SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(prvi senat)

z dne 27. septembra 2011

Zadeva F‑105/06

Johannes Lübking in drugi

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Napredovanje – Napredovalno obdobje 2005 – Nova karierna struktura – Podaljšanje kariere z uvedbo novih nazivov, ki nimajo ustreznic v starih kadrovskih predpisih – Uporaba člena 45 Kadrovskih predpisov, Priloge XIII h Kadrovskim predpisom in Splošnih izvedbenih določb, ki se uporabljajo od leta 2005 – Načelo enakega obravnavanja – Retroaktivni učinek odločb o napredovanju od datuma pred 1. majem 2004 – Prehodni ukrepi – Tožba, ki jo je očitno treba zavrniti“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero J. Lübking in štirje drugi uradniki Komisije primarno predlagajo razglasitev ničnosti odločbe, s katero so napredovali v naziv A*9, in ne v naziv A*10, v napredovalnem obdobju 2005.

Odločitev:      Tožba se zavrne. Tožeče stranke in Komisija nosijo vsaka svoje stroške. Svet, intervenient, nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Postopek – Odločba, sprejeta z obrazloženim sklepom – Pogoji – Očitno nedopustna ali pravno očitno neutemeljena tožba – Obseg

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 76)

2.      Javni uslužbenci – Napredovanje – Veljavna pravila – Napredovalno obdobje 2004

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 45; Priloga XIII, člen 6, drugi odstavek; Uredba št. 723/2004, uvodna izjava 37)

3.      Uradniki – Napredovanje – Sprejetje novega sistema napredovanja – Prehod med starim in novim sistemom

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 45)

4.      Uradniki – Napredovanje – Veljavna pravila – Načelo enotnosti kariere – Načelo, ki ni potrjeno s pravom Unije

5.      Uradniki – Kadrovski predpisi – Razširitev ugodnosti iz Kadrovskih predpisov po analogiji – Pogoji

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 45; Priloga XIII, člen 6, drugi odstavek)

6.      Uradniki – Napredovanje – Pritožba kandidata, ki ni napredoval – Zavrnilna odločba – Obveznost obrazložitve

(Kadrovski predpisi za uradnike, členi 25, drugi odstavek, 45 in 90(2))

7.      Uradniki – Pravno sredstvo – Pravni interes – Tožbeni razlog, ki se nanaša na bistveno kršitev postopka – Omejena pristojnost uprave

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 91)

1.      Člen 76 Poslovnika Sodišča za uslužbence določa, da če je tožba očitno v celoti ali delno nedopustna ali očitno brez pravne podlage, lahko navedeno sodišče, ne da bi nadaljevalo postopek, odloči z obrazloženim sklepom. Predpostavka iz te določbe zajema vse tožbe, ki jih je očitno treba zavrniti iz razlogov, ki se nanašajo na vsebino zadeve.

(Glej točki 40 in 41.)

2.      Kadar se zakonodajne spremembe sprejmejo na področju Kadrovskih predpisov, je lahko ob upoštevanju tega, da lahko trenutno zaposleno osebje zahteva legitimna pričakovanja in pravice, pridobljene na podlagi kadrovskih pravil, ki so veljala pred spremembo predpisov, potrebno, da zakonodajalec sprejme prehodne ukrepe.

Kar zadeva določitev karierne strukture, v kateri mora učinkovati odločba o napredovanju uradnika v napredovalnem obdobju, ki sledi začetku veljavnosti novih kadrovskih predpisov 1. maja 2004, člen 6, drugi odstavek, Priloge XIII h Kadrovskim predpisom določa razlikovanje med datumom sprejetja te odločbe in datumom začetka njene veljavnosti ter upošteva datum začetka veljavnosti. V skladu s to določbo se za napredovanja, ki so začela veljati pred 1. majem 2004, višji naziv iz člena 45 novih kadrovskih predpisov ne določi na podlagi karierne strukture, ki izhaja iz novih kadrovskih predpisov, temveč na podlagi strukture, določene v starih kadrovskih predpisih. Ta določba je torej prehodna določba, ki zadevnim uradnikom zagotavlja, da se za napredovanja, ki so začela veljati pred 1. majem 2004, uporablja stara karierna struktura.

Kar zadeva področje uporabe člena 6, drugi odstavek, Priloge XIII h Kadrovskim predpisom, se ta določba lahko uporablja le za odločbe o napredovanju, ki so bile sprejete za napredovalno obdobje 2004 in so začele veljati pred 1. majem 2004, zato se ne uporablja za uradnike, ki 30. aprila 2004 niso bili upravičeni do napredovanja v napredovalnem obdobju 2004 oziroma vsekakor niso bili upravičeni do napredovanja, ki je začelo veljati pred 1. majem 2004.

V zvezi s tem, ker je napredovalno obdobje letni postopek, ki ima vedno retroaktivne učinke, omejene na zadevno obdobje, odločitev institucije, da nekaterim odločbam o napredovanju podeli retroaktivni učinek, zato da začnejo veljati pred 1. majem 2004, ne more biti nezakonita, ker je njena pravna podlaga člen 6, drugi odstavek, Priloge XIII h Kadrovskim predpisom.

