Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 22. decembra 2020 – Avis Autovermietung Gesellschaft mbH/Verein für Konsumenteninformation

(vec C-701/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberster Gerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Avis Autovermietung Gesellschaft mbH

Žalovaný: Verein für Konsumenteninformation

Prejudiciálna otázka

Bránia ustanovenia kapitoly VIII, a najmä článok 80 ods. 1 a 2, ako aj článok 84 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov1 ) (ďalej len „všeobecné nariadenie“) vnútroštátnej právnej úprave, ktorá okrem intervenčných právomocí dozorných orgánov poverených dozorom nad vykonávaním nariadenia a možností právnej ochrany dotknutých osôb, priznáva na jednej strane konkurentom a na druhej strane združeniam, subjektom a komorám oprávneným podľa vnútroštátnych právnych predpisov právo odvolávať sa voči porušiteľovi práv na rozpor s ustanoveniami všeobecného nariadenia nezávisle od porušenia konkrétnych práv jednotlivých dotknutých osôb a bez poverenia dotknutej osoby, podaním žaloby na civilné súdy, ktorá sa opiera o zákaz nekalých obchodných praktík alebo porušenie zákona na ochranu spotrebiteľov alebo zákaz používania neúčinných všeobecných obchodných podmienok?

____________

1 Ú. v. EÚ L 119, 2016, s. 1.