Tožba, vložena 28. septembra 2007 - Kerstens proti Komisiji

(Zadeva F-102/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Petrus J.F. Kerstens (Overijse, Belgija) (zastopnik: MC. Mourato, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasi naj se ničnost odločbe organa, pristojnega za imenovanje (OPI) z dne 23. novembra 2005 o dodelitvi 3 prednostnih točk generalnega direktorata (PMO) (PTGD) tožeči stranki v napredovalnem obdobju 2004, kot je bila objavljena v Upravnih informacijah št. 85/2005 z dne 23. novembra 2005

razglasi naj se ničnost odločbe OPI z dne 23. novembra 2005 o dodelitvi 0 prednostnih točk generalnega direktorata (PMO) (PPDG) tožeči stranki v napredovalnem obdobju 2005, kot je bila objavljena v Upravnih informacijah št. 85/2005 z dne 23. novembra 2005

razglasi naj se ničnost odločbe OPI z dne 17. novembra 2006 o dodelitvi 0 PTGD tožeči stranki napredovalnem obdobju 2006, kot je bila objavljena v Upravnih informacijah št. 55/2006

razglasi naj se ničnost odločbe OPI z dne 17. novembra 2006 o dodelitvi 0 prednostnih točk v interesu institucije (PTII) tožeči stranki v napredovalnem obdobju 2006, kot je bila objavljena v Upravnih informacijah št. 55/2006

razglasi naj se ničnost izrecne odločbe OPI z dne 15. junija 2007 o zavrnitvi pritožb tožeče stranke R/142/07 in R/183/07 z dne 16. oziroma 22. februarja 2007

vzame naj se na znanje, da si tožeča stranka v tem okviru pridržuje pravico sklicevati se na obstoj zlorabo pooblastil in kršitev pravil disciplinskega postopka ter od Komisije Evropskih skupnosti zahtevati odškodnino

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, uradnik z nazivom A*12, v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov, od katerih je prvi kršitev načela porabe kvote prednostnih točk, ki izhaja iz člena 5 splošnih določb o izvajanju člena 45 Kadrovskih predpisov za uradnike (SDI 45) in iz očitno napačne presoje glede dodelitve prednostnih točk, ki jih je podelil generalni direktor (PTGD) v napredovalnem obdobju 2004.

Drugi tožbeni razlog je kršitev členov od 4 do 6 SDI 45 in očitno napačna presoja glede dodelitve PTGD 2005 in 2006.

Tretji tožbeni razlog je kršitev člena 9 SDI 45, ki izhaja iz očitno napačne presoje glede dodelitve prednostnih točk, s priznanjem, da je delo v interesu institucije (PTII) opravljeno. Podredno je tretji tožbeni razlog kršitev načela prepovedi retroaktivne veljavnosti in načela pravne varnosti.

Četrti tožbeni razlog je kršitev načela enakega obravnavanja glede dodelitve PTGD 2004, 2005 in 2006 ter PTII 2006.

Peti tožbeni razlog je kršitev obveznosti obrazložitve glede dodelitve PTGD 2004, 2005 in 2006.

Tožeča stranka si nazadnje pridržuje pravico, da uveljavlja zlorabo pooblastil in kršitev pravil disciplinskega postopka ter da od Komisije zahteva odškodnino.

____________