Talan väckt den 3 juni 2021 – Europeiska kommissionen mot Republiken Slovakien

(Mål C-342/21)

Rättegångsspråk: slovakiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: M. Noll-Ehlers, R. Lindenthal)

Svarande: Republiken Slovakien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Slovakien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 13.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG1 av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa, jämförd med bilaga XI till detta direktiv genom att systematiskt och fortlöpande överskrida de dagliga gränsvärdena för PM10 från och med 2005 i område SKBB01 Banská Bystrica Region (Banskobystrický kraj) (med undantag för år 2016) och i tätorten SKKO0.1 Košice (med undantag för åren 2009, 2015 och 2016),

fastställa att Republiken Slovakien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 23.1 andra stycket i direktiv 2008/50/EG jämförd med bilaga XV till detta direktiv genom att inte i luftkvalitetsplanerna fastställa lämpliga åtgärder för att överskridandeperioden ska kunna hållas så kort som möjligt i område SKBB01 Banská Bystrica Region, tätorten SKKO0.1 Košice och område SKKO02 Košice Region (Košický kraj),

förplikta Republiken Slovakien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

I direktiv 2008/50/EG fastställs ett tröskelvärde för dagliga gränsvärden för koncentrationer av PM10-partiklar (50 μg/m³). Det dagliga koncentrationsvärdet får inte överskridas mer än 35 gånger per kalenderår. Republiken Slovakien har systematiskt och fortlöpande åsidosatt artikel 13.1 i direktiv 2008/50 i regionen Banská Bystrica och i tätorten Košice, vilket framgår av den årliga rapport om luftkvaliteten som Republiken Slovakien har lämnat in i enlighet med artikel 27 i direktivet.

I artikel 23.1 i direktiv 2008/50/EG föreskrivs vidare att om nivåerna av föroreningar i luften i vissa zoner eller tätorter överskrider något gränsvärde ska medlemsstaterna se till att luftkvalitetsplaner upprättas för dessa zoner och tätorter för att uppnå det gränsvärde som anges i bilaga XI. Vid överskridanden av de gränsvärden för vilka tidsfristen för att uppnå dessa gränsvärden redan har löpt ut ska luftkvalitetsplanerna innehålla lämpliga åtgärder så att perioden för överskridandet kan hållas så kort som möjligt. Kommissionen gör gällande att Republiken Slovakien har underlåtit att uppfylla sin skyldighet att, i händelse av att gränsvärdena överskrids, upprätta luftkvalitetsplaner för zonerna Banská Bystrica-regionen och Košice-regionen samt tätorten Košice, som innehåller lämpliga åtgärder för att perioden för överskridandet ska kunna hållas så kort som möjligt. För det första följer denna överträdelse av själva det faktum att Republiken Slovakien i dessa två zoner och en tätort systematiskt och fortlöpande har åsidosatt artikel 13.1 genom att överskrida de dagliga gränsvärdena för PM10. För det andra är överträdelsen av artikel 23.1 i direktivet också en följd av att luftkvalitetsplanerna är olämpliga, att luftkvalitetsstrategin är otillräcklig, att de kompletterande åtgärderna är otillräckliga och att den slovakiska lagstiftningen är bristfällig.

____________

1 EUT L 152, 2008, s. 1.