Жалба, подадена на 18 септември 2008 г. - Behmer/Парламент

(Дело F-76/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Joachim Behmer (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Ответник: Европейски парламент

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението жалбоподателя да не се повишава в степен AD 13 в процедурата за повишаване за 2007 г.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението жалбоподателя да не се повишава в степен AD 13 в процедурата за повишаване за 2007 г.

да се осъди Европейския парламент да заплати съдебните разноски.

____________