EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(yhden tuomarin kokoonpano)

10 päivänä heinäkuuta 2014

Yhdistetyt asiat F‑95/11 ja F‑36/12

CG

vastaan

Euroopan investointipankki (EIP)

Henkilöstöasia – EIP:n henkilöstö – Osaston uudelleenjärjestely – Uuden yksikön perustaminen – Yksikönpäällikön tehtävien siirto – Kumoamiskanne – Tutkittavaksi ottaminen – Virkamiehelle vastainen toimi – Toimien vastaavuus – Peitelty seuraamus – Harkintavallan väärinkäyttö – Vahingonkorvauskanne – Vireilläolovaikutus

Aihe:      SEUT 270 artiklaan perustuvat kanteet, joissa CG vaatii virkamiestuomioistuinta lähinnä kumoamaan Euroopan investointipankin (EIP tai jäljempänä pankki) päätöksen muuttaa hänen työehtojaan ja tehtäviensä luonnetta, toteamaan pankin tehneen virkavirheitä, joiden perusteella sille syntyy vahingonkorvausvastuu häntä kohtaan, ja velvoittamaan pankin korvaamaan aineelliset vahingot ja henkisen kärsimyksen, jota hän katsoo kärsineensä.

Ratkaisu:      Yhdistettyjen asioiden F‑95/11 ja F‑36/12 kanteet hylätään. Kukin asianosainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan yhdistetyissä asioissa F‑95/11 ja F‑36/12

Tiivistelmä

1.      Henkilöstökanne – Euroopan investointipankin työntekijät – Määräajat – Kohtuullista määräaikaa koskeva vaatimus – Määräajan alkamisajankohta

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla; Euroopan investointipankin henkilöstösääntöjen 41 artikla)

2.      Virkamiehet – Euroopan investointipankin työntekijät – Yksikköjen organisointi – Henkilöstön asemapaikkojen määrääminen – Hallinnon harkintavalta – Harkintavallan rajat – Yksikön etu – Toimien vastaavuuden noudattaminen – Tehtävien muuttaminen ei ole kurinpitoseuraamus

(Henkilöstösääntöjen 7 artiklan 1 kohta ja liite IX)

3.      Virkamiehet – Euroopan investointipankin työntekijät – Oikeudet ja velvollisuudet – Pankin velvollisuus antaa yksittäispäätös tiedoksi – Soveltamisala

(Euroopan investointipankin henkilöstösääntöjen 42 artikla)

1.      Euroopan investointipankin riita-asioita koskevassa järjestelmässä on merkittävä aukko, koska siinä ei säädetä muutoksenhakua koskevasta määräajasta. Pankin ja sen toimihenkilöiden väliset riidat on siten saatettava unionin tuomioistuinten käsiteltäväksi kohtuullisessa ajassa ja edellä mainittu aukko on täytettävä niiden edellytysten mukaisesti, joita sovelletaan Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artiklassa määriteltyihin muutoksenhakua koskeviin määräaikoihin.

Pankin henkilöstösääntöjen 41 artiklassa säädetään valinnaisesta sovittelumenettelystä, joten pankin toimihenkilön vaatiessa kyseisen menettelyn järjestämistä unionin tuomioistuimissa nostettavan kanteen määräaika ei ala kulua ennen sovittelumenettelyn päättymistä, edellyttäen, että toimihenkilö on esittänyt sovittelupyynnön kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän sai tiedon hänelle vastaisesta päätöksestä, ja että sovittelumenettelyn kesto on ollut kohtuullinen.

(ks. 79 ja 80 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑192/99, Dunnett ym. v. EIP, 6.3.2001, 51–54 ja 56 kohta

Unionin yleinen tuomioistuin: asia T‑37/10 P, De Nicola v. EIP, 27.4.2012, 75 kohta

2.      Toimielimillä on laaja harkintavalta niiden organisoidessa yksikkönsä niille uskottujen tehtävien mukaan ja määrätessä toimielimen näitä tehtäviä varten käytettävissä oleva henkilöstö asemapaikkoihin, edellyttäen kuitenkin, että tämä asemapaikkoihin määrääminen tapahtuu yksikön edun mukaisesti ja toimien vastaavuutta noudattaen. Tätä oikeuskäytäntöä sovelletaan myös Euroopan investointipankkiin.

Mikäli virkamiehelle annettuja tehtäviä muutetaan, palkkaluokan ja tehtävän vastaavuuden sääntö edellyttää, että ei verrata asianomaisen senhetkisiä ja aikaisempia tehtäviä vaan että verrataan hänen senhetkisiä tehtäviään ja hänen palkkaluokkaansa. Näin ollen ei ole mitään estettä sille, että päätöksellä annetaan uusia tehtäviä, jotka, vaikka ne poikkeavat aikaisemmista tehtävistä ja vaikka asianomainen virkamies mieltää ne valtuuksiensa vähentämiseksi, ovat kuitenkin hänen palkkaluokkaansa vastaavia tehtäviä. Näin ollen virkamiehen valtuuksien todellisella vähentämisellä rikotaan palkkaluokan ja tehtävien vastaavuuden sääntöä vain jos nämä tehtävät ovat kokonaisuudessaan selvästi hänen palkkaluokkaansa ja toimeaan vastaavien tehtävien alapuolella, kun otetaan huomioon niiden luonne, tärkeys ja laajuus.

Jos ei ole osoitettu, että päätös, jolla muutetaan virkamiehelle annettuja tehtäviä, on toimien vastaavuuden vastainen, kyseessä ei voi olla peitelty kurinpitoseuraamus tai harkintavallan väärinkäyttö.

(ks. 90, 92 ja 105 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T‑120/01 ja T‑300/01, De Nicola v. EIP, 16.12.2004, 84 kohta ja asia T‑339/03, Clotuche v. komissio, 7.2.2007, 47 ja 91 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑119/06, Kerstens v. komissio, 8.5.2008, 82 ja 103 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen

3.      Euroopan investointipankin henkilöstösääntöjen 42 artiklassa vahvistetaan ainoastaan yksi menettelysääntö eli pankin velvollisuus antaa yksittäispäätökset tiedoksi asianomaiselle työntekijälle. Tämän lisäksi edellytetään kuitenkin, että tällainen yksittäispäätös on olemassa.

Tässä yhteydessä silloin kun esimiehet ovat ilmoittaneet asianomaiselle työntekijälle suullisesti hänen pääosastollaan tekeillä olevista organisaatiomuutoksista, ennen toimihenkilön tehtävien luonteen sekä niiden harjoittamista koskevien edellytysten muuttamisesta tehtävää pankin päätöstä, ja kun nämä muutokset eivät vaikuta kyseisen työntekijän asemapaikkaan tai kyseisen osaston pääjohtajan ja työntekijän välisiin hierarkkisiin suhteisiin, pankki ei ole velvollinen tekemään työntekijää koskevaa yksittäispäätöstä eikä antamaan sitä hänelle tiedoksi kyseisen 42 artiklan nojalla.

(ks. 142 ja 145 kohta)