Pritožba, ki jo je 1. aprila 2021 vložila Ryanair DAC zoper sodbo Splošnega sodišča (deseti razširjeni senat) z dne 17. februarja 2021 v zadevi T-238/20, Ryanair/Komisija

(Zadeva C-209/21 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Ryanair DAC (zastopniki: E. Vahida in F. C. Laprévote, avocats, S. Rating, abogado, I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros, in V. Blanc, avocate)

Druge stranke v postopku: Evropska komisija, Francoska republika, Kraljevina Švedska

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

izpodbijano sodbo razveljavi;

na podlagi členov 263 in 264 PDEU ugotovi, da je Sklep Komisije C(2020) 2366 final z dne 11. aprila 2020 v zvezi z državno pomočjo SA.56812 Švedska – COVID-19: Shema jamstev za posojila letalskim družbam ničen; in

Komisiji naloži plačilo svojih stroškov in stroškov družbe Ryanair, intervenientom na prvi stopnji in v okviru te pritožbe (če obstajajo) pa plačilo svojih stroškov;

podredno:

izpodbijano sodbo razveljavi;

zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču; in

pridrži odločitev o stroških postopka na prvi stopnji in v okviru pritožbe.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja pet razlogov.

Prvič, Splošno sodišče je kršilo pravo EU s tem, da je zavrnilo pritožničino trditev, da je bilo načelo prepovedi diskriminacije neupravičeno kršeno.

Drugič, Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo in izkrivilo dejstva v zvezi s pritožničino trditvijo o prostem pretoku storitev.

Tretjič, Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je zavrnilo uporabo preskusa tehtanja.

Četrtič, Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo in izkrivilo dejstva v zvezi z neobstojem obrazložitve Komisije.

Petič, Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo in izkrivilo dejstva v zvezi s tem, da Komisija ni začela formalnega postopka preiskave.

____________