Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) 12. apríla 2021 – RAIFFEISEN LEASING, trgovina in leasing d. o. o./Republika Slovenija

(vec C-235/21)

Jazyk konania: slovinčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: RAIFFEISEN LEASING, trgovina in leasing d. o. o.

Odporkyňa: Republika Slovenija

Prejudiciálne otázky

1.    Možno písomnú zmluvu považovať za faktúru v zmysle článku 203 smernice o DPH1 len vtedy, ak obsahuje všetky údaje stanovené pre faktúru v kapitole 3 („Fakturácia“) smernice o DPH?

V prípade zápornej odpovede na túto otázku:

2.    Aké sú údaje alebo okolnosti, za ktorých možno v každom prípade považovať písomnú zmluvu (tiež) za faktúru zakladajúcu povinnosť zaplatiť DPH v zmysle článku 203 smernice o DPH?

alebo konkrétnejšie

3.    Možno písomnú zmluvu uzavretú medzi dvoma zdaniteľnými osobami na účely DPH, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, považovať za faktúru v zmysle článku 203 smernice o DPH, ak z nej vyplýva výslovná a objektívne rozpoznateľná vôľa predávajúceho alebo poskytovateľa služieb ako zmluvnej strany vystaviť faktúru týkajúcu sa konkrétneho plnenia, ktoré môže viesť k vzniku odôvodnenej domnienky nadobúdateľa, že môže na jeho základe odpočítať DPH zaplatenú na vstupe?

____________

1 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).