio, rinkos dydžio, kurį jos pateikė per viešas konsultacijas, negalėjo paneigti registracijos dokumentacijos 3,5 punkte nurodytų duomenų.

96      Šios išvados nepaneigia ieškovių argumentas, kad reikia išsaugoti Reglamento Nr. 1907/2006 58 straipsnio 4 dalyje numatytų viešų konsultacijų veiksmingumą.

97      Šioje nuostatoje numatyta, kad ECHA turi pakviesti visas suinteresuotąsias šalis per tris mėnesius nuo rekomendacijos paskelbimo pateikti pastabas, be kita ko, dėl naudojimo būdų, kuriems netaikomas reikalavimas gauti autorizaciją.

98      Tiesa, Reglamento Nr. 1907/2006 58 straipsnio 4 dalyje numatytos viešos konsultacijos suteikia galimybę visoms suinteresuotosioms šalims pateikti atitinkamus duomenis. Taigi jos suteikia galimybę pareiškėjams pateikti papildomos informacijos apie naudojimo būdus, kuriems netaikomas reikalavimas gauti autorizaciją. Vis dėlto šia nuostata nesiekiama suteikti pareiškėjams galimybės grįžti prie jų registracijos dokumentacijoje nurodytų duomenų per viešas konsultacijas, nepaaiškinus, kodėl jie negalėjo laiku jų atnaujinti ir kodėl šie duomenys skiriasi nuo per viešas konsultacijas pateiktos informacijos.

99      Nagrinėjamu atveju ieškovės ne tik nenurodė priežasčių, dėl kurių jos negalėjo laiku atnaujinti registracijos dokumentacijoje pateiktų duomenų, bet ir nepaaiškino, pirma, kodėl per viešas konsultacijas pateikti duomenys neatitinka registracijos dokumentacijos 3.5 punkto duomenų ir, antra, kodėl jų pastabose pateiktas vertinimas neatitinka prie jų pridėtoje cheminės saugos ataskaitoje esančių duomenų (žr. šio sprendimo 94 punktą).

100    Šiomis aplinkybėmis reikia atmesti ieškovių argumentą, jog, kadangi registracijos dokumentacijos duomenys buvo nenuoseklūs, Komisija turėjo teikti didesnę reikšmę informacijai, kurią jos pateikė per viešas konsultacijas. Iš tiesų toks požiūris būtų naudingas pareiškėjams, kurie laiku neištaisė registracijos dokumentacijoje pateiktų prieštaringų duomenų.

101    Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovių argumentai, pagrįsti per viešas konsultacijas pateikta informacija, turėtų būti atmesti.

ii)    Dėl 2015 m. rugpjūčio 10 d. rašte pateiktos informacijos

102    Ieškovės teigia, kad Komisija nepakankamai atsižvelgė į informaciją, kurią jos pateikė 2015 m. rugpjūčio 10 d. rašte. Tame rašte jos pakartojo argumentus, kuriuos jau buvo pateikusios per viešas konsultacijas. Jos taip pat teigė, kad ECHA panaudojo registracijos dokumentacijos 3.5 punkto duomenis, nors ši tarnyba turėjo abejonių dėl jų patikimumo.

103    Šiuo klausimu kaip pirmą dalyką reikia pažymėti, kad iš 2015 m. rugsėjo 18 d. Komisijos rašto matyti, jog ši institucija išdėstė priežastis, dėl kurių ji manė, kad nereikia naudoti duomenų, kuriuos ieškovės buvo pateikusios 2015 m. rugpjūčio 10 d. rašte. Šiomis aplinkybėmis Komisija, be kita ko, nurodė, kad registracijos dokumentacija yra pagrindinis šaltinis nustatant pirmenybę, kad registracijos dokumentacijoje esantys duomenys neatitinka per viešas konsultacijas pateiktų duomenų ir kad pareiškėjai turėjo atnaujinti šios dokumentacijos duomenis. Taigi nėra pagrindo manyti, kad Komisija neatsižvelgė į 2015 m. rugpjūčio 10 d. rašte pateiktą informaciją.

104    Kaip antrą dalyką reikia nurodyti tai, kad, priešingai, nei teigia ieškovės, remiantis tuo, jog, gavusi 2015 m. rugpjūčio 10 d. ieškovių raštą, Komisija konsultavosi su ECHA dėl jame esančios informacijos ir nusprendė pritarti šios agentūros nuomonei, negalima daryti išvados, kad Komisija pati neatliko vertinimo. Tokia išvada juo labiau darytina atsižvelgiant į tai, kad toks požiūris atitinka Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, kurio 78 konstatuojamojoje dalyje teigiama, jog ECHA teikia konsultacijas dėl cheminių medžiagų, kurioms taikytina autorizacijos procedūra, prioritetų suteikimo, užtikrinant, kad sprendimai atspindėtų visuomenės poreikius ir atitiktų mokslo žinias ir raidą. Komisijai niekas netrukdo, nusprendus vadovautis ECHA nuomone, šią nuomonę pateikti savo atsakyme suinteresuotosioms šalims. Todėl, priešingai, nei teigia ieškovės, šios nuomonės pakartojimas savaime negali sukelti abejonių dėl to, ar Komisija pati atliko vertinimą.

105    Kaip trečią dalyką reikia pažymėti tai, kad remiantis tuo, jog Komisija nepritarė ieškovių pozicijai, bet laikėsi ECHA nuomonės, negalima daryti išvados, kad ji neatsižvelgė į 2015 m. rugpjūčio 10 d. rašte pateiktą informaciją.

106    Kaip ketvirtą dalyką reikia konstatuoti, kad, atsižvelgiant į šio sprendimo 75–101 punktuose išdėstytas aplinkybes, Komisija nepadarė akivaizdžios vertinimo klaidos, kai manė, kad turi būti naudojami registracijos dokumentacijos 3.5 punkte pateikti duomenys.

107    Todėl 2015 m. rugpjūčio 10 d. raštu grindžiami argumentai turi būti atmesti.

iii) Dėl 2016 m. vasario 4 d. rašte pateiktos informacijos

108    Ieškovės tvirtina, kad Komisija nepakankamai atsižvelgė į jų 2016 m. vasario 4 d. rašte pateiktą informaciją. Tame rašte jos nurodė gavusios duomenis apie nPB kiekį, patenkantį į autorizacijos taikymo sritį, iš kurių matyti, kad kiekis buvo mažesnis nei 1 000 t, ir siūlė savo tyrimo rezultatus laikyti konfidencialiais.

109    Šiuo atžvilgiu, pirma, reikėtų pažymėti, kad, nors tenka apgailestauti, jog Komisija neatsakė į 2016 m. vasario 4 d. ieškovių raštą, negalima daryti išvados, kad ji neatsižvelgė į jame pateiktą informaciją. Iš tiesų, kaip matyti iš dokumentų, kuriuos pateikė Komisija po to, kai buvo gautas tas raštas, ji konsultavosi su ECHA dėl jame esančios informacijos.

110    Antra, dėl šio sprendimo 104 ir 105 punktuose nurodytų priežasčių, remiantis tuo, kad Komisija konsultavosi su ECHA ir nusprendė pritarti šios agentūros nuomonei, negalima daryti išvados, kad ji pati neatliko vertinimo, o remiantis tuo, kad Komisija nesutiko su ieškovių pozicija, bet laikėsi ECHA nuomonės, taip pat negalima daryti išvados, kad ji neatsižvelgė į 2016 m. vasario 4 d. rašte esančią informaciją.

111    Trečia, reikia išnagrinėti, ar Komisija, naudodamasi registracijos dokumentacijos 3.5 punkte nurodytais duomenimis, padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, neatsižvelgdama į 2016 m. vasario 4 d. rašte pateiktą informaciją.

112    Pirma, pateikiant nuorodą į šio sprendimo 75–100 punktuose išdėstytas aplinkybes, reikia priminti, kad pareiškėjas turi laiku atnaujinti registracijos dokumentacijoje pateiktus duomenis.

113    Antra, konstatuotina, kad Reglamente Nr. 1907/2006 nėra aiškiai numatyta, kad pareiškėjas gali pateikti duomenis po viešų konsultacijų, numatytų Reglamento Nr. 1907/2006 58 straipsnio 4 dalyje. Todėl tik išimtinėmis aplinkybėmis galima numatyti, kad, pateikus informaciją po viešų konsultacijų, Komisija privalo nukrypti nuo registracijos dokumentacijoje pareiškėjo nurodytų duomenų.

114    Trečia, reikia pažymėti, kad ieškovės nepateikia jokių argumentų, kuriais būtų galima įrodyti, jog jos negalėjo laiku atnaujinti registracijos dokumentacijoje esančių duomenų.

