Pritožba, ki jo je 6. aprila 2021 vložila Evropska komisija zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi razširjeni senat) z dne 27. januarja 2021 v zadevi T-9/19, ClientEarth/EIB

(Zadeva C-223/21 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Evropska komisija (zastopnika: F. Blanc in G. Gattinara, agenta)

Drugi stranki v postopku: ClientEarth, Evropska investicijska banka (EIB)

Predloga

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

izpodbijano sodbo razveljavi;

organizaciji ClientEarth naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja tri razloge.

Napačna uporaba prava pri uporabi načela skladne razlage kar zadeva Aarhuško konvencijo ter pri razlagi členov 2 in 9 Aarhuške konvencije (ta prvi pritožbeni razlog se nanaša na točke 107 in od 125 do 126 izpodbijane sodbe).

Napačna uporaba prava pri razlagi člena 2(1)(g) Aarhuške uredbe1 glede pojma „upravni akt“; ta pritožbeni razlog je razdeljen na tri dele:

napačna uporaba prava pri razlagi pojma „zakonodaja“ iz člena 2(1)(f) Aarhuške uredbe (ta del drugega pritožbenega razloga se nanaša na točke od 121 do 124 izpodbijane sodbe);

napačna uporaba prava pri razlagi pojma „posamičen ukrep“ iz člena 2(1)(g) Aarhuške uredbe (ta del drugega pritožbenega razloga se nanaša na točke od 126 do 142 izpodbijane sodbe);

napačna uporaba prava pri razlagi dikcije „pravno zavezujoč in zunanji učinek“ iz iste določbe (ta del drugega pritožbenega razloga se nanaša na točke od 149 do 173 izpodbijane sodbe).

Kršitev člena 271, točka (c), PDEU (ta pritožbeni razlog se nanaša na točke od 89 do 92, od 150 do 152 in od 169 do 171 izpodbijane sodbe).

____________

1 Uredba (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti (UL 2006, L 264, str. 13).