Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 24. april 2013 – CB mod Kommissionen

(Sag F-73/11) 1

(Personalesag – tjenestemænd – almindelig udvælgelsesprøve – meddelelse om udvælgelsesprøve EPSO/AD/181/10 – ikke adgang til at deltage i bedømmelsesprøverne)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: CB (Bruxelles, Belgien), (ved advokaterne S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz og A. Blot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved M.J. Currall, som befuldmægtiget, bistået af advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at give sagsøgeren adgang til bedømmelsesprøverne i forbindelse med den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/181/10.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler halvdelen af CB’s omkostninger.

CB bærer halvdelen af sine egne omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 282 af 24.9.2011, s. 53.