115    Ketvirta, konstatuotina, kad 2016 m. vasario 4 d. rašte ieškovių pateikta informacija buvo gana abstrakti ir joje nebuvo jokių elementų, kuriais remiantis būtų galima paaiškinti registracijos dokumentacijos 3.5 punkte ir tame rašte pateiktų duomenų neatitikimą.

116    Tokiomis aplinkybėmis Komisija negali būti kritikuojama už tai, kad rėmėsi registracijos dokumentacijos 3.5 punkte esančiais duomenimis, o ne ieškovių 2016 m. vasario 4 d. rašte pateiktais duomenimis.

117    Todėl 2016 m. vasario 4 d. raštu grindžiami argumentai turi būti atmesti.

iv)    Dėl 2016 m. spalio 3 d. rašte pateiktos informacijos

118    Ieškovės tvirtina, kad Komisija nepakankamai atsižvelgė į jų 2016 m. spalio 3 d. rašte pateiktą informaciją. Tame rašte jos nurodė, kad vienintelis kitas pareiškėjas, kartu teikiantis deklaraciją dėl netarpinio naudojimo, atšaukė savo registraciją, kad kitų pareiškėjų pateikta informacija buvo susijusi tik su tarpiniu naudojimu, kad jos buvo vienintelės pareiškėjos, pateikusios informaciją apie nPB kiekį, kuris yra reikšmingas vertinant kiekio, patenkančio į autorizacijos taikymo sritį, kriterijų, ir kad jos turėjo informacijos, leidžiančios konstatuoti, kad nPB kiekis, patenkantis į autorizacijos taikymo sritį, buvo mažesnis nei 1 000 t per metus.

119    Šiuo atžvilgiu reikia pažymėti, kad, nors iš Komisijos pateiktos informacijos matyti, kad, gavusi ieškovių 2016 m. spalio 3 d. raštą, ji konsultavosi su ECHA šiuo klausimu, iš šios informacijos galima suprasti, kad, prieš gaudama ECHA atsakymą, ji išsamiai nenagrinėjo, ar tame rašte pateikta informacija galėtų kelti abejonių dėl nPB kiekio, patenkančio į ECHA išduotos autorizacijos taikymo sritį, vertinimo. Komisija šį atsakymą gavo 2016 m. gruodžio 22 d., taigi po to, kai reguliavimo komitetas pateikė nuomonę (žr. šio sprendimo 16, 18 ir 19 punktus).

120    Vis dėlto šiomis aplinkybėmis, pirma, taip pat reikia priminti, kad Reglamente Nr. 1907/2006 aiškiai nenumatyta, jog pareiškėjas gali pateikti duomenis po viešų konsultacijų, numatytų Reglamento Nr. 1907/2006 58 straipsnio 4 dalyje (žr. šio sprendimo 113 punktą), kad pareiškėjas turi laiku atnaujinti registracijos dokumentacijoje esančius duomenis (žr. šio sprendimo 75–100 punktus) ir kad ieškovės nepateikia jokio argumento, galinčio įrodyti, jog jos neturėjo galimybės laiku atnaujinti registracijos dokumentacijoje esančių duomenų.

121    Antra, pažymėtina, kad 2016 m. vasario 4 d. rašte ieškovių pateikta informacija buvo gana abstrakti ir joje nebuvo jokių elementų, kurie leistų paaiškinti registracijos dokumentacijos 3.5 punkte ir tame rašte nurodytų duomenų neatitikimą.

122    Trečia, reikia pažymėti, kad 2016 m. lapkričio 15 d. rašte Komisija paprašė ieškovių susisiekti su ja dėl susitikimo laiko nustatymo lapkričio mėn., kad būtų galima išsamiau aptarti ieškovių surinktus duomenis. Iš bylos medžiagos nematyti, kad ieškovės susisiekė su Komisija siekdamos nustatyti susitikimo datą lapkričio mėn. Tik 2016 m. gruodžio 7 d. – tą dieną, kai susitiko reguliavimo komitetas, ieškovės susisiekė su Komisija šiuo klausimu.

123    Tokiomis aplinkybėmis Komisija negali būti kritikuojama už tai, kad rėmėsi registracijos dokumentacijos 3.5 punkte nurodytais duomenimis, kad įvertintų nPB kiekį, patenkantį į autorizacijos taikymo sritį.

124    Todėl, net jei šio sprendimo 119 punkte pateikti faktai rodytų, kad Komisija pažeidė gero administravimo principą, toks pažeidimas neturėtų poveikio ginčijamo reglamento teisėtumui.

125    Vadinasi, reikia atmesti visus 2016 m. spalio 3 d. rašte išdėstytus argumentus, todėl ir visus ieškovių argumentus, kuriuose teigiama, kad Komisija nepakankamai atsižvelgė į informaciją, kurią jos pateikė per viešas konsultacijas ir 2015 m. rugpjūčio 10 d., 2016 m. vasario 4 d. ir spalio 3 d. raštuose.

126    Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pirmąjį pagrindą reikia atmesti.

2.      Dėl ketvirtojo pagrindo pirmos dalies, grindžiamos teisėtų lūkesčių apsaugos principo pažeidimu

127    Ketvirtojo pagrindo pirmoje dalyje ieškovės iš esmės teigia, kad Komisija pažeidė teisėtų lūkesčių apsaugos principą, kai neatsižvelgė į ECHA administracines gaires dėl kiekio kriterijui, kaip jis suprantamas pagal Reglamento Nr. 1907/2006 58 straipsnio 3 dalies c punktą, priskirtino balo.

128    Komisija, palaikoma ECHA, ginčija ieškovių argumentus.

129    Pirma, argumentus, kuriais pagrindžiamas teisėtų lūkesčių apsaugos principo pažeidimas, reikia atmesti. Pakanka pažymėti, kad Komisija neprivalo laikytis ECHA parengtų gairių atsižvelgiant į rekomendaciją, kurią ši agentūra privalo pateikti pagal Reglamento Nr. 1907/2006 58 straipsnio 3 dalį. Iš tiesų, ši rekomendacija yra tik patariamojo pobūdžio ir nesaisto Komisijos. Todėl Komisija galėjo nukrypti nuo ECHA administracinių gairių dėl tos rekomendacijos, nepažeisdama teisėtų lūkesčių apsaugos principo.

130    Antra, kiek ieškovės tvirtina, kad pati Komisija pateikė nuorodą į ECHA administracines gaires, kaip pirmą dalyką reikėtų pažymėti, kad tuo atveju, jei Komisija nusprendžia vadovautis ECHA rekomendacija, o toje rekomendacijoje ta agentūra remiasi metodika, kuri akivaizdžiai nustatyta jos administracinėse gairėse, bet koks argumentas, kad Komisijos svarstymai neatitinka ECHA administracinių gairių, turi būti vertinamas kaip įrodymas, kad Komisijos motyvai yra klaidingi.

131    Kaip antrą dalyką reikia konstatuoti, kad iš ginčijamo reglamento negalima daryti išvados, jog Komisija nesilaikė 2014 m. vasario 10 d. Pirmenybės suteikimo vadovo 5.2 punkte nustatytos taisyklės, pagal kurią į tarpinio nPB naudojimo kiekį neturi būti atsižvelgiama.

132    Kiek ieškovių argumentai yra susiję su Komisijos naudojamų duomenų pasirinkimu, kaip trečią dalyką reikėtų pažymėti, kad 2014 m. vasario 10 d. Pirmenybės suteikimo vadovo 4 punkto pirmoje pastraipoje nurodyta, kad registracijos dokumentacijoje pateikti duomenys yra pagrindinis informacijos apie pirmenybės suteikimą šaltinis. Be to, kaip matyti iš to vadovo 3 punkto 2 išnašos, pareiškėjai atsako už registracijos duomenų tikslumą.

133    Todėl, net jei šių gairių 4 punkto pirmoje pastraipoje nurodyta, kad kita informacija nei registracijos dokumentacijos duomenys taip pat gali būti naudojama kaip papildomas duomenų šaltinis, tai jokiu būdu nekliudo Komisijai šio sprendimo 59–125 punktuose aprašytomis aplinkybėmis naudoti registracijos dokumentacijos 3.5 punkte nurodytų duomenų, susijusių su įvairiais nPB naudojimo būdais, kad būtų įvertintas tos medžiagos kiekis, patenkantis į autorizacijos taikymo sritį.

134    Turint omenyje šias aplinkybes, nėra pagrindo teigti, kad Komisijos požiūris neatitinka 2014 m. vasario 10 d. Pirmenybės suteikimo vadove pateiktų gairių.