(Glej točke 60, 63, 64 in 117.)

3.      Uradniki, ki so lahko napredovali v višji naziv 30. aprila 2004, to je pred začetkom veljavnosti novih kadrovskih predpisov, vendar so dejansko napredovali v napredovalnem obdobju 2005, niso v istem pravnem in dejanskem položaju kot uradniki, razvrščeni v isti naziv, ki so lahko napredovali v višji naziv 30. aprila 2004 in so dejansko napredovali v napredovalnem obdobju 2004.

V skladu s pravnimi pravili, ki urejajo napredovanje uradnikov, namreč iz ocene uspešnosti, ki jo mora organ, pristojen za imenovanja, opraviti za vsak letni postopek napredovanja, izhaja, da po tej oceni napredujejo le dolgoročno najzaslužnejši uradniki, ki lahko napredujejo. V zvezi s tem obstajajo bistvene razlike med dejanskim in pravnim položajem uradnikov, ki jih navedeni organ šteje za dolgoročno manj zaslužne, ter položajem njihovih sodelavcev, ki dejansko napredujejo. Prvi torej ne spadajo v isto skupino oseb kot njihovi sodelavci, ki so napredovali, in ne morejo zahtevati enakega obravnavanja.

Poleg tega, ker Kadrovski predpisi ne vsebujejo pooblastila za institucije, da sprejmejo prehodne ukrepe, ki v napredovalnem obdobju 2005 odstopajo od takojšnje uporabe nove karierne strukture, opustitev institucije, da sprejme take ukrepe, ne krši niti načel enakega obravnavanja in upravičenosti do kariere niti načela varstva zaupanja v pravo.

(Glej točke od 76 do 78, 97 in 98.)

4.      Pravo Unije ne potrjuje izrecno niti načela enotnosti kariere niti načela kariere. Nasprotno pa je sodna praksa določila načelo upravičenosti do kariere kot posebno obliko načela enakega obravnavanja, ki velja za uradnike.

(Glej točke 81, 82 in 121.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 5. marec 2008, Toronjo Benitez proti Komisiji, F‑33/07, točki 87 in 88.

5.      Eden od pogojev za uporabo določbe po analogiji je, da pravni sistem, ki velja za zadevne osebe, vsebuje pomanjkljivost, ki je nezdružljiva s splošnim načelom prava Unije in ki bi jo bilo mogoče odpraviti z uporabo po analogiji.

Ker ni ugotovljeno, da člen 45 Kadrovskih predpisov in Priloga XIII h Kadrovskim predpisom vsebujeta pomanjkljivost, ki je nezdružljiva s splošnim načelom prava Unije, je treba izključiti uporabo člena 6, drugi odstavek, Priloge XIII h Kadrovskim predpisom po analogiji za odločbe o napredovanju, sprejete za napredovalna obdobja po napredovalnem obdobju 2004.

Poleg tega je treba upoštevati, da pravna vez med uradniki in upravo temelji na Kadrovskih predpisih in ni pogodbena ter da lahko zakonodajalec ob spoštovanju zahtev, ki izhajajo iz prava Unije, pravice in obveznosti uradnikov kadar koli spremeni.

(Glej točke od 99 do 101.)

Napotitev na:

Sodišče: 4. marec 2010, Angé Serrano, C‑496/08 P, točka 82;

Sodišče za uslužbence: 15. februar 2011, Marcuccio proti Komisiji, F‑81/09, točka 55, predmet pritožbenega postopka, ki poteka pred Splošnim sodiščem Evropske unije, zadeva T‑238/11 P.

6.      Organu, pristojnemu za imenovanja, ni treba obrazložiti odločb o napredovanju v zvezi z uradniki, ki niso napredovali, vendar pa mora obrazložiti odločbo o zavrnitvi pritožbe uradnika, ki ni napredoval. V zvezi s tem uprava izpolnjuje zahteve po obrazložitvi upravnih odločb, kadar lahko uradnik presodi utemeljenost akta, ki posega v njegov položaj, in primernost vložitve tožbe pri Sodišču za uslužbence ter kadar lahko to sodišče opravi nadzor nad zakonitostjo akta.

(Glej točki 146 in 147.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 2. junij 2005, Strohm proti Komisiji, T‑177/03, točka 53;

Sodišče za uslužbence: 10. september 2009, Behmer proti Parlamentu, F‑124/07, točka 58 in navedena sodna praksa.

7.      Uradnik nima pravnega interesa predlagati, naj se zaradi kršitve procesnega prava in zlasti zaradi kršitve obveznosti obrazložitve za nično razglasi odločba v primeru, ko uprava nima nikakršnega polja proste presoje in mora ravnati tako, kot je ravnala, saj razglasitev ničnosti izpodbijane odločbe lahko privede le do sprejetja odločbe, ki je po vsebini enaka izpodbijani odločbi.

(Glej točko 154.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 23. april 2002, Campolargo proti Komisiji, T‑372/00, točka 62.