CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2009. gada 18. jūnijā

Lieta F‑43/08

David Spee

pret

Eiropas Policijas biroju (Eiropols)

Civildienests – Eiropola personāls – Amata vakance – Atlases procedūra

Priekšmets Prasība, kas iesniegta atbilstoši Konvencijas par Eiropas Policijas biroja izveidi, kuras pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3. pants (Eiropola konvencija), 40. panta 3. punktam un Eiropola Civildienesta noteikumu 93. panta 1. punktam, kurā DSpee lūdz atcelt Eiropola direktora 2008. gada 7. janvāra lēmumu, ar ko tika noraidīta viņa sūdzība, kā arī šī lēmuma pamatā esošos 2007. gada 20. jūnija un 2007. gada 6. jūlija lēmumus par atkārtotu atlases procedūras izsludināšanu galvenā administratora amatam, kura vakance tika izsludināta 2006. gada 25. jūlijā

Nolēmums Prasību noraidīt. Prasītājs atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Eiropola darbinieki – Pieņemšana darbā – Atlases komisijas izvēlēts kandidāts, kurš neatbilst paziņojumā par vakanci izvirzītajām prasībām


Kaut arī Eiropas Policijas biroja (Eiropola) direktoram saskaņā ar konkursa atlases komisijas neatkarības principu nav pilnvaru atcelt vai grozīt konkursa atlases komisijas lēmumu, tomēr viņam ir jānoraida kandidāts, kurš neatbilst paziņojumā par vakanci izvirzītajām prasībām, jo minētajā paziņojumā izvirzītie nosacījumi ir saistoši administrācijai. Direktoru tātad nesaista iepriekš minētās komisijas lēmumi, kuru prettiesiskums savukārt varētu ietekmēt arī direktora lēmumus. Tādējādi pēc tam, kad direktors ir uzzinājis, ka izvēlētais kandidāts neatbilst paziņojumā par vakanci izvirzītajām prasībām, viņš var pieņemt lēmumu uzsākt jaunu atlases procedūru.

(skat. 45., 46. un 48. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1986. gada 23. oktobris, 142/85 Schwiering/Revīzijas palāta, Recueil, 3177. lpp., 19.–21. punkts; 1986. gada 23. oktobris, 322/85 un 323/85 Hoyer un Neumann/Revīzijas palāta, Recueil, 3215. lpp., 12.–14. punkts; 1993. gada 18. marts, C‑35/92 P Parlaments/Frederiksen, Recueil, I‑991. lpp., 15. un 16. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1996. gada 21. maijs, T‑153/95 Kaps/Tiesa, Recueil FP, I‑A‑233. un II‑663. lpp., 78. punkts; 1999. gada 16. decembris, T‑143/98 Cendrowicz/Komisija, Recueil FP, I‑A‑273. un II‑1341. lpp., 39. punkts; 2006. gada 4. jūlijs, T‑45/04 Tzirani/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑145. un II‑A‑2‑681. lpp., 46. punkts.