135    Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ketvirtojo pagrindo pirmą dalį reikia atmesti.

B.      Dėl Komisijos argumentų, grindžiamų nPB ir trichloretileno priskyrimu prie tos pačios grupės

136    Ieškovės taip pat pateikė argumentus, kuriais kvestionuojami Komisijos svarstymai dėl nPB ir trichloretileno, kuris jau įtrauktas į XIV priedą, priskyrimo prie tos pačios grupės. Viena vertus, šiuo klausimu jos, be kita ko, teigia, kad Komisija pažeidė savo pareigą motyvuoti ir jų teisę į gynybą. Kita vertus, ketvirtojo pagrindo antroje dalyje jos, be kita ko, tvirtina, kad su grupavimu susiję Komisijos svarstymai neatitinka teisėtų lūkesčių apsaugos principo, nes Komisija nesilaikė ECHA administracinėse gairėse pateiktų nuorodų.

1.      Dėl trečiojo pagrindo, grindžiamo, be kita ko, pareigos motyvuoti pažeidimu

137    Pirma, ieškovės teigia, kad Komisija neįvykdė savo pareigos motyvuoti. 2014 m. vasario 10 d. Pirmenybės suteikimo vadove ECHA nurodė, kad, jei būtų atsižvelgta į tokius veiksnius kaip cheminių medžiagų grupavimas, kurių nėra tarp Reglamento Nr. 1907/2006 58 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a–c punktuose aiškiai paminėtų kriterijų, reikėtų aiškiai nurodyti priežastis, dėl kurių atitinkama kandidatinė medžiaga turėtų būti laikoma prioritetine. Komisijos svarstymai, susiję su nPB ir trichloretileno priskyrimu prie tos pačios grupės, nėra pakankamai pagrįsti. Jie ieškovėms esą neleidžia suprasti, kodėl nPB gali būti naudojamas kaip trichloretileno pakaitalas. Komisija nepateikė jokio vertinimo, kad nPB ir trichloretilenas iš tikrųjų gali vienas kitą pakeisti.

138    Komisija, palaikoma ECHA, ginčija ieškovių argumentus.

139    Kiek tai susiję su ginčijamo reglamento motyvavimu, kaip išdėstyta šio sprendimo 45–55 punktuose, reikia atsižvelgti ne tik į to reglamento motyvus, bet ir į ECHA rekomendacijoje, kuria rėmėsi Komisija, ir dokumentuose, į kuriuos pateikta nuoroda šioje rekomendacijoje, nurodytus motyvus, taip pat į motyvus, kuriuos Komisija ir ieškovės pateikė susirašinėdamos.

140    Taigi šiomis aplinkybėmis, pirma, reikia atsižvelgti į ginčijamo reglamento 1, 13 ir 20 konstatuojamąsias dalis (žr. šio sprendimo 48 punktą) ir ECHA rekomendaciją, jos priedą ir ECHA paskelbtus dokumentus, į kuriuos šiame priede pateikiama nuoroda (žr. šio sprendimo 49–51 punktus).

141    Antra, kalbant konkrečiau apie 2015 m. liepos 1 d. informacinį dokumentą dėl nPB, reikia priminti, kad iš jo matyti, jog ECHA manė, kad net jeigu kitoms cheminėms medžiagoms, įtrauktoms į kandidatinių medžiagų sąrašą, buvo skirtas didesnis pirmenybės balas nei nPB, kiek tai susiję su Reglamento Nr. 1907/2006 58 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a–c punktuose nurodytais kriterijais, ši kandidatinė medžiaga buvo prioritetinė dėl jai skirto 20/45 bendro balo ir dėl grupavimo motyvų. Dėl grupavimo kriterijaus ECHA pažymėjo, kad atsižvelgiant į informaciją, kurią pramonė pateikė, pirma, per viešas konsultacijas vykdant procedūrą, kuriai pasibaigus nPB buvo įtraukta į kandidatinių medžiagų sąrašą, ir, antra, per viešas konsultacijas, kaip jos suprantamos pagal Reglamento Nr. 1907/2006 58 straipsnio 4 dalį, kurios buvo surengtos šeštą kartą nustatant pirmenybę, nPB galėjo būti naudojamas kaip trichloretileno pakaitalas.

142    Trečia, 2015 m. liepos 1 d. dokumente, kuriame pateiktos suinteresuotųjų šalių pastabos ir nuorodos į atsakymus dėl šeštosios rekomendacijos projekto, siekiant įtraukti nPB į XIV priedą, ir į kurį daroma nuoroda ECHA rekomendacijos I priede ir 2015 m. liepos 1 d. informaciniame dokumente, minimos suinteresuotųjų šalių pastabos, iš kurių matyti, kad rinkoje gamintojai ir platintojai nPB suprato kaip trichloretileno pakaitalą.

143    Ketvirta, galutinėse išvadose (žr. šio sprendimo 10 punktą), kurias ECHA atnaujino atsižvelgdama į dėl rekomendacijos projekto gautas pastabas, ši agentūra nurodė, kad remiantis sektoriaus pateikta informacija nPB galėjo būti naudojamas kaip trichloretileno pakaitalas šalinant riebalus garais ir valant paviršius ir kad trichloretilenas jau buvo įtrauktas į XIV priedą.

144    Penkta, 2015 m. rugsėjo 18 d. rašte ieškovėms Komisija ne tik nurodė, kad nPB gali pakeisti trichloretileną šalinant riebalus garais ir valant paviršius, bet ir pažymėjo, kad autorizacijos paraiškos dėl trichloretileno jau buvo pateiktos dėl naudojimo būdų, panašių į tuos, kuriems gali būti naudojamas nPB. Tame rašte Komisija taip pat nurodė, kad su grupavimu susiję argumentai gali pateisinti tam tikros medžiagos pripažinimą prioritetine, net jeigu bendras balas, kuris jai skirtas pagal Reglamento Nr. 1907/2006 58 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a–c punktuose aiškiai paminėtus kriterijus, yra labai mažas. Šio rašto priede Komisija, be kita ko, pažymėjo, kad „net jeigu nPB buvo skirtas daug mažesnis bendras pirmenybės balas, ECHA galėjo rekomenduoti šią medžiagą remdamasi su grupavimu susijusiais argumentais“.

145    Priešingai, nei teigia ieškovės, šio sprendimo 139–144 punktuose nurodytų aplinkybių pakako, kad ieškovės galėtų ginčyti nPB įtraukimą į XIV priedą Sąjungos teisme, jei manytų, kad šis įtraukimas netinkamas. Visų pirma, jei ieškovės manė, kad nPB negali būti laikomas trichloretileno pakaitalu šalinant riebalus garais ir valant paviršius, minėtuose punktuose išdėstytų motyvų pakako, kad jos galėtų juos ginčyti.

146    Todėl argumentai, kuriais grindžiamas pareigos motyvuoti pažeidimas, turi būti atmesti.

147    Antra, ieškovės tvirtina, kad jos nebuvo pakankamai informuotos apie tai, kad galėtų pasinaudoti Reglamente Nr. 1907/2006 numatytomis teisėmis dalyvauti procedūroje, kuriai pasibaigus buvo priimtas ginčijamas reglamentas, ir kad galėtų veiksmingai ginti savo interesus.

148    Komisija, palaikoma ECHA, ginčija ieškovių argumentą.

149    Šiuo klausimu reikia konstatuoti, kad iš 2014 m. vasario 10 d. Pirmenybės suteikimo vadovo 2 punkto septintos pastraipos ir 6 punkto matyti, jog nagrinėjamos medžiagos ir kitų į XIV priedą jau įtrauktų arba rekomenduotų į jį įtraukti medžiagų potencialus tarpusavio pakeičiamumas buvo kitas aspektas, į kurį reikia atsižvelgti. Ši nuoroda ir šio sprendimo 141–144 punktuose minėtuose dokumentuose pateiktos nuorodos leido ieškovėms veiksmingai naudotis savo teisėmis.

150    Todėl šį argumentą taip pat reikia atmesti.

151    Trečia, ieškovės tvirtina, kad Komisija neturėjo teisės remtis argumentais, susijusiais su nPB ir trichloretileno priskyrimu prie tos pačios grupės. Komisijos išvados dėl šių medžiagų alternatyvaus pobūdžio yra visiškai spekuliacinės ir hipotetinės. Jomis remiantis negalima daryti išvados, kad Komisija išnagrinėjo ar patikrino šį aspektą. Be to, anot jų, jei nPB iš tiesų buvo laikoma tinkamu trichloretileno pakaitalu, jo pardavimai turėjo pradėti didėti 2016 m., kai atsirado reikalavimas gauti trichloretileno autorizaciją. Vis dėlto nPB paklausa sumažėjo. Be to, žodinėse pastabose ieškovės taip pat teigė, kad 2018 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos sprendime C (2018) 5057 final dėl autorizacijos tam tikrais trichloretileno naudojimo atvejais aiškiai nurodyta, kad, kiek tai susiję su šios medžiagos naudojimu šalinant riebalus garais pramoniniu būdu valant dalis, nėra tinkamų alternatyvių techniškai ir ekonomiškai įmanomų naudoti cheminių medžiagų ar technologijų.

