Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative dʼappel de Versailles (Francúzsko) 2. februára 2021 JP/Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

(vec C-61/21)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour administrative dʼappel de Versailles

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: JP

Odporca: Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa uplatniteľné pravidlá práva Európskej únie vyplývajúce z článku 13 ods. 1 a z článku 23 ods. 1 smernice [Európskeho parlamentu a Rady] 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe1 vykladať v tom zmysle, že v prípade dostatočne závažného porušenia povinností vyplývajúcich z týchto ustanovení, zo strany členského štátu Európskej únie, zakladajú právo jednotlivcov získať od predmetného členského štátu náhradu ujmy na ich zdraví, ktorá má priamu a určitú príčinnú súvislosť so zhoršením kvality ovzdušia?

2.    Za predpokladu, že vyššie uvedené ustanovenia môžu skutočne zakladať toto právo na náhradu ujmy na zdraví, za akých podmienok môže toto právo vzniknúť, najmä s ohľadom na dátum, ku ktorému má byť posúdená existencia nesplnenia povinnosti, za ktorú zodpovedá predmetný členský štát?

____________

1 Ú. v. EÚ L 152, 2008, s. 1