Žaloba podaná dne 5. dubna 2011 - ZZ v. Komise

(Věc F-36/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (Etterbeck, Belgie) (zástupci: T. Bontinck a S. Woog, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zaprvé zrušit rozhodnutí neprodloužit smlouvu žalobce po jejím ukončení a v důsledku toho jej zařadit zpět do funkcí od 1. listopadu 2010. Zadruhé uložit Komisi povinnost uhradit žalobci částku 10 000 eur z titulu náhrady utrpěné nemajetkové újmy a nést finanční náklady vynaložené v rámci postupu před zahájeném soudního řízení.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí obsažené ve sdělení ze dne 30. srpna 2010, jímž bylo žalobci oznámeno, že jeho smlouva nebude po jejím ukončení prodloužena;

v důsledku toho zařadit žalobce zpět do jeho funkcí na delegaci v Albánii od 1. listopadu 2010 a uložit žalované povinnost vyplatit mu odměnu zpětně. V případě, že k opětovnému zařazení nedojde, uložit žalované povinnost vyplácet mu podporu v nezaměstnanosti až do nového přijetí žalobce do zaměstnání;

vyřadit napadené rozhodnutí a veškeré dokumenty spojené s tímto řízením z osobního spisu žalobce;

uložit Komisi povinnost uhradit žalobci částku 10 000 eur z titulu náhrady utrpěné nemajetkové újmy, nebude-li tato zvýšena v průběhu řízení, a nést finanční náklady vynaložené v rámci postupu před zahájeném soudního řízení;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________