Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 12. decembra 2012 - Lebedef/Komisia

(vec F-70/11)

(Verejná služba - Úradníci - Hodnotenie za rok 2008 - Oslobodenie na účely odborového zastupovania v rozsahu polovičného pracovného úväzku - Hodnotiaca správa zahrňujúca vykonávané úlohy v útvare pridelenia - Konzultácia s ad hoc skupinou - Vymenovanie podľa služobného poriadku - Vymenovanie v rámci odborov - Žaloba zjavne bez právneho základu)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembursko) (v zastúpení: F. Frabetti, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie hodnotenia služobného postupu žalobcu za obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008

Výrok

1.    Žaloba za zamieta ako zjavne nedôvodná.

2.    Pán Lebedef znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania vynaložené Európskou komisiou.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 282, 24.9.2011, s. 52.