UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora)

z 12. novembra 2008

Vec F‑88/07

Juan Luís Domínguez González

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Technický asistent – Námietka nedostatku právomoci – Námietka neprípustnosti – Nedostatok právomoci Súdu pre verejnú službu“

Predmet: Žaloba podaná podľa článkov 236 ES a 152 AE, ktorou J. L. Domínguez González navrhuje zaviazať Komisiu zaplatiť mu náhradu škody vo výške 20 310,68 eura, ktorá mu bola spôsobená zrušením jeho pracovnej zmluvy po tom, ako podstúpil vstupnú lekársku prehliadku

Rozhodnutie: Súd pre verejnú službu nemá právomoc pre rozhodovanie o tejto žalobe. Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Právo podať žalobu – Osoby, ktoré požadujú postavenie úradníkov alebo zamestnancov iných ako miestnych zamestnancov

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

2.      Úradníci – Služobný poriadok – Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov – Pôsobnosť

(Články 238 ES a 282 ES; podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, články 1, 2, 3 a 5)

1.      Nie len osoby, ktoré majú postavenie úradníkov alebo zamestnancov iných ako miestnych zamestnancov, ale tiež osoby, ktoré si na toto postavenie robia nárok, môžu pred súdom Spoločenstva napadnúť rozhodnutie, ktoré im spôsobuje ujmu, uvedený súd má predovšetkým právomoc preskúmať, či skutočne existuje jeho právomoc rozhodnúť o prípustnosti a dôvodnosti sporu.

(pozri body 64 a 65)

Odkaz:

Súdny dvor: 11. marca 1975, Porrini a i., 65/74, Zb. s. 319, bod 13; 5. apríla 1979, Bellintani a i./Komisia, 116/78, Zb. s. 1585, bod 6; 20. júna 1985, Klein/Komisia, 123/84, Zb. s. 1907, bod 10

Súd prvého stupňa: 19. júla 1999, Mammarella/Komisia, T‑74/98, Zb. VS s. I‑A‑151, II‑797, bod 16

2.      Služobný poriadok a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov nepredstavujú úplnú právnu úpravu, ktorá by mohla zakázať prijatie do zamestnania osôb mimo už stanoveného právneho rámca. Naopak, spôsobilosť priznaná Spoločenstvu článkami 282 ES a 283 ES nadviazať zmluvné vzťahy, na ktoré sa vzťahuje právo členského štátu je rozšírená aj na uzatváranie pracovných zmlúv alebo zmlúv na poskytovanie služieb. Za týchto podmienok môže byť prijatie osoby do zamestnania na základe zmluvy s výslovným odkazom na vnútroštátny zákon považované za nezákonné iba za predpokladu, keď by žalovaná inštitúcia definovala podmienky zamestnávania dotknutej osoby nie na základe potrieb služby, ale s cieľom vyhnúť sa uplatneniu ustanovení služobného poriadku alebo podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, čím by sa dopustila zneužitia konania.

Aby bolo možné overiť, že inštitúcia sa nedopustila zneužitia konania, nestačí konštatovať, že sa táto mohla oprávnene domnievať, že rôzne druhy zmlúv stanovených v podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov, na ktoré sa vzťahuje právomoc súdov Spoločenstva, neboli prispôsobené na situáciu spolupracovníkov, ktorým chce zveriť určité úlohy, ale je taktiež po druhé potrebné overiť, či im ponúkané pracovné podmienky zodpovedajú minimálnym sociálnym požiadavkám, ktoré existujú v každom právnom štáte.

(pozri body 70 a 87)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: Mammarella/Komisia, už citovaný, body 39 a 40, a citovaná judikatúra