Tiesas (piektā palāta) 2021. gada 26. marta rīkojums (Tribunal du travail de Liège (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – VW/Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

(Lieta C-92/21) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 99. pants – Robežkontrole, patvērums un imigrācija – Patvēruma politika – Kritēriji un mehānismi, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par starptautiskās aizsardzības pieteikumu izskatīšanu – Regula (ES) Nr. 604/2013 (Dublina III) – 27. pants – Tiesiskās aizsardzības līdzekļi pret pārsūtīšanas lēmumu – Pārsūdzības apturošais raksturs – 29. pants – Pārsūtīšanas kārtība un termiņi– Standarti starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai – Direktīva 2013/33/ES – 18. pants – Valsts pasākums, ar kuru pieteikuma iesniedzējam, attiecībā uz kuru ir pieņemts pārsūtīšanas lēmums, ir piešķirta vieta īpašā uzņemšanas struktūrā, kurā izmitinātās personas saņem palīdzību, lai sagatavotu viņu pārsūtīšanu)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal du travail de Liège

Pamatlietas puses

Prasītāja: VW

Atbildētāj): Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Rezolutīvā daļa

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 604/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, 27. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tam nav pretrunā tas, ka dalībvalsts attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju, kurš ir cēlis prasību par pārsūtīšanas lēmumu uz citu dalībvalsti šīs regulas 26. panta 1. punkta izpratnē, veic tādus sagatavošanas pasākumus šai pārsūtīšanai kā, piemēram, vietas piešķiršana īpašā uzņemšanas struktūrā, kurā izmitinātajām personām tiek nodrošināta palīdzība, lai sagatavotu viņu pārsūtīšanu.

____________

1 OV C 138, 19.4.2021.