Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Obvodní soud pro Prahu 1 (Τσεχική Δημοκρατία) στις 26 Μαρτίου 2021 – Správa železnic, státní organizace κατά České dráhy a.s., PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s., PDV RAILWAY a.s., KŽC Doprava, s.r.o.

(Υπόθεση C-221/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η τσεχική

Αιτούν δικαστήριο

Obvodní soud pro Prahu 1

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγων: Správa železnic, státní organizace

Καθών: České dráhy a.s., PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s., PDV RAILWAY a.s., KŽC Doprava, s.r.o.

Προδικαστικά ερωτήματα

Πληροί μια εθνική ρύθμιση όπως το πέμπτο τμήμα του zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (νόμου 99/1963, κώδικας πολιτικής δικονομίας), όπως έχει τροποποιηθεί (στο εξής: ΚΠολΔ), τις απαιτήσεις της δικαστικής επανεξέτασης απόφασης ρυθμιστικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 56, παράγραφος 10, της οδηγίας 2012/34/ΕΕ1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (στο εξής: οδηγία 2012/34);

Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο πρώτο ερώτημα, έχει το άρθρο 56, παράγραφος 10, της οδηγίας 2012/34 την έννοια ότι η δικαστική επανεξέταση της απόφασης ρυθμιστικού φορέα μπορεί να περατωθεί με δικαστικό συμβιβασμό σύμφωνα με το άρθρο 99 του ΚΠολΔ;

Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο πρώτο ερώτημα, επιτρέπουν οι κατά το άρθρο 55, παράγραφος 1, της οδηγίας 2012/34 απαιτήσεις σχετικά με τον ορισμό ενός μοναδικού ρυθμιστικού φορέα για τον σιδηροδρομικό τομέα, οι κατά το άρθρο 56, παράγραφοι 2, 6, 11 και 12, της οδηγίας 2012/34 αρμοδιότητες του ρυθμιστικού φορέα, καθώς και η κατά το άρθρο 57, παράγραφος 2, της οδηγίας 2012/34 συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών φορέων την αντικατάσταση των αποφάσεων που εκδίδουν οι ρυθμιστικοί φορείς επί της ουσίας της υπόθεσης από αποφάσεις τακτικών δικαστηρίων μη σχετιζόμενες με τα πραγματικά περιστατικά που έχουν διαπιστωθεί από τον ρυθμιστικό φορέα;

____________

1 ΕΕ 2012, L 343, σ. 32.