Cerere de decizie preliminară introdusă de Administratīvā apgabaltiesa (Letonia) la 1 februarie 2021 – AS „PrivatBank”, A, B, Unimain Holdings Limited/Finanšu un kapitāla tirgus komisija

(Cauza C-78/21)

Limba de procedură: letona

Instanța de trimitere

Administratīvā apgabaltiesa

Părțile din procedura principală

Reclamantă: AS „PrivatBank”, A, B, Unimain Holdings Limited

Pârât: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Întrebările preliminare

Împrumuturile și creditele financiare, precum și operațiunile în cont curent și în cont de depozit la instituțiile financiare (inclusiv bănci), menționate în anexa I la Directiva 88/361/CEE a Consiliului din 24 iunie 1988 pentru punerea în aplicare a articolului 67 din Tratatul [CE]1 pot fi, de asemenea, considerate circulație de capitaluri, în sensul articolului 63 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene?

O restricție (care nu rezultă în mod direct din legislația statului membru) impusă de autoritatea competentă a unui stat membru unei anumite instituții de credit, prin care i se interzice să stabilească relații de afaceri și prin care este obligată să înceteze relațiile deja existente cu persoane care nu sunt resortisanți ai Republicii Letonia, constituie o măsură a unui stat membru în sensul articolului 63 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și, prin urmare, presupune o restricție cu privire la principiul liberei circulații a capitalurilor între statele membre recunoscut în dispoziția menționată?

Restricția privind libera circulație a capitalurilor, garantată de articolul 63 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene este justificată de obiectivul de prevenire a utilizării sistemului financiar al Uniunii în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, enunțat la articolul 1 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei2 ?

Mijlocul ales de statul membru – obligația impusă unei anumite instituții de credit de a nu stabili relații de afaceri și de a înceta relațiile deja existente cu persoane care nu sunt resortisanți ai unui anumit stat membru (Republica Letonia) – este adecvat pentru realizarea obiectivului de prevenire a utilizării sistemului financiar al Uniunii în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, enunțat la articolul 1 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei și, prin urmare, constituie o excepție prevăzută la articolul 65 alineatul (1) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene?

____________

1 JO 1988, L 178, p. 5, Ediție specială, 10/vol. 1, p. 10.

2 JO 2015, L 141, p. 73.