152    Komisija, palaikoma ECHA, ginčija ieškovių argumentus.

153    Iš pradžių reikia pažymėti, kad šie ieškovių argumentai nėra pateikti siekiant pagrįsti pareigos motyvuoti, kuri yra esminis formos reikalavimas, pažeidimą (žr. šio sprendimo 47 punktą), bet yra susiję su Komisijos argumentų pagrįstumu.

154    Pirma, ieškovės teigia, kad Komisijos argumentai dėl galimybės trichloretileną pakeisti nPB buvo spekuliaciniai ir hipotetiniai.

155    Šis argumentas turi būti atmestas.

156    Šiomis aplinkybėmis reikia priminti, kad, kaip matyti iš Reglamento Nr. 1907/2006 77 konstatuojamosios dalies, dėl praktinio įvykdomumo ir kitų praktinių priežasčių cheminių medžiagų, kurios kartu įtraukiamos į XIV priedą, skaičius ribojamas tiek fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie turi parengti paraiškos dokumentus ir imtis tinkamų rizikos valdymo priemonių, tiek valdžios institucijoms, kurios turi nagrinėti autorizacijos paraiškas.

157    Todėl tuo etapu, kai Komisija nusprendžia, kad kandidatinė medžiaga turi būti įtraukta į XIV priedą dėl to, kad ji priskiriama prie tos pačios grupės kaip ir į jį jau įtraukta cheminė medžiaga, ji neprivalo teisiniu požiūriu pakankamai įrodyti, kad toks pakeitimas jau įvyko ar neabejotinai įvyks. Pakanka, kad ji nustatytų potencialią pakeitimo riziką.

158    Antra, dėl klausimo, ar Komisija turėjo teisę manyti, kad tokia potenciali pakeitimo rizika egzistavo, reikia pažymėti, jog jis susijęs su labai sudėtingais moksliniais ir techniniais faktų vertinimais, kuriuos atlikdama Komisija turi didelę diskreciją. Pagal jurisprudenciją Bendrasis Teismas atlieka ribotą kontrolę šiuo aspektu. Todėl reikia išnagrinėti, ar ieškovių argumentai gali įrodyti, kad Komisija padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, viršijo įgaliojimus arba akivaizdžiai peržengė savo diskrecijos ribas (šiuo klausimu žr. 2011 m. liepos 21 d. Sprendimo Etimine, C‑15/10, EU:C:2011:504, 60 punktą ir nurodytą jurisprudenciją).

159    Kaip matyti iš 2015 m. liepos 1 d. informacinio dokumento dėl nPB, su šios medžiagos ir trichloretileno priskyrimu prie tos pačios grupės susiję svarstymai buvo grindžiami pramonės pateikta informacija, pagal kurią nPB galėjo būti naudojamas kaip trichloretileno pakaitalas šalinant riebalus garais ir valant paviršius. Tokiomis aplinkybėmis reikia priminti, kad, viena vertus, iš 2015 m. liepos 1 d. dokumento, kuriame pateiktos suinteresuotųjų šalių pastabos ir nuorodos į atsakymus dėl šeštosios rekomendacijos projekto, siekiant įtraukti nPB į XIV priedą, matyti, kad tam tikri rinkos subjektai planavo naudoti nPB kaip trichloretileno pakaitalą. Kita vertus, iš 2011 m. lapkričio 19 d. dokumento, kuriame pateiktos pastabos dėl pasiūlymo nustatyti, kad nPB yra itin didelį susirūpinimą kelianti medžiaga, ir atsakymai į šias pastabas, matyti, kad, pasak tam tikrų rinkos subjektų, nPB jau daug metų buvo naudojamas kaip tiesioginis trichloretileno pakaitalas šalinant riebalus garais ir valant paviršius.

160    Turint omenyje šiuos elementus, negalima teigti, kad Komisijos išvada, jog kilo rizika, kad trichloretilenas bus pakeistas nPB šalinant riebalus garais ir valant paviršius, buvo neįtikinama.

161    Šios išvados nepaneigia kiti ieškovių argumentai.

162    Viena vertus, vien tai, kad nPB pardavimai nepadidėjo nuo tada, kai trichloretilenui buvo pradėtas taikyti autorizacijos reikalavimas, t. y. nuo 2016 m. balandžio 21 d., neįrodo, kad Komisija padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, susijusią su grupavimo kriterijumi. Visų pirma negalima atmesti galimybės, kad šis padidėjimo nebuvimas susijęs su tuo, kad 2012 m. gruodžio 19 d. ECHA sprendime nPB buvo nurodytas kaip kandidatinė medžiaga, kuri gali būti įtraukta į XIV priedą.

163    Kita vertus, priešingai, nei teigia ieškovės, tai, kad 2018 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos sprendime dėl autorizacijos tam tikrais trichloretileno naudojimo atvejais nurodyta, jog, kiek tai susiję su šios medžiagos naudojimu dalių valymui pramoniniu būdu šalinant riebalus garais, nėra tinkamų alternatyvių techniškai ir ekonomiškai įmanomų naudoti cheminių medžiagų ar technologijų (žr. šio sprendimo 28 punktą), neįrodo, kad buvo padaryta akivaizdi vertinimo klaida, turinti įtakos Komisijos argumentams, kuriais grindžiamas ginčijamas reglamentas.

164    Kadangi ieškovės apsiriboja 2018 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos sprendimo dėl autorizacijos tam tikrais trichloretileno naudojimo atvejais paminėjimu, pakanka priminti, kad ginčijamas reglamentas buvo priimtas prieš šį sprendimą, o Komisijos akto teisėtumas turi būti vertinamas atsižvelgiant į informaciją, kurią ji galėjo turėti priimdama tą aktą (šiuo klausimu žr. 1986 m. liepos 10 d. Sprendimo Belgija / Komisija, 234/84, EU:C:1986:302, 16 punktą).

165    Bet kuriuo atveju, kiek ieškovių argumentai yra pagrįsti tuo, kad svarstymai, kuriais grindžiamas ginčijamas reglamentas, neatitinka argumentų, kuriais grindžiamas 2018 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos sprendimas dėl autorizacijos tam tikrais trichloretileno naudojimo atvejais, reikia pažymėti, kad šis sprendimas buvo priimtas remiantis Reglamento Nr. 1907/2006 60 straipsnio 4 dalimi. Vienas iš šios nuostatos reikalavimų yra tai, kad nebūtų „tinkamų“ alternatyvių cheminių medžiagų ar technologijų. Todėl iš šio sprendimo negalima daryti išvados, kad, jei nPB nebūtų buvusi techniškai ar ekonomiškai įtraukta į XIV priedą, nebūtų kilusi potenciali rizika, kad nPB pakeis trichloretileną. Priežastis, dėl kurios Komisija nenustatė, kad nPB yra tinkama trichloretileno alternatyva, taip pat gali būti tai, kad ji manė, jog tai nėra tinkamas pakaitalas, nes tai yra cheminė medžiaga, kuri priimant nagrinėjamą sprendimą buvo įtraukta į XIV priedą.

166    Be to, reikia pažymėti, kad Komisijos sprendimas dėl autorizacijos tam tikrais trichloretileno naudojimo atvejais buvo priimtas praėjus daugiau nei metams nuo ginčijamo reglamento priėmimo, laikantis Reglamento Nr. 1907/2006 VII antraštinės dalies 2 skyriuje numatytos autorizacijos suteikimo tvarkos. Kaip matyti iš to reglamento 62 straipsnio 4 dalies e punkto, autorizacijos paraiškoje, be kita ko, turi būti pateikta alternatyvų analizė, kurioje apsvarstoma jų rizika ir techninis ir ekonominis pakeitimo įgyvendinamumas, įskaitant informaciją apie bet kokią pareiškėjo vykdomą mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą. Be to, kai autorizacija išduodama pagal Reglamento Nr. 1907/2006 60 straipsnio 4 dalį, Komisija, be kita ko, turi išnagrinėti, ar yra tinkamų alternatyvių medžiagų ar technologijų. Kaip matyti iš to reglamento 60 straipsnio 5 dalies, nagrinėdama šį klausimą Komisija turi atsižvelgti į visus svarbius aspektus.

