Överklagande ingett den 27 januari 2021 av Lietuvos geležinkeliai AB av den dom som tribunalen (första avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 18 november 2020 i mål T-814/17, Lietuvos geležinkeliai mot kommissionen

(Mål C-42/21 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Lietuvos geležinkeliai AB (ombud: W. Deselaers, K. Apel och P. Kirst, Rechtsanwälte)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Orlen Lietuva AB

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen, helt eller delvis, i den mån den ogillade klagandens talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2017) 6544 final av den 2 oktober 2017 i ärende AT.39813 – Baltic rail,1 och

ogiltigförklara det beslutet, helt eller delvis, eller

i andra hand, häva eller ytterligare minska de böter som ålagts Lietuvos geležinkeliai, samt

förplikta kommissionen att ersätta samtliga kostnader avseende denna process och processen i tribunalen.

Grunder och huvudargument

Klaganden anför fyra grunder till stöd för sitt överklagande.

1)    Tribunalen gjorde en felaktig tolkning och därmed tillämpning av domstolens praxis enligt vilken ett dominerande företag endast behöver lämna tillträde till infrastruktur om vägran att göra detta sannolikt skulle eliminera all konkurrens på marknaden från den som begär tillträde, om en sådan vägran inte kan motiveras objektivt och om tillträdet i sig är nödvändigt för dennes affärsverksamhet.

2)    Borttagandet av 19 kilometer järnvägsspår mellan Mažeikiai i nordvästra Litauen och den lettiska gränsen (nedan kallat spåret) ”med stor skyndsamhet och utan att nödvändiga medel först införskaffats” utgör inte missbruk av en dominerande ställning.

3)    Det utgjorde felaktig rättstillämpning när tribunalen fann att borttagandet av spåret kunde begränsa konkurrensen.

4)    Tribunalen motsade sig själv när den hänvisade till klagandens påstått konkurrensbegränsande avsikt för att avgöra om böter skulle åläggas och för att bestämma bötesnivån, trots att den funnit att den påstådda överträdelsen inte grundar sig på klagandens avsikt, konkurrensbegränsande strategi eller ond tro.

____________

1 Sammanfattning av kommissionens beslut av den 2 oktober 2017 om ett förfarande enligt artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Ärende AT.39813 – Baltic rail) (delgivet med nummer C(2017) 6544 final) (EUT C 383, 2017, s. 7).