SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(prvi senat)

z dne 25. maja 2011

Zadeva F‑22/10

Luis María Bombín Bombín

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Dopust iz osebnih razlogov – Letni dopust – Prenos dopusta – Uradnik, ki mu je delovno razmerje prenehalo – Denarno nadomestilo“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero L. M. Bombín Bombín predlaga razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero se mu je ob upokojitvi dodelilo denarno nadomestilo, izračunano na podlagi razlike za neizrabljen dopust v trajanju 29 dni.

Odločitev:      Tožba se zavrne in tožeča stranka nosi vse stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Dopust – Letni dopust – Prenos vseh dni neizrabljenega dopusta v naslednje leto – Pogoji

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 1e(2); Priloga V, člen 4, prvi odstavek; Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2003/88, člen 7(1))

2.      Uradniki – Dopust – Letni dopust – Prenehanje delovnega razmerja po dopustu iz osebnih razlogov – Kompenzacijsko plačilo za neizrabljen dopust – Pogoj za dodelitev

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga V, člen 4)

3.      Uradniki – Načela – Varstvo legitimnega pričakovanja – Pogoji – Nepodpisano individualno obvestilo o dopustu – Dokument, ki ne ustvarja legitimnega pričakovanja

1.      Čeprav je treba pravico do letnega dopusta, pridobljeno v koledarskem letu, v skladu s členom 4, prvi odstavek, Priloge V h Kadrovskim predpisom načeloma izkoristiti v istem koledarskem letu, pa iz iste določbe tudi izhaja, da ima uradnik pravico, da ves dopust, ki ga ni porabil v koledarskem letu, prenese v naslednje koledarsko leto, če letnega dopusta ni mogel porabiti iz službenih razlogov.

Glede na namen pravice do letnega dopusta je prenos vseh dni neizrabljenega dopusta lahko upravičen tudi iz drugih razlogov, ne le službenih. To zlasti velja, če je bil uradnik celo koledarsko leto ali del leta odsoten z dela zaradi bolezni, tako da ni mogel uveljavljati pravice do dopusta. Člen 7(1) Direktive 2003/88 o določenih vidikih organizacije delovnega časa, ki se za uradnike uporablja v skladu s členom 1e(2) Kadrovskih predpisov, je treba razlagati tako, da uradniku, ki med koledarskim letom zaradi odsotnosti z dela zaradi bolezni ni mogel uveljavljati pravice do letnega dopusta, omogoča, da ta letni dopust dejansko izrabi v poznejšem koledarskem letu.

Kadar pa z nobenim od zgoraj naštetih razlogov, službenim ali ne, ni mogoče upravičiti tega, da uradnik ni izrabil letnega dopusta pred koncem tekočega koledarskega leta, je dovoljeno v naslednje leto prenesti največ 12 dni neizrabljenega dopusta.

(Glej točke od 27 do 29.)

Napotitev na:

Sodišče: 20. januar 2009, Schultz-Hoff, C‑350/06 in C‑520/06, točki 43 in 55; 10. september 2009, Vicente Pereda, C‑277/08, točke od 22 do 25;

Sodišče za uslužbence: 15. marec 2011, Strack proti Komisiji, F‑120/07, točke od 55 do 58.

2.      Uradnik, ki je bil na dopustu iz osebnih razlogov vse do svoje upokojitve, je upravičen do denarnega nadomestila za več kot 12 dni neizrabljenega dopusta samo, če se dokaže, da pred nastopom dopusta iz osebnih razlogov svojega dopusta ni mogel izrabiti iz službenih razlogov.

Pri tem dejstvo, da je moral vzeti dopust iz osebnih razlogov, ne more biti podlaga za prenos vseh dni dopusta, ki jih ni izrabil do tega datuma, ker je za dopust iz osebnih razlogov zaprosil sam. V teh okoliščinah so se dnevi neizrabljenega dopusta, ki so zadevni osebi še ostali ob upokojitvi, prenesli v naslednja leta ob upoštevanju omejitve 12 dni iz člena 4 Priloge V h Kadrovskim predpisom.

(Glej točke 30, 31 in 33.)

3.      Pravico do uveljavljanja varstva legitimnega pričakovanja, ki je eno od temeljnih načel Evropske unije, ima vsak posameznik v položaju, v katerem je jasno, da mu je evropska uprava s tem, da mu je dala natančna, brezpogojna in skladna zagotovila, ki izhajajo iz pooblaščenih in zanesljivih virov, vzbudila utemeljena pričakovanja. V zvezi s tem se za nepodpisano individualno obvestilo o dopustu ne šteje, da izhaja iz pooblaščenega in zanesljivega vira. Tudi če bi se lahko štelo, da ta dokument izhaja iz takega vira, pa ne dokazuje, da je uprava uradno zavzela stališče glede prenosa vseh neizrabljenih dni uradnikovega dopusta v naslednja leta.

(Glej točko 32.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 16. marec 2005, Ricci proti Komisiji, T‑329/03, točka 79.