167    Nors vykdant procedūrą, per kurią priimamas sprendimas išduoti autorizaciją pagal Reglamento Nr. 1907/2006 60 straipsnio 4 dalį, reikalaujama, kad Komisija įvertintų tinkamų alternatyvių medžiagų ar technologijų buvimą, atsižvelgdama į visus svarbius aspektus, tokio reikalavimo nenustatyta vykdant procedūrą, per kurią cheminė medžiaga įtraukiama į XIV priedą (žr. šio sprendimo 156 ir 157 punktus). Be to, vykdydama autorizacijos procedūrą, Komisija turi konkrečią informaciją šiuo klausimu, visų pirma tą, kurią pateikė autorizacijos paraiškos pateikėjas, tačiau taip nebūtinai yra vykdant procedūrą, per kurią cheminė medžiaga įtraukiama į minėtą priedą.

168    Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, vien tai, kad 2018 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos sprendime nurodyta, kad, kiek tai susiję su šios medžiagos naudojimu pramoniniam dalių valymui riebalus šalinant garais, nėra tinkamų alternatyvių techniškai ir ekonomiškai įmanomų naudoti cheminių medžiagų ar technologijų, neįrodo, kad buvo padaryta akivaizdi vertinimo klaida, turinti įtakos Komisijos argumentams, kuriais grindžiamas ginčijamas reglamentas.

169    Turint omenyje šias aplinkybes, taip pat reikia atmesti argumentus, kuriais siekiama užginčyti Komisijos svarstymų, susijusių su nPB ir trichloretileno priskyrimu prie tos pačios grupės, pagrįstumą, taigi visus trečiajame pagrinde nurodytus argumentus.

170    Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, trečiasis pagrindas turi būti atmestas.

2.      Dėl ketvirtojo pagrindo antros dalies, grindžiamos tuo, kad su grupavimu susiję Komisijos svarstymai neatitinka teisėtų lūkesčių apsaugos principo

171    Ketvirtojo pagrindo antroje dalyje ieškovės teigia, kad Komisija pažeidė teisėtų lūkesčių apsaugos principą, kai nukrypo nuo ECHA administracinių gairių dėl prioritetinių kandidatinių medžiagų nustatymo. Komisija, nagrinėdama ECHA rekomendacijas, turi pareigą atsižvelgti į šias gaires. Jos esą gavo konkrečias garantijas, kad savo rekomendacijoje ECHA naudos su medžiagų grupavimu susijusius svarstymus, aprašytus 2010 m. gegužės 28 d. Vadove dėl bendro požiūrio. Šiose gairėse nustatyta, kad su medžiagų grupavimu susiję svarstymai, į kuriuos atsižvelgiama nustatant bendrą cheminės medžiagos pirmenybę, susiję su kita atitinkamos medžiagos forma. Visų pirma nebuvo galima nustatyti, kad nPB yra kita trichloretileno forma. Tai labai skirtingos cheminės medžiagos, kurios neturi jokio cheminio panašumo. Nei ECHA, nei Komisija neatliko realios pakeičiamumo analizės. Galiausiai, įtraukus trichloretioną į XIV priedą, nPB kiekis faktiškai nepadidėjo.

172    Komisija, palaikoma ECHA, ginčija ieškovių argumentus.

173    Pirma, reikia priminti, kad argumentai, kuriais grindžiamas teisėtų lūkesčių apsaugos principo pažeidimas, neturi pagrindo, nes Komisija nėra saistoma ECHA parengtų gairių (žr. šio sprendimo 129 punktą).

174    Antra, kiek ieškovių argumentai susiję su Komisijos, kuri nusprendė laikytis ECHA rekomendacijos (žr. šio sprendimo 130 punktą), motyvuose padaryta klaida, reikia pažymėti, kad šiomis aplinkybėmis ieškovės apsiriboja nurodymu, kad Komisijos svarstymai neatitinka ECHA gairių, nustatytų 2010 m. gegužės 28 d. Vadove dėl bendro požiūrio, nors savo 2015 m. rugsėjo 18 d. rašte Komisija pateikė nuorodą į šį vadovą. Konstatuotina, kad tame rašte Komisija pateikė nuorodą ne į 2010 m. gegužės 28 d. Vadovą dėl bendro požiūrio, bet į 2014 m. vasario 10 d. Pirmenybės suteikimo vadovą. Be to, reikia atmesti ieškovių argumentą, kad to rašto priedo 3 puslapio išnašoje ir 2015 m. liepos 1 d. informaciniame dokumente dėl nPB buvo pateikta nuoroda į 2010 m. gegužės 28 d. Vadovą dėl bendro požiūrio. Šiuo aspektu pakanka konstatuoti, kad šiuo metu tuose dokumentuose esančios nuorodos, apie kurias kalba ieškovės, pateiktos ne į 2010 m. gegužės 28 d. Vadovą dėl bendro požiūrio, bet į 2014 m. vasario 10 d. Pirmenybės suteikimo vadovą ir kad ieškovės nepateikia jokio argumento, kuris įrodytų, kad šių nuorodų paskirtis buvo pakeista. Todėl ieškovių argumentas yra grindžiamas klaidinga prielaida, kad Komisija ir ECHA rėmėsi 2010 m. gegužės 28 d. Vadovu dėl bendro požiūrio. Šiomis aplinkybėmis taip pat reikia pažymėti, kad, remiantis 2014 m. vasario 10 d. Pirmenybės suteikimo vadovu, su grupavimu susiję svarstymai nėra taikomi tik įvairioms tos pačios medžiagos formoms, bet gali būti atsižvelgiama ir į galimą pakeičiamumą.

175    Atsižvelgiant į šias aplinkybes, argumentai, kad Komisija nesilaikė ECHA administracinių gairių, turi būti atmesti.

176    Trečia, kiek ieškovių argumentais, apibendrintais šio sprendimo 171 punkte, siekiama įrodyti, kad Komisija pažeidė savo pareigą motyvuoti arba kad jos svarstymai dėl nPB ir trichloretileno priskyrimo prie tos pačios grupės buvo akivaizdžiai klaidingi, jie turi būti atmesti atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta šio sprendimo 137–169 punktuose.

177    Ketvirta, turint omenyje 2014 m. vasario 10 d. Pirmenybės suteikimo vadove pateiktas gaires, priešingai, nei teigia ieškovės, negalima daryti išvados, kad jos nebuvo pakankamai informuotos, kad galėtų pasinaudoti Reglamente Nr. 1907/2006 numatytomis savo teisėmis dalyvauti procedūroje, per kurią buvo priimtas ginčijamas reglamentas, ir veiksmingai ginti savo interesus.

178    Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, reikia atmesti ketvirtojo pagrindo antrą dalį.

C.      Dėl šeštojo pagrindo, grindžiamo vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principo pažeidimu

179    Ieškovės teigia, kad Komisija nepaisė vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principo.

180    Iš pradžių reikia priminti, kad, remiantis vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principu, draudžiama skirtingai vertinti panašias situacijas arba vienodai vertinti skirtingas situacijas, nebent toks skirtingas vertinimas objektyviai pateisinamas (1990 m. birželio 28 d. Sprendimo Hoche, C‑174/89, EU:C:1990:270, 25 punktas).

181    Skirtingas situacijas apibūdinančius elementus ir jų panašumą reikia apibrėžti ir įvertinti atsižvelgiant į Sąjungos akto, kuriuo nagrinėjamas skirtumas nustatytas, paskirtį ir tikslą. Be to, šiomis aplinkybėmis reikia atsižvelgti į srities, kuriai nagrinėjamas aktas priklauso, principus ir tikslus (2008 m. gruodžio 16 d. Sprendimo Arcelor Atlantique ir Lorraine ir kt., C‑127/07, EU:C:2008:728, 26 punktas).

182    Skirtingas vertinimas yra pateisinamas, jeigu jis pagrįstas objektyviu ir protingu kriterijumi, t. y. jei susijęs su nagrinėjamu teisės aktu siekiamu teisėtu tikslu ir jei šis skirtumas yra proporcingas tokiu vertinimu siekiamam tikslui (2008 m. gruodžio 16 d. Sprendimo Arcelor Atlantique ir Lorraine ir kt., C‑127/07, EU:C:2008:728, 47 punktas).

183    Kaip pirmą dalyką ieškovės nurodo, kad, remiantis Reglamento Nr. 1907/2006 58 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a–c punktuose nurodytais kriterijais, šeštą kartą nustatant pirmenybę oranžiniam švino surikui, švino monoksidui, pentašvino tetraoksosulfatui ir tribaziam švino sulfatui buvo skirti didesni bendri pirmenybės balai nei nPB. Kitaip nei nPB atveju, šios medžiagos nebuvo įtrauktos į XIV priedą, o tai reiškia vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principo pažeidimą.

184    Komisija, palaikoma ECHA, ginčija ieškovių argumentus.

185    Šiuo aspektu, pirma, reikia priminti, kad ginčijamame reglamente Komisija rėmėsi ECHA rekomendacija, taigi šios agentūros išvadomis, padarytomis šeštą kartą nustatant pirmenybę.

186    Antra, pažymėtina, kad, žinoma, iš Reglamento Nr. 1907/2006 58 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos matyti, jog ECHA nustatant kandidatinių medžiagų pirmenybės tvarką turi būti atsižvelgiama į tris kriterijus: 1) nagrinėjamų medžiagų patvarumą, bioakumuliatyvumą ir toksiškumą, taip pat į jų labai didelį patvarumą ir bioakumuliatyvumą (a punktas), 2) jų naudojimo dispersinį pobūdį (b punktas) ir 3) didelį pagamintą kiekį (c punktas).

187    Vis dėlto iš Reglamento Nr. 1907/2006 58 straipsnio 3 dalies taip pat aišku, kad šio sprendimo 186 punkte nurodyti kriterijai nėra vieninteliai kriterijai, į kuriuos galima atsižvelgti šiomis aplinkybėmis. Viena vertus, kaip matyti iš šios dalies pirmoje pastraipoje vartojamo žodžio „paprastai“, trys aiškiai nurodyti kriterijai nesudaro baigtinio visų kriterijų, į kuriuos galima atsižvelgti, sąrašo. Kita vertus, kaip matyti iš šios dalies antros pastraipos pirmo sakinio, šiuo atveju taip pat reikia atsižvelgti į ECHA pajėgumą išnagrinėti paraiškas per nustatytus terminus.

188    Trečia, reikia priminti, kad Komisija turi plačią diskreciją dėl kriterijų, į kuriuos ji atsižvelgia nustatydama įvairių kandidatinių medžiagų pirmenybę (žr. šio sprendimo 158 punktą). Negalima manyti, kad Komisija padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, atsižvelgdama į nPB ir trichloretileno grupavimo kriterijų. Priešingai, konstatuotina, kad taikant šį kriterijų, pagal kurį atsižvelgiama į galimą kandidatinių medžiagų sukeičiamumą su kitomis kandidatinėmis medžiagomis arba su medžiagomis, kurios jau įtrauktos į XIV priedą, siekiama laikytis principų ir tikslų, kurių siekiama Reglamentu Nr. 1907/2006. Juo norima išvengti to, kad kandidatines medžiagas arba į tą priedą jau įtrauktas medžiagas būtų galima pakeisti, bent jau laikinai, kitomis medžiagomis, kurios pačios pripažintos keliančiomis labai didelį susirūpinimą. Taigi tai yra vienas iš tikslų, kurių siekiama reikalavimu gauti autorizaciją, t. y. palaipsniui pakeisti labai didelį susirūpinimą keliančias chemines medžiagas kitomis atitinkamomis medžiagomis ar technologijomis (Reglamento Nr. 1907/2006 55 straipsnis).

189    Todėl ieškovių argumentas, kad oranžiniam švino surikui, švino monoksidui, pentašvino tetraoksosulfatui ir tribaziam švino sulfatui buvo skirti didesni bendri pirmenybės balai nei nPB dėl kriterijų, aiškiai nurodytų Reglamento Nr. 1907/2006 58 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a–c punktuose, negali įrodyti, kad Komisija nepaisė vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principo.

190    Ketvirta, kiek šeštajame pagrinde ieškovės pateikia argumentus, kuriais siekiama užginčyti svarstymus, kuriais Komisija grindė savo išvadą, kad gali kilti pavojus, jog trichloretileną pakeis nPB, juos reikia atmesti pateikiant nuorodą į tai, kas išdėstyta šio sprendimo 136–169 punktuose.

191    Penkta, reikia išnagrinėti ieškovių argumentą, kad Komisija grupavimo kriterijui suteikė pernelyg didelę reikšmę, palyginti su Reglamento Nr. 1907/2006 58 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a–c punktuose aiškiai nurodytais kriterijais.

192    Iš pradžių reikia atkreipti dėmesį į tai, kad 2015 m. rugsėjo 18 d. rašte Komisija nurodė, jog grupavimo kriterijus pateisina nPB pripažinimą prioritetine medžiaga, kuri gali būti įtraukta į XIV priedą, net jei bendras pirmenybės balas pagal to reglamento 58 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a–c punktuose nurodytus kriterijus yra labai mažas. Ši Komisijos išvada susijusi ne tik su atveju, kai skiriama 20/45 bendrojo balo, bet ir su atveju, kai nPB skiriama tik 17/45 pirmenybės balo. Iš tiesų, viena vertus, reikia pažymėti, kad minėtame rašte Komisija iš pradžių išsakė nuomonę dėl ieškovių argumentų, kuriais siekiama įrodyti, jog nPB turėjo būti skirta ne 20/45, o 17/45 balo, ir kad savo svarstymus dėl grupavimo ji pradėjo jungtuku „be to“ (furthermore), o tai leidžia daryti išvadą, kad tai, ką ji nurodė, galiojo neatsižvelgiant į klausimą, ar nPB turėjo būti skirta 17/45, ar 20/45 balo. Kita vertus, konstatuotina, kad Komisijos nuoroda į „labai mažą balą“ apima 17/45 balo ir netgi tam tikrus dar mažesnius balus. Šiomis aplinkybėmis reikia pažymėti, kad šeštą kartą nustatant pirmenybę kandidatinės medžiagos, kurioms skirta tik 1/45 balo, buvo įtrauktos į XIV priedą dėl motyvų, susijusių su grupavimu, pavyzdžiui, ECHA galutinėse išvadose minimi ftalatai (žr. šio sprendimo 10 punktą).

193    Kalbant apie ieškovių argumentus, reikia konstatuoti, kad ieškovės apsiriboja teiginiu, kad, kiek tai susiję su kitomis medžiagomis, pavyzdžiui, oranžiniu švino suriku, švino monoksidu, pentašvino tetraoksosulfatu ir tribaziu švino sulfatu, taip pat buvo su grupavimu susijusių motyvų.

194    Viena vertus, iš galutinių ECHA išvadų (žr. šio sprendimo 10 punktą), kurios buvo atnaujintos atsižvelgiant į dėl rekomendacijos projekto gautas pastabas, matyti, kad, kiek tai susiję su oranžiniu švino suriku, švino monoksidu, pentašvino tetraoksosulfatu ir tribaziu švino sulfatu, potenciali rizika, kad šios medžiagos bus naudojamos siekiant pakeisti kitas kandidatines medžiagas arba kitas į XIV priedą jau įtrauktas medžiagas, buvo ne tokia akivaizdi.

195    Kita vertus, kaip ieškovėms neprieštaraujant nurodė Komisija, nPB naudojimo būdai buvo riboti, todėl numatomas darbo krūvis, susijęs su numatomu paraiškų dėl autorizacijos skaičiumi, nPB atveju buvo mažesnis nei į XIV priedą neįtrauktų panašių medžiagų, kurių naudojimo būdai yra įvairesni, atveju.

196    Be to, Komisijos požiūris negali būti laikomas nenuosekliu, nes ji į XIV priedą įtraukė kandidatines medžiagas, kurioms pagal Reglamento Nr. 1907/2006 58 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytus kriterijus buvo skirti daug mažesni bendri pirmenybės balai nei 17/45.

197    Tokiomis aplinkybėmis nėra pagrindo manyti, kad Komisija pažeidė vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principą, kai nusprendė į XIV priedą įtraukti nPB, bet ne oranžinį švino suriką, švino monoksidą, pentašvino tetraoksosulfatą ir tribazį švino sulfatą, kuriems buvo skirti didesni pirmenybės balai nei nPB. Taip yra nepaisant to, ar dėl Reglamento Nr. 1907/2006 58 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a–c punktuose nurodytų kriterijų nPB turėjo būti skirta 20/45 ar 17/45 pirmenybės balo.

198    Kaip antrą dalyką ieškovės nurodo tai, kad jei nPB būtų skirta 17/45 bendrojo pirmenybės balo dėl Reglamento Nr. 1907/2006 58 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a–c punktuose nurodytų kriterijų, jam būtų suteiktas toks pat bendras balas kaip ir geltonajam stibiui ir švinui. Todėl nPB, kuris buvo įtrauktas į XIV priedą, ir geltonasis stibis, ir švinas, kuris nebuvo įtrauktas į tą priedą, buvo vertinami skirtingai, nors jų padėtis buvo panaši.

199    Komisija, palaikoma ECHA, ginčija ieškovių argumentus.

200    Šiuo aspektu, pirma, reikia pažymėti, kad, žinoma, svarstymai, susiję su grupavimo kriterijumi, yra pateikti tiek 2015 m. liepos 1 d. informaciniame dokumente dėl nPB, tiek 2015 m. liepos 1 d. informaciniame dokumente dėl geltonojo stibio ir švino.

201    Vis dėlto konstatuotina, kad, kaip išdėstyta šio sprendimo 153–160 punktuose, Komisija turėjo informacijos apie tai, kad nPB gali būti naudojamas kaip trichloretileno pakaitalas šalinant riebalus garais ir valant paviršius. Taigi 2015 m. liepos 1 d. informaciniame dokumente dėl nPB teigiama, kad, remiantis per viešas konsultacijas pateiktomis pastabomis, ši medžiaga galėjo būti naudojama kaip trichloretileno pakaitalas tam tikriems naudojimo būdams. Kita vertus, 2015 m. liepos 1 d. informaciniame dokumente dėl geltonojo stibio ir švino nurodyta, kad remiantis turima informacija mažai tikėtina, jog ši medžiaga ir kita kandidatinė medžiaga galės viena kitą pakeisti dėl jų fizinių ir cheminių savybių skirtumų.

202    Be to, kiek šeštajame pagrinde ieškovės pateikia argumentus, kuriais siekia užginčyti motyvus, kuriais Komisija grindė savo išvadą, kad kilo potenciali rizika, jog trichloretileną pakeis nPB, juos reikia atmesti, pateikiant nuorodą į tai, kas išdėstyta šio sprendimo 136–178 punktuose.

203    Todėl net jei nPB ir geltonajam stibiui ir švinui dėl Reglamento Nr. 1907/2006 58 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų kriterijų būtų skirtas toks pat bendras pirmenybės balas, t. y. 17/45, ieškovių pateikti argumentai negali įrodyti, kad Komisija pažeidė vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principą, kai į XIV priedą įtraukė nPB, bet neįtraukė geltonojo stibio ir švino.

204    Antra, bet kuriuo atveju reikia priminti, kad pagal ECHA rekomendaciją, kuria rėmėsi Komisija, nPB turėjo būti skirta 20/45 bendrojo pirmenybės balo dėl Reglamento Nr. 1907/2006 58 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a–c punktuose nurodytų kriterijų. Kaip nurodyta šio sprendimo 41–135 punktuose, ieškovių pateikti argumentai negali paneigti šios išvados. Todėl skirtingą nPB ir geltonojo stibio ir švino vertinimą pateisina ir bendri jiems skirti pirmenybės balai.

205    Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, šeštąjį pagrindą reikia atmesti.

D.      Dėl ketvirtojo pagrindo trečios dalies, grindžiamos tuo, kad, atsižvelgdamos į nPB skirtą pirmenybės balą, ieškovės negalėjo tikėtis, kad ši medžiaga bus pripažinta prioritetine

206    Ketvirtojo pagrindo trečioje dalyje ieškovės tvirtina, kad atsižvelgdamos į dėl Reglamento Nr. 1907/2006 58 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a–c punktuose nurodytų kriterijų skirtą bendrą pirmenybės balą – 20/45, kuris buvo suteiktas nPB, arba į 17/45 balo, kuris, kaip tikėtina, galėjo būti skirtas turint omenyje ECHA administracines gaires, jos negalėjo tikėtis, kad nPB bus įtrauktas į XIV priedą. Net 20/45 balo yra mažiau už tuos, kurie skirti daugumai cheminių medžiagų, kurios buvo tiriamos šeštą kartą nustatant pirmenybę. Medžiagos, kurioms buvo skirta 23/45 ar 28/45 balo, nebuvo rekomenduotos įtraukti į tą priedą motyvuojant tuo, kad kitoms medžiagoms buvo suteiktas aukštesnis pirmenybės laipsnis. Be to, medžiagos, kuriai skirta 17/45 balo, kurį, kaip mano ieškovės, nPB būtų gavusi, jei Komisija nebūtų padariusi klaidos vertindama kokybės kriterijų, ECHA nebūtų rekomendavusi ir Komisija nebūtų jos įtraukusi į minėtą priedą.

207    Komisija, palaikoma ECHA, ginčija ieškovių argumentus.

208    Pirma, kiek ieškovių argumentais grindžiamas teisėtų lūkesčių apsaugos principo pažeidimas, pateikiant nuorodą į tai, kas išdėstyta šio sprendimo 129 punkte, reikia priminti, kad Komisijos nesaisto nei ECHA administracinės gairės, nei jos rekomendacijos, todėl šiuo atveju nebuvo jokio šio principo pažeidimo.

209    Antra, kiek ieškovės tvirtina, kad pati Komisija pateikė nuorodą į ECHA administracines gaires, pirma, reikia priminti, kad jei Komisija nusprendžia laikytis ECHA rekomendacijos, o toje rekomendacijoje ši agentūra rėmėsi metodika, kuri išplaukia iš jos administracinių gairių, reikia laikyti, kad argumentais, jog Komisijos svarstymai neatitinka ECHA administracinių gairių, siekiama įrodyti Komisijos motyvuose padarytą klaidą (žr. šio sprendimo 130 punktą).

210    Antra, priešingai, nei teigė ieškovės, reikia konstatuoti, jog iš 2014 m. vasario 10 d. Pirmenybės suteikimo vadovo nematyti, kad tik pirmenybės balas, skirtas dėl Reglamento Nr. 1907/2006 58 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a–c punktuose nurodytų kriterijų, turi lemiamą reikšmę priimant sprendimą įtraukti kandidatinę medžiagą į XIV priedą ar kad šiomis aplinkybėmis negalima atsižvelgti į kitus kriterijus, pavyzdžiui, grupavimo kriterijų. Priešingai, šio vadovo 6 punkte aiškiai nustatyta, kad nustatant kandidatinių medžiagų pirmenybės tvarką taip pat gali būti atsižvelgiama į kriterijų, susijusį su priskyrimu prie tos pačios grupės kaip ir kitos kandidatinės medžiagos arba į XIV priedą jau įtrauktos medžiagos.

211    Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, taip pat reikia atmesti ketvirtojo pagrindo trečią dalį, taigi ir visą ketvirtąjį pagrindą, neatsižvelgiant į tai, ar nPB turėjo būti skirta 20/45 bendrojo pirmenybės balo dėl Reglamento Nr. 1907/2006 58 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a–c punktuose nurodytų kriterijų, kaip konstatavo Komisija, ar 17/45 balo, kaip teigia ieškovės.

E.      Dėl antrojo pagrindo, grindžiamo Reglamento Nr. 1907/2006 55 straipsnio pažeidimu, tuo, kad buvo nesilaikoma konkurencingumo tikslo, ir ieškovių teisės užsiimti verslu ir laisvai prekiauti pažeidimu, ir dėl penktojo pagrindo, grindžiamo proporcingumo principo pažeidimu

212    Pateikdamos antrąjį pagrindą ieškovės teigia, kad skundžiamas reglamentas neatitinka Reglamento Nr. 1907/2006 55 straipsnio, kad juo nesilaikoma konkurencingumo tikslo, kurio siekiama tuo reglamentu, ir kad juo pažeista jų teisė laisvai prekiauti. Pateikdamos penktąjį pagrindą jos tvirtina, kad ginčijamas reglamentas neatitinka proporcingumo principo.

213    Pirmajame etape bus nagrinėjami ieškovių argumentai, kad ginčijamas reglamentas neatitinka nei Reglamento Nr. 1907/2006 55 straipsnio, nei šiuo reglamentu siekiamo konkurencingumo tikslo. Antrajame etape bus nagrinėjami ieškovių argumentai, kuriais grindžiamas jų teisės laisvai prekiauti ir proporcingumo principo pažeidimas.

1.      Dėl Reglamento Nr. 1907/2006 55 straipsnio pažeidimo ir šiuo reglamentu siekiamo konkurencingumo tikslo nesilaikymo

214    Pateikdamos antrąjį pagrindą ieškovės teigia, kad ginčijamas reglamentas neatitinka Reglamento Nr. 1907/2006 55 straipsnio, nes jis neužtikrina tinkamo vidaus rinkos veikimo.

215    Komisija, palaikoma ECHA, ginčija ieškovių argumentus.

216    Šiuo aspektu, pirma, reikia priminti, kad, remiantis Reglamento Nr. 1907/2006 1 straipsnio 1 dalimi, šiuo reglamentu siekiama užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, įskaitant cheminių medžiagų pavojaus vertinimo alternatyvių metodų skatinimą, taip pat laisvą cheminių medžiagų judėjimą vidaus rinkoje, kartu didinant konkurencingumą ir skatinant naujoves.

217    Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 55 straipsnyje „Autorizacijos tikslas ir alternatyvų išnagrinėjimas“ numatyta:

„Šios antraštinės dalies tikslas – užtikrinti gerą vidaus rinkos veikimą, tuo pačiu tinkamai kontroliuojant didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų riziką ir palaipsniui pakeičiant šias chemines medžiagas tinkamomis alternatyviomis cheminėmis medžiagomis ar technologijomis, kai tai racionalu ekonominiu ir techniniu požiūriu. Siekdami šio tikslo, visi autorizacijos prašantys gamintojai, importuotojai ir tolesni naudotojai išnagrinėja visas galimas alternatyvas ir įvertina riziką bei techninę ir ekonominę pakeitimo galimybę.“

218    Iš tų nuostatų negalima daryti išvados, kad Reglamento Nr. 1907/2006 nuostatoms ar juo siekiamiems tikslams prieštarautų tai, kad kandidatinės medžiagos, kurios turi būti laikomos prioritetinėmis, būtų įrašytos į XIV priedą.

219    Antra, reikia pažymėti, kad, kaip ieškovės aiškiai nurodo rašytinėse pastabose, priežastis, dėl kurios jos mano, kad nPB įtraukimas į XIV priedą neatitiko nei Reglamento Nr. 1907/2006 55 straipsnio, nei tuo reglamentu siekiamo konkurencingumo tikslo, yra tai, kad nPB esą neturėjo būti pripažintas prioritetine kandidatine medžiaga.

220    Pirma, šiomis aplinkybėmis ieškovės pateikia nuorodą į savo argumentus, susijusius su Komisijos svarstymais dėl nPB ir trichloretileno priskyrimo prie tos pačios grupės. Šie argumentai jau buvo išnagrinėti ir atmesti šio sprendimo 136–178 punktuose.

221    Antra, ieškovės teigia, kad nPB dėl Reglamento Nr. 1907/2006 58 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a–c punktuose nurodytų kriterijų turėjo būti skirta ne 20/45 bendrojo pirmenybės balo, bet tik 17/45 balo. Šiuo aspektu, viena vertus, reikia priminti, kad, kaip jau buvo nurodyta šio sprendimo 41–135 punktuose, ieškovių argumentai negali paneigti Komisijos išvados, kad taikant ECHA naudotą metodiką nPB skirtas bendras balas turėjo būti 20/45. Kita vertus, bet kuriuo atveju, kaip nurodyta šio sprendimo 179–211 punktuose, net jeigu nPB turėjo būti skirta tik 17/45 balo, ieškovių pateikti argumentai negali įrodyti, kad motyvai, kuriais Komisija grindė savo sprendimą įtraukti nPB į XIV priedą, yra akivaizdžiai klaidingi.

222    Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, reikia atmesti ieškovių argumentus, kuriais grindžiamas Reglamento Nr. 1907/2006 55 straipsnio pažeidimas ir tuo reglamentu siekiamo konkurencingumo tikslo nesilaikymas.

2.      Dėl ieškovių teisės laisvai prekiauti ir proporcingumo principo pažeidimo

223    Pateikdamos antrąjį pagrindą ieškovės tvirtina, kad į XIV priedą įtraukusi nPB, nors jis neatitinka pirmenybės kriterijų, Komisija padarė žalos jų laisvei užsiimti verslu ir laisvai prekiauti, įtvirtintai Pagrindinių teisių chartijos 16 straipsnyje ir pripažintai Sąjungos teisės bendruoju principu. Pateikdamos penktąjį pagrindą jos teigia, kad Komisija pažeidė proporcingumo principą. Pirma, ginčijamu reglamentu buvo peržengtos ribos, kurios yra tinkamos ir būtinos įgyvendinant tikslus, kurių siekiama nustatant prioritetines medžiagas tam, kad jos būtų įtrauktos į XIV priedą. Kandidatinių medžiagų pirmenybės tvarkos nustatymo tikslas yra atrinkti labai didelį susirūpinimą keliančias chemines medžiagas, kurios turi būti įtrauktos į XIV priedą kaip prioritetinės medžiagos. Šeštą kartą nustatant pirmenybę nPB nebuvo nustatytas aukštas pirmenybės laipsnis. Antra, ginčijamas reglamentas nėra mažiausiai varžanti priemonė, kurią Komisija galėjo nustatyti. Anot ieškovių, Komisija galėjo, pirma, paprašyti ECHA persvarstyti savo rekomendaciją atsižvelgiant į ieškovių pateiktą informaciją ir, antra, nuspręsti neįtraukti nPB į XIV priedą, nepaisant ECHA rekomendacijos, ir atidėti šios medžiagos įtraukimą į tą priedą.

224    Komisija, palaikoma ECHA, ginčija ieškovių argumentus.

225    Šiuo aspektu, pirma, reikia priminti, kad pagal Pagrindinių teisių chartijos 16 straipsnį laisvė užsiimti verslu ir laisvai prekiauti yra pripažįstama pagal Sąjungos teisę ir nacionalinės teisės aktus bei praktiką. Vis dėlto ši teisė nėra absoliuti prerogatyva, bet į ją turi būti atsižvelgiama turint omenyje jos socialinę funkciją. Iš tiesų, kaip matyti iš Pagrindinių teisių chartijos 52 straipsnio 1 dalies, gali būti taikomi naudojimosi ja apribojimai su sąlyga, kad jie iš tikrųjų atitinka Sąjungoje siekiamus bendrojo intereso tikslus ir poreikį saugoti kitų asmenų teises ir laisves ir nepažeidžia proporcingumo principo (šiuo klausimu žr. 2016 m. kovo 17 d. Sprendimo Zoofachhandel Züpke ir kt. / Komisija, T‑817/14, EU:T:2016:157, 126 punktą).

226    Antra, reikia pažymėti, kad savo argumentais ieškovės kvestionuoja galimybę prioritetines kandidatines medžiagas įtraukti į XIV priedą pagal Reglamento Nr. 1907/2006 58 straipsnį. Jos tik teigia, kad, viena vertus, nPB įtraukimas į XIV priedą buvo pernelyg ankstyvas, motyvuodamos tuo, kad ši medžiaga nėra prioritetinė, ir, kita vertus, pernelyg ankstyvas jos įtraukimas į aptariamą priedą neproporcingai apribojo jų laisvę užsiimti verslu ir laisvai prekiauti.

227    Trečia, kalbant apie ieškovių argumentus, kuriais siekiama įrodyti, kad nPB įtraukimas į XIV priedą buvo pernelyg ankstyvas, pakanka pažymėti, kad šie argumentai jau buvo išnagrinėti ir atmesti šio sprendimo 219–221 punktuose.

228    Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, taip pat reikia atmesti ieškovių argumentus, pateiktus grindžiant jų laisvės užsiimti verslu ir laisvai prekiauti pažeidimą ir proporcingumo principo pažeidimą, todėl turi būti atmestas visas antrasis ir visas penktasis pagrindas.

229    Taigi nė vienas ieškovių nurodytas pagrindas nėra pagrįstas. Šiomis aplinkybėmis reikia pažymėti, kad net jeigu nPB turėjo būti skirta tik 17/45 bendrojo balo, Komisijos motyvai, grindžiami nPB ir trichloretileno priskyrimu prie tos pačios grupės, galėjo pateisinti ginčijamą reglamentą.

230    Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškinį reikia atmesti.

 Dėl bylinėjimosi išlaidų

231    Pagal Procedūros reglamento 134 straipsnio 1 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to reikalavo. Pagal Procedūros reglamento 138 straipsnio 3 dalį Bendrasis Teismas gali nurodyti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nepaminėtam įstojusiam į bylą asmeniui pačiam padengti savo išlaidas. Kadangi ieškovės pralaimėjo bylą, jos turi padengti Komisijos bylinėjimosi išlaidas pagal jos pateiktus reikalavimus. ECHA padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (penktoji kolegija)

nusprendžia:

1.      Atmesti ieškinį.

2.      ICLIP Terneuzen, BV ir ICL Europe Coöperatief UA padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.      Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Gratsias

Labucka

Dittrich

Paskelbtas 2019 m. rugsėjo 20 d. viešame teismo posėdyje Liuksemburge.

Parašai.


*      Proceso kalba: